ELIANT je za ljude koji žele da žive sa kulturne raznolikosti i slobodan izbor u Evropi:

u obrazovnim pitanjima, ekonomskih i socijalnih reformi, ekološki uzgoj, Komplementarne i integrativnu medicinu.

Google prijevod ovdje nije savršen! Što više smo zahvalni za svaku pomoć naše čitaoce prevesti tekstove u dobrom jeziku.

Memorandum

Objašnjenje: Ovaj memorandum je dostupan samo na engleskom jeziku

 

Rezime

ELIANT podnosi ovog memoranduma u vezi sa članom 11. Ugovora o Europskoj uniji koji se odnose na participativne demokratije. ELIANT ima podršku od 1 milion građana.

Dio I

ELIANT poziva na zakonodavni okvir EU osigurati uvjete za očuvanje i promociju aktivnosti koje se zasnivaju na antropozofije. Aktivnosti primijenjenih antropozofije su fokusirani na pojedinca građanina u Europi, jačanje njegove lične sposobnosti da djeluje kao pojedinac odgovoran za svoje kulturne, socijalne, i prirodno okruženje, kao svesno potrošača i kao osoba koja se brine za njegovu dobrobit: biodinamički hranu i poljoprivredu, Anthroposophic liječenje i Waldorf-Steiner obrazovanje sve doprinose aktivnu i zdravu osobu i na kraju za zdravlje evropskog društva kao takvog.
ELIANT članova smatra da je njihova inicijativa kao što je vrijedan doprinos kulturnom i ekonomskom raznolikost Europe. Oni smatraju da evropske integracije ne bi trebalo da dovede do izravnavanje dole nego promovirati razlike u skladu sa sloganom "Ujedinjeni u različitosti" u korist svima u Evropi.

Zahtjeva ELIANT je uklopiti dobro sa nekim od vodećih inicijativa strategije Evropa 2020, kao što su one koje se odnose na "Unija inovacija", "Industrijska politika" i "Mladi u pokretu". ELIANT članovi su zabrinuti zbog činjenice da su neki od njihovih aktivnosti u poljoprivredi, ishrani i zdravstvene zaštite pate od činjenice da mainstream zakonodavstvo EU ne u dovoljnoj mjeri uzeti u obzir specifične zahtjeve njihovog pristupa. ELIANT žali posebno da su neki od dostignuća primjenjuje antropozofije, na primjer u medicini i zdravstvu, dostupni su samo u nekim državama članicama, a nisu primljeni u drugima. Evropski građani treba da imaju prednost da uživaju u slobodi izbora svuda u unutrašnjem tržištu.

Ostale aktivnosti članova RELIANCE, posebno u obrazovanju, predložiti jačanje određene tekuće akcije Unije.

Glavni problemi i zahtjevi u vezi sa zakonodavstvom i politikama EU ELIANT su:

Poljoprivrede i prehrane

 • Ne veštačkih vitamina utvrđenje za biodinamički i druge organske hrane za bebe
 • Osigurati nastavak pravne proizvodnja i upotreba biodinamički preparati
 • Pravna zaštita biodinamičke poljoprivrede i organske proizvodnje protiv GMO kontaminacije
 • Higijena zakonodavstvo u lancu hrane ne smije dovesti do ukidanja MSP u ruralnim područjima; uvođenje koncepta salutogenesis u higijenskim merama
 • Secure dobrovoljni (nije obavezno) elektronske identifikacije (EID) u držanja životinja i proizvodnju

Medicina i zdravlje

 • razviti odgovarajuće zakonske i regulatorne okvire da se osigura pristup svim Anthroposophic medicinske proizvode za ljudsku upotrebu (AMP) jednako za građane u svim evropskim državama članicama
 • implementirati potpuno pravo osnivanja i slobodno kretanje usluga za Anthroposophic Medicina profesionalaca,
 • integrirati prava na mjere koje se odnose na potrošača odgovarajuće pacijenata interesa, posebno imajući u vidu pacijenata koji koriste anthroposophic medicine
 • na odgovarajući način integrirati anthroposophic medicine u mjerama koje se odnose na poboljšanje javnog zdravlja

Obrazovanje i cjeloživotno učenje

 • poboljšanje obrazovnih ishoda po preispitivanja kako određene nadležnosti djetinjstva, kao što su razvoj mašte u slobodnu igru su preduvjet za razvoj kompetencija kasnije u životu,
 • angažovati motivacije, sposobnosti razmišljanja i kreativnog djelovanja mladih ljudi kroz, na primjer, povećana upotreba portfelja rada i veću slobodu nastavnih planova i programa,
 • uključiti aktivnije nezavisnih obrazovnih aktera u klastere posvećen obrazovnim temama

Invaliditetom

 • posvetiti posebnu pažnju na položaj osoba s posebnim potrebama, kao što su poteškoće u učenju i složenim potrebama zavisnosti, u okviru European Disability strategija 2010-2020

Istraživanje

Budući programi istraživanja i razvoj EU, posebno FP8 treba više bitno uzeti u obzir potrebu za holističkim istraživanja pristupe životnog procesa
Uspostaviti tehnološku platformu "Komplementarne i holistički istraživanja u Life Sciences"

Dio II

Dio II Memoranduma opisuje "Akcija ELIANT" prikupljanje 1 milion potpisa podrške ciljevima Povelje.

Posebno izvještaj pokazuje da je Akcija ELIANT približava zahtjevima članka 11.4 TEU i novi propis o inicijativi građana. To se posebno odnosi na minimalan broj država članica i minimalan broj potpisa po državi. ELIANT je također posvetiti posebnu pažnju na provjeru potpisa.

Na milion ELIANT potpisa građana Evrope su pokazatelj da, na pitanja navedenih u Dijelu I, pravnih akata Unije su potrebne u svrhu provedbe ugovora na adekvatan način. Svi predmeti spadaju u ovlašćenja Komisiji u skladu sa ugovorima ili podnošenjem zakonodavnih prijedloga ili podsticanje saradnje između država članica.

U tom svjetlu ELIANT smatra svoju inicijativu, ako ne i formalno potpadaju pod član 11§4, barem kao korak velikih političkih vrijednosti u kontekstu člana 11§2 TEU. ELIANT stoga očekuje da će Komisija odgovoriti adekvatno na zabrinutost u ovom Memorandumu.