ELIANT staat voor mensen, die willen leven in een Europa met culturele diversiteit en vrije keuzemogelijkheden betreffende:

opvoedingsvraagstukken, economische en sociale hervormingen, biologische landbouw, complementaire en integratieve geneeskunde.

Ons engagement in Europa voor

Democratie in Europa ter ondersteuning van het individu en de gemeenschap

Europa is pluriformiteit, cultureel, economisch en politiek. Europa verenigt zo niet slechts imponerende meerderheden, maar ook gekwalificeerde minderheden. Systemen, die de pluriformiteit niet stimuleren, verarmen, worden toenemend zwakker, verliezen hun creatieve en vernieuwende potentieel. Uiteindelijk zijn ze niet meer opgewassen tegen de eisen, die het leven en de verdere ontwikkelingen stellen. Dit is tegenwoordig vooral zichtbaar op het gebied van de landbouw, geneeskunde, ecologie, in de financiële wereld en de politiek.

Het handvest van de grondrechten van de Europese Unie legt daarom duidelijk de nadruk op de emancipatie van de minderheden. Artikel 2 van het verdrag betreffende de Europese Unie bevestigt daarom ook de rechten van personen, die tot een minderheid behoren. Deze rechten worden echter door de huidige wetten en verordeningen dikwijls omzeild en uitgesloten. Daardoor wordt er echter aan het handvest van de grondrechten van de EU getwijfeld of wordt het genegeerd.

De Alliantie ELIANT en zijn partners zetten zich ervoor in, dat de EU commissie en het EU parlement bij de formulering van bestaande en bij het opstellen van nieuwe weten en verordeningen rekening houden met de rechten van minderheden. Alleen op deze wijze kan datgene, wat in het ene land tot stand gebracht wordt ook voor andere landen vruchtbaar worden.

Het is niet acceptabel, dat voor de maatschappij waardevolle prestaties, zoals datgene wat de antroposofische geneeskunde en sociaal therapie ons te bieden hebben, de opvoedingscultuur van de Vrije Scholen en de biologisch dynamische landbouw, tijdens hun verdere ontwikkeling mislukken door de bureaucratische obstakels van de EU.

Link: Artikel 2

De waarden waarop de Unie berust, zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren. Deze waarden hebben de lidstaten gemeen in een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen.