ELIANT staat voor mensen, die willen leven in een Europa met culturele diversiteit en vrije keuzemogelijkheden betreffende:

opvoedingsvraagstukken, economische en sociale hervormingen, biologische landbouw, complementaire en integratieve geneeskunde.

Europa - een culturele ruimte voor individuele ontwikkeling

Europa dreigt vermalen te worden tussen oost en west, wat nog eens versterkt wordt door de actuele vluchtelingencrisis. Ook de aanhoudende financiële crisis draagt daartoe bij. Er is grote behoefte aan een nieuwe visie op een inhoudelijk sterke, door diversiteit en culturele rijkdom gedragen, Europese gedachte, die helpend en ordenend kan werken binnen de vele, elkaar overlappende crisishaarden.

Europa is niet slechts een economische unie - het is door zijn christelijk-culturele wortels en door zijn door oorlogen en humanitaire rampen getekende geschiedenis ook geworden tot een gemeenschap van waarden. Het universele verlangen van de mens naar vrije persoonlijke ontwikkeling en sociale rechtvaardigheid vindt hier op een bijzondere wijze bescherming en erkenning. Gelijkheid van man en vrouw, actieve tolerantie ten opzichte van verschillende etnische groeperingen, culturen en godsdienstige stromingen, die zich in de lidstaten toenemend ontwikkelen, maken deze culturele ruimte tot een kostbare verworvenheid.

De ideologie van de grenzeloze monetaire en economische groei laat in toenemende mate zien, dat deze onverenigbaar is met de gezonde levensvormen van mens en milieu. Leven bestaat uit ontstaan en vergaan, groei, stilstand en ontbinding - alles op zijn eigen tijd en op de juiste plaats. Helpt U mee, zodat Europa zich op passende wijze kan ontwikkelen - ook als inspiratiebron voor andere volkeren en gemeenschappen!

ELIANT zet zich in voor de toekomstige ontwikkeling van deze specifieke Europese cultuur - op het gebied van de biodiversiteit en bodemgezondheid door biologische en biologisch-dynamische landbouw en zaadonderzoek. Op wetenschappelijk gebied stimuleren wij pluralisme wat betreft de toegepaste methoden en op juridisch gebied het creëren van kaders, waarbinnen ruimte is voor individuele ontwikkelingen en de daartoe noodzakelijke keuzemogelijkheden veilig gesteld zijn. Want wat is het nut van keuzevrijheid, indien bijv. op het gebied van de geneeskunde de complementaire geneeskunde door juridische regelgeving aan banden gelegd wordt en belangrijke geneesmiddelen niet meer in de hele EU verkrijgbaar zijn?