ELIANT staat voor mensen, die willen leven in een Europa met culturele diversiteit en vrije keuzemogelijkheden betreffende:

opvoedingsvraagstukken, economische en sociale hervormingen, biologische landbouw, complementaire en integratieve geneeskunde.

Memorandum

Samenvatting

ELIANT overlegt dit Memorandum, verwijzend naar artikel 11 van het Verdrag van de Europese Unie betreffende participerende democratie. ELIANT heeft de steun van een miljoen burgers.

Deel I

ELIANT vraagt om een wettelijk EU kader om voorwaarden te scheppen die noodzakelijk zijn om op antroposofie gebaseerde activiteiten veilig te stellen en te bevorderen. Activiteiten, waarbij de antroposofie toegepast wordt, zijn gericht op de individuele burger in Europa. Het doel is diens persoonlijke vaardigheid te versterken, opdat hij/zij kan handelen als een individu, dat verantwoordelijk is voor zijn/haar culturele, sociale en natuurlijke omgeving, als een bewust consument en als een persoon, die zorg draagt voor zijn/haar welzijn: biologisch-dynamische landbouw en voeding, antroposofisch-medische behandelingen en Vrije Schoolonderwijs dragen allemaal bij aan de activiteit en de gezondheid van de mens en uiteindelijk aan de gezondheid van de Europese samenleving als geheel.

Leden van ELIANT beschouwen hun initiatieven als een waardevolle bijdrage aan de culturele en economische diversiteit van Europa. Zij vinden, dat Europese integratie niet tot denivellering moet leiden, maar juist de verschillen moet stimuleren in overeenstemming met het motto “ In verscheidenheid verenigd “ tot voordeel van iedereen in Europa. 

De verzoeken van ELIANT passen goed bij enkele van de vlaggenschip initiatieven van de Europe 2020 Strategy zoals die betreffende de “Innovation Union”, “Industrial Policy” en “Youth on the move”. ELIANT leden zijn bezorgd over het feit, dat sommige van hun initiatieven op het gebied van landbouw, voeding en gezondheid kunnen lijden onder het feit, dat de doorsnee EU wetgeving niet voldoende rekening houdt met de specifieke behoeften van hun benadering. In het bijzonder betreurt ELIANT, dat sommige verworvenheden van de toegepaste antroposofie, bijv. op het gebied van geneeskunde en gezondheidszorg, slechts in sommige lidstaten toegankelijk zijn terwijl ze in andere niet toegelaten worden. Europese burgers moeten het voordeel hebben overal op de binnenlandse markt in vrijheid te kunnen kiezen.

Andere activiteiten van EU leden zijn de plannen om bepaalde actuele acties van de Unie krachtig te ondersteunen, vooral op het gebied van onderwijs.

ELIANT’s voornaamste bezorgdheid en verzoeken betreffende EU wetgeving en beleid zijn:

Landbouw en voeding

 • Geen kunstmatige vitaminetoevoegingen aan biologisch-dynamische en andere biologische babyvoeding
 • Verzekering van onafgebroken wettelijk toegestane vervaardiging en gebruik van biologisch-dynamische preparaten
 • Wettelijke bescherming van de biologisch-dynamische en biologische land- en tuinbouw tegen gentech verontreiniging
 • Wetgeving op gebied van de hygiëne in de voedselketen mag niet leiden tot afschaffing van kleine en middelgrote bedrijven op het platteland; introductie van het begrip salutogenese bij hygiënische maatregelen
 • Vrijwillige (geen verplichte) elektronische identificatie (EID) bij de veehouderij.

Geneeskunde en Gezondheid

 • Het ontwikkelen van adequate wettelijke en regulerende kaders om burgers in alle EU lidstaten gelijke toegang te kunnen geven tot alle Antroposofische Medische Producten (AMP) voor menselijk gebruik,
 • Het verschaffen van het volledig recht op vestiging en vrije dienstverlening aan Antroposofisch Medische (AM) professionals,
 • Het integreren van de desbetreffende patiëntenrechten in maatregelen die in verband staan met de consumentenbelangen, vooral met het oog op patiënten, die gebruik maken van AM,
 • Het op de juiste wijze integreren van de AM in maatregelen, die in verband staan met de verbetering van de openbare gezondheid

Onderwijs en “lifelong learning”

 • Onderwijsresultaten verbeteren door opnieuw vast te stellen waarom bepaalde kinderlijke vaardigheden - zoals de ontwikkeling van de fantasie tijdens het vrije spel - een eerste vereiste zijn, méér dan de ontwikkeling van vaardigheden later in het leven,
 • De motivatie, het denkvermogen en de creativiteit van jonge mensen stimuleren door bijv. het toegenomen gebruik van portfolio’s en een grotere vrijheid in (de samenstelling van) curricula,
 • Op een actievere wijze onafhankelijke, in het onderwijs geïnteresseerde deskundigen betrekken bij de clusters, die aan opvoedkundige thema’s gewijd worden

Beperkingen

 • Het besteden van bijzondere aandacht aan de situatie van mensen met een beperking, zoals beperkte leervermogens en meervoudige beperkingen, binnen de Europese Strategie inzake Handicaps 2010-2020

Onderzoek

Toekomstige onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s van de EU, in het bijzonder FP 8, moeten substantieel meer rekening houden met de noodzaak van holistisch onderzoek naar levensprocessen
Het oprichten van een technologisch platform “Complementair en holistisch onderzoek op het gebied van levenswetenschappen”

Deel II

Deel II van het Memorandum beschrijft de “Actie ELIANT”, die 1 miljoen handtekeningen heeft verzameld als steun voor de doelstellingen van het handvest.

Vooral het rapport laat zien, dat de Actie ELIANT praktisch voldoet aan de eisen, vermeld in artikel 11§4 TEU, en aan de nieuwe regelgeving betreffende burgerinitiatieven. Dit betreft met name het minimum aantal lidstaten en het minimum aantal handtekeningen per staat. ELIANT heeft ook bijzondere aandacht geschonken aan de verificatie van de handtekeningen.

De 1 miljoen ELIANT handtekeningen van Europese burgers zijn een aanwijzing, dat er met betrekking tot de zaken, die in Deel I vermeld zijn, juridische stappen van de Unie noodzakelijk zijn om de Verdragen adequaat uit te kunnen voeren. Alle onderwerpen vallen binnen de bevoegdheden van de Commissie onder de Verdragen hetzij door wetsvoorstellen te doen of door samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen.

In dit licht bezien beschouwt ELIANT haar initiatief, zo niet formeel vallend onder artikel 11§4, dan toch als een stap van groot politiek belang binnen de context van artikel 11§2 TEU. Daarom verwacht ELIANT, dat de Commissie adequaat zal reageren op de aangelegenheden, die in dit Memorandum onder woorden gebracht zijn.