ELIANT je určen pro lidi, kteří chtějí žít s kulturní rozmanitostí a se svobodnou volbou v Evropě:

Ve vzdělávacích záležitostech, ekonomických a sociálních reforem, ekologického zemědělství a integrativní medicíny.


Usilujeme v Evropě o

demokratickou kulturu, která prospívá jednotlivci i společnosti

Evropa je rozmanitá - kulturně, hospodářsky a politicky. Evropa sjednocuje nejen hrdé většiny, ale také kvalifikované menšiny. Systémy, které tuto rozmanitost nepodporují, chřadnou, slábnou a ztrácejí svůj tvůrčí a inovativní potenciál. Nakonec nejsou schopné odolat výzvám života a dalšího vývoje. To se dnes ukazuje zejména v oblasti zemědělství, lékařství, ekologie, finančnictví a také v politice.

Listina základních práv Evropské unie proto klade silný důraz na rovnoprávnost menšin. Artikel 2 (Článek 2) Smlouvy o Evropské unii stvrzuje práva osob, které k menšinám patří. Tato práva však současné zákony a nařízení často obcházejí a vylučují. Tím se Listina základních práv EU zpochybňuje a porušuje.

ELIANT se společně se svými partnery zasazuje o to, aby Evropská komise a Evropský parlament při formulování stávajících a nově vznikajících zákonů, nařízení a směrnic zohledňoval práva menšin. Jen tak mohou výsledky dosažené v jedné zemi obohatit i země ostatní.

Není možné akceptovat, aby se cenné příspěvky pro společnost, jako jsou například nabídky anthroposofické medicíny a sociální terapie, vzdělávací systém waldorfských škol nebo biodynamické zemědělství, nemohly uplatnit kvůli byrokratickým překážkám EU.  

Link: Artikel 2

Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů.