ELIANT és per a les persones que volen viure amb la diversitat cultural i la lliure elecció a Europa:

en matèria d'educació, les reformes econòmiques i socials, l'agricultura ecològica, Medicina Complementària i Integrativa.

La traducció de Google aquí no és perfecte! Com més agraïts que estem per qualsevol ajuda als nostres lectors a traduir els textos en bon llenguatge.

Allianz ELIANT

Els empleats i amics de l'Aliança Europea d'Iniciatives d'Antroposofia Aplicada / ELIANT volen aportar la societat civil a la qualitat de vida i la diversitat cultural a Europa. El nostre lema de treball és pres de la història de Goethe:

"Un sol no ho fa, sinó que el que s'uneix amb els altres en el moment adequat."

La dignitat humana i el desenvolupament individual són valors fonamentals de la cultura europea. Per tal d'assolir aquests valors són també política, la societat civil europea necessita no només la llibertat d'elecció democràticament garantida. Més aviat, es necessita l'opció - sobretot en els camps de l'educació, la formació, la salut i els diferents fàrmacs i teràpies. L'elecció d'aquestes àrees es troba actualment, però, clarament limitat. El que ha estat reconegut en un país que té sovint a tota la UE sense comerciabilitat. Això també s'aplica a l'existent ja que les iniciatives culturals del segle 20 de l'antroposofia aplicada Rudolf Steiner.

Per tant la diversitat segueixen sent nacionals d'elecció i pot ser eficaç forces per al conjunt d'Europa, els representants de les organitzacions europees del sector de les iniciatives per a l'antroposofia aplicada ELIANT Aliança s'han unit. Ells volen enfortir les iniciatives de projectes orientats al medi ambient i orientades al valor i culturals d'Europa juntament amb els socis d'objectius similars.

Die Mitarbeiter und Freunde der Allianz ELIANT wollen  einen zivilgesellschaftlichen Beitrag leisten für mehr Lebensqualität und kulturelle Vielfalt in Europa. Unser Arbeitsmotto stammt aus dem Märchen von Goethe:

"Ein Einzelner hilft nicht, sondern wer sich mit Vielen zur rechten Stunde vereinigt.”

Menschenwürde und individuelle Entwicklung sind zentrale Werte europäischer Kultur. Um diese  Werte auch politisch realisieren zu können, braucht die europäische Zivilgesellschaft nicht nur die demokratisch garantierte  Wahlfreiheit. Sie braucht vielmehr auch die Wahlmöglichkeit - besonders auf den Gebieten der Erziehung, Bildung, Gesundheit und der unterschiedlichen Arzneimittel und Therapieformen. Die Wahlmöglichkeit auf diesen Gebieten ist derzeit jedoch deutlich eingeschränkt. Was in einem Land anerkannt ist, hat oft EU-weit keine Verkehrsfähigkeit. Das gilt auch für die seit dem 20. Jahrhundert existierenden Kulturinitiativen der angewandten Anthroposophie Rudolf Steiners.

Damit die Vielfalt an Wahlmöglichkeiten national erhalten bleiben und für ganz Europa wirksam werden kann, haben sich  die Vertreter der europäische Dachverbände der Initiativen angewandten Anthroposophie zur Allianz ELIANT zusammen geschlossen. Sie wollen gemeinsam mit Partnern ähnlicher Zielsetzungen die werteorientierten und ökologisch ausgerichteten Projekte und Kulturinitiativen in Europa stärken.