ELIANT je určen pro lidi, kteří chtějí žít s kulturní rozmanitostí a se svobodnou volbou v Evropě:

Ve vzdělávacích záležitostech, ekonomických a sociálních reforem, ekologického zemědělství a integrativní medicíny.

Evropa – kulturní prostor pro individuální rozvoj

Evropa je v nebezpečí rozdrobení mezi Východ a Západ, to je v současné době posíleno uprchlickou krizí, jakož i pokračující krizí finanční. Potřebujeme novou vizi pro obsahově silnou, rozmanitostí a kulturním bohatstvím nesenou evropskou ideu, která by si mohla poradit s mnohými vzájemně se překrývajícími krizovými ohnisky.

Evropa není jen ekonomickou unií. Skrze své křesťanské kořeny, válkami poznamenanou historii a humanitární katastrofy se stala také společenstvím hodnot. Zde získává všeobecná lidská touha po svobodném seberozvoji a sociální spravedlnosti určitou ochranu a podporu. Ve členských státech rostoucí rovnost mužů a žen i aktivní tolerance vůči různým etnikům, kulturám a náboženským vyznáním činí tento kulturní prostor vzácným.

Ideologie nekontrolovaného měnového a ekonomického růstu se jeví být čím dál více neslučitelná se zdravím lidí i životního prostředí. Život sestává ze vzniku a zániku, růstu, klidu a rozkladu –  vše má své místo a čas. Pomozte nám přivodit správný vývoj pro Evropu a skrze ni inspirovat další komunity lidí!

ELIANT usiluje o další rozvoj této jedinečné evropské kultury – v oblasti biodiverzity a zdraví půdy skrze organické biodynamické zemědělství zahrnující výzkum osiva. Na poli vědy podporujeme rozmanité metody, v oblasti práva se zasazujeme o vytvoření právního rámce, který připouští individuální rozvoj a zajišťuje stálou dostupnost alternativ. Neboť jaký má pak smysl svoboda volby, když například v oblasti medicíny právní předpisy znevýhodňují komplementární medicínu a zásadní léčiva nejsou dostupná v celé Evropské unii?