ELIANT staat voor mensen, die willen leven in een Europa met culturele diversiteit en vrije keuzemogelijkheden betreffende:

opvoedingsvraagstukken, economische en sociale hervormingen, biologische landbouw, complementaire en integratieve geneeskunde.

Netwerk "Bündnis für Humane Bildung"

Keuzemogelijkheden in gevaar!

Petitie aan onderwijsprofessionals in de EU
en haar lidstaten

Het bedrijfsleven en de politiek zetten grote vaart achter de digitale transformatie van de samenleving. Dit gebeurt op scholen onder het kopje “digitaal onderwijs”. De technologie die hierbij gebruikt wordt bestaat tegenwoordig uit smartphones, tablets en wifi. Onderwijs, school en het leren worden steeds meer bepaald door (media)technologie. De ondertekenaars van deze petitie zetten zich in heel Europa in voor een “Humaan Onderwijs”, d.w.z. onderwijs dat rekening houdt met het niveau en de wetmatigheden van de fysieke, mentale en spirituele ontwikkeling. De ondertekenaars beschouwen het aanbieden van uitgebreide digitale competenties natuurlijk als een essentiële taak van de school. De school heeft als doelstelling om behalve een basale kennis van digitale technologie over te brengen ook de vaardigheden aan te leren om er creatief, verantwoord en kritisch mee om te gaan. Maar-alles op zijn tijd!

Onze eis: leraren, opvoeders en ouders moeten zelf kunnen bepalen tot welke leeftijd onderwijsinstellingen beeldschermvrij zijn. Opvoeders en leerkrachten moeten zelf kunnen kiezen met welke media ze werken en les geven en of, en waarvoor, ze digitale media gebruiken als hulpmiddel. Hiervoor hebben we het recht nodig om beeldschermvrije kinderdagverblijven kleuterscholen en basisscholen te kunnen hebben. Het onderwijsbeleid doet er goed aan om afstand te nemen van de gefixeerde gedachte dat digitale techniek voor elk vak nodig is en creatieve alternatieven toe te laten waarvan de voorstanders zich allereerst op de kinderen zelf en hun dagelijkse leer- en opvoedingservaringen mogen richten.

ELIANT Petition Video: The process of a healthy brain development

The impact of technologies on children´s social life | ELIANT's Petition Video II

Humaan onderwijs: samenspel tussen hoofd, hart en hand dat rekening houdt met de leeftijd van het kind

Kinderen moeten de tijd krijgen om zich te ontwikkelen, om hun dagelijkse leefwereld te veroveren met al hun zintuigen, door beweging en creatief spel (sensomotorische integratie). Het is juist dit samenspel van sensorische en motorische ervaringen in hun omgeving dat ervoor zorgt dat ze zich goed kunnen verankeren in ruimte en tijd, en dat ze zich fysiek en mentaal kunnen ontwikkelen overeenkomstig hun leeftijd.

Digitale media die te vroeg gebruikt worden remmen de ontwikkeling en brengen de wezenlijke ervaring terug tot het vegen op het scherm. Digitale media leiden tot een neurologische schijnstimulans die indruist tegen een gezonde hersenontwikkeling omdat er sprake is van weinig lichaamsbeweging, van fixatie van de ogen en van topzware ervaringen waar je niets tegen kunt doen. Deze media brengen kinderen in hun ontwikkeling in gevaar door een aantal negatieve effecten: overstimulering, verslavingsgevaar, vervreemding van de natuur en schade aan het beheersen van impulsen en het reflexief na kunnen denken. Ontwikkelingspsychologie en neurobiologie hebben hierover overtuigende onderzoeksresultaten geleverd.1 Meer daarover kunt u lezen in de position paper en in de factsheets ‘Digitale media in de kindertijd en op school’ en ‘Gezond opgroeien’.


Het doel van school en lesgeven is om studenten op te leiden tot zelfredzame en kritische mensen. De digitale transformatie van de samenleving heeft mensen nodig die nadenken en zelfstandig beslissen en handelen. Kinderen leren dit vooral in de sociale omgang in het klaslokaal, door middel van dialoog en directe samenwerking. Leren resulteert in de harmonische interactie tussen hoofd, hart en hand. Het brein is een relationeel orgaan dat fysieke activiteit en bewuste ervaring van zichzelf in zijn omgeving nodig heeft voor zijn ontwikkeling.2IT-pioniers zoals Steve Jobs, Bill Gates en Jeff Bezos hebben dit erkend en dienovereenkomstig gehandeld: zij geven hun eigen kinderen geen smartphones en beperken de tijd die ze doobrengen met IT.3


1 Vgl. Teuchert-Noodt, Gertraud (2015): „Zu Risiken und Chancen fragen Sie das Gehirn“, in: Lembke, Gerald en Leipner, Ingo: „Die Lüge der digitalen Bildung“, 3e editie, Redline, München
2 Vgl. Thomas Fuchs (2017): „Präsentation“, congres 'A healthy digital ecosystem’“, in: https://eliant.eu/fileadmin/user_upload/Conference2017/Development_in_the_age_of_digital_media_01.pdf, Brussel
3 Vgl. Bilton, Nick (2014): „Steve Jobs Was a Low-Tech Parent“, in: https://www.nytimes.com/2014/09/11/fashion/steve-jobs-apple-was-a-low-tech-parent.html van 6 februari 2018