ELIANT je určen pro lidi, kteří chtějí žít s kulturní rozmanitostí a se svobodnou volbou v Evropě:

Ve vzdělávacích záležitostech, ekonomických a sociálních reforem, ekologického zemědělství a integrativní medicíny.

Občanské hnutí za „humánní vzdělávání“

Možnosti volby jsou v nebezpečí!

Petice pro zodpovědné osoby v EU
a jejích členských státech

Ekonomika a politika popohánějí velice rychle digitální transformaci společnosti. Tento proces probíhá na školách pod heslem „digitální vzdělávání.“ Techniku, která tomu slouží, dnes představují smartphony, tablety a WLAN. Přitom se vyučování, škola i učení stále víc definují prostřednictvím techniky a mediální techniky. Signatáři této petice se zasazují v rámci celé Evropy za „humánní vzdělávání“, které se orientuje podle stupňů a zákonitostí tělesného, duševního a duchovního vývoje. Signatáři samozřejmě považují zprostředkování obsáhlých digitálních kompetencí za podstatnou úlohu školy. Jejím cílem je kromě zásadního pochopení způsobu fungování digitální technologie také vypěstovat schopnost kreativně, zodpovědně a kriticky tuto technologii používat. Ovšem: všechno má svůj čas!

Náš požadavek: učitelé, vychovatelé a rodiče musejí mít možnost sami rozhodovat, do jakého věku budou vzdělávací zařízení bez monitorů. Vychovatelky a vyučující musejí mít možnost sami si vybrat, s jakými médii budou pracovat a vyučovat, zda a k čemu použijí digitální média jako pomůcku. K tomu potřebujeme právo na jesle, mateřské a základní školy bez monitorů. Vzdělávací politika dělá dobře, když se odpoutává od fixace na komplexní digitální techniku a připouští kreativní alternativy, jejichž zástupci se primárně mohou věnovat dětem a jejich vyučovacím a vzdělávacím zkušenostem z reálného světa.

ELIANT Petition Video: Der Prozess einer gesunden Gehirnentwicklung

Humánní vzdělávání: věku odpovídající souhra hlavy, srdce a ruky

Děti mají právo mít čas pro svůj vývoj, aby se zmocnily všemi smysly, prostřednictvím pohybu a tvořivou hrou reálného světa svého okolí (senzomotorická integrace). Teprve tato souhra senzorických a motorických zkušeností ze světa vede k tomu, že se zdravě ukotví v prostoru a čase a tělesně a duchovně se mohou rozvíjet přiměřeně svému věku.

Digitální média, použitá příliš brzy, brzdí vývoj a redukují reálné zkušenosti na otírání monitoru. Na základě nepatrného tělesného pohybu, fixace očí a přílišného množství intelektuálních a pasivních zkušeností vedou k chybné neuronální stimulaci, která probíhá v rozporu se zdravým vývojem mozku. Ohrožují vývoj dětí řadou negativních účinků: zahlcení podněty, nebezpečí závislosti, odcizení se přírodě a také narušení kontroly impulzů a reflexivní schopnosti uvažovat. Vývojová psychologie a neurologie nám předložily přesvědčivé výsledky pokusů na toto téma.1

Cílem školy a vyučování je vychovat žáky v samostatně se rozhodující lidi. Digitální transformace společnosti potřebuje lidi, kteří sami myslí a samostatně se rozhodují a jednají. To se děti učí především v sociálním společenství třídy, prostřednictvím dialogu a přímým vzájemným kontaktem. Učení probíhá v harmonické souhře hlavy, srdce a ruky. Mozek je relační orgán, který potřebuje ke svému vývoji tělesnou aktivitu a vlastní zkušenost z okolního prostředí.2Pionýři IT jako Steve Jobs, Bill Gates a Jeff Bazos si to uvědomili a jednali podle toho: vlastním dětem nedávají žádné smartphony a jejich zacházení s IT restriktivně upravují.3

Přihlaste se níže nebo si stáhněte formuláře v angličtině nebo češtině, abyste sbíraly podpisy offline.


1 Srovnej Teuchert-Noodt, Gertraud (2015): „Zu Risiken und Chancen fragen Sie das Gehirn“ (Na rizika a šance se zeptejte mozku), in: Lembke, Gerald /Leipner, Ingo: „Die Lüge der digitalen Bildung“ (Lež digitálního vzdělávání), 3. vydání, Redline, München
2 Srovnej Thomas Fuchs (2017): „Präsentation“ (Prezentace), konference 'A healthy digital ecosystem’“,in: https://eliant.eu/fileadmin/user_upload/Conference2017/Development_in_the_age_of_digital_media_01.pdf, Brüssel
3 Srovnej Bilton, Nick (2014): „Steve Jobs Was a Low-Tech Parent“, in: https://www.nytimes.com/2014/09/11/fashion/steve-jobs-apple-was-a-low-tech-parent.html 06.02.2018