ELIANT staat voor mensen, die willen leven in een Europa met culturele diversiteit en vrije keuzemogelijkheden betreffende:

opvoedingsvraagstukken, economische en sociale hervormingen, biologische landbouw, complementaire en integratieve geneeskunde.

Aanmelding ELIANT nieuwsbriefAls u al aangemeld bent en u wenst zich af te melden dan kunt u hier klikken.

Would you like to receive the ELIANT Newsletter in another language?

Clicking on the desired language will take you to the newsletter form in the respective language. There you can register for the ELIANT newsletter in your desired language – free of charge.

German   French   Italian   English   Spanish   Czech

Newsletter

 • Hoe maken we Europa leefbaar voor onze kinderen en kleinkinderen?

  Hoe maken we Europa leefbaar voor onze kinderen en kleinkinderen?

   

  Beste vrienden en vriendinnen van ELIANT,

  Hoe stellen wij ons de toekomst van Europa voor? Voor het eerst in de geschiedenis van de Europese Unie worden wij allen uitgenodigd om in de komende maanden onze visies, wensen, verwachtingen en hoop voor de toekomst van Europa kenbaar te maken op een nieuwe en speciaal daartoe aangemaakte website "Conferentie over de toekomst van Europa". Elke inzender krijgt de kans om zijn stem te laten horen en alle schriftelijke suggesties die door ons allen werden ingestuurd, worden in aanmerking genomen.

  Het gaat hierbij om de centrale vragen die nagenoeg iedereen bezighouden: klimaat, milieu, gezondheid, economie, sociale rechtvaardigheid, werkgelegenheid/werk, digitale transformatie, onderwijs, cultuur, jeugdzaken, sport en nog veel meer. De Europese Commissie en de parlementsleden willen weten welke de verwachtingen van de burgers zijn. Ook ELIANT wil zich op dit punt engageren en daarom delen wij dit bericht met al onze vrienden en vriendinnen.

  Hoe kunt u hieraan meewerken?

  Hier vindt u de deelnemingsvoorwaarden en de instructies om uw visie voor Europa over de diverse thema's te laten kennen.

  Waarom is uw medewerking belangrijk?

  De politieke kringen hebben ingezien dat ze de ideeën en verwachtingen van de burgers over de toekomst moeten kennen en dat ze er rekening moeten mee houden. Daartoe biedt de Conferentie nu de mogelijkheid. Hoe talrijker u hieraan deelneemt, des te duidelijker wordt het voor de verantwoordelijken dat de Europese basis het uitgesproken verlangen heeft om mee te werken aan de opbouw van de toekomst.

  Wat is de bijdrage van ELIANT?

  ELIANT bereidt op dit moment een position paper (standpuntnota) voor, die wij begin september op de website van de Conferentie willen plaatsen. We zullen ook op onze ELIANT- website ruimere aandacht besteden aan thema's als ecologische landbouw en voeding, vormen van solidaire economie (economie van broederlijkheid), integratieve geneeskunde, op de leeftijd afgestemd mediaonderwijs, heilpedagogie en sociaaltherapie, en klimaatverandering. Voor uw bijdragen kunt u hier zeker waardevolle ideeën vinden.

  Over de Conferentie

  Meer details vindt u hier. Wij geven u de belangrijkste informatie in een notendop.
  Samenstelling van het burgerpanel: vier panels met telkens 200 burgers, minstens één willekeurig gekozen vrouwelijke en één mannelijke burger per lidstaat; minstens een derde jongeren (tussen 16 en 25 jaar).
  Vergaderingen van het burgerpanel: elk panel komt tussen september 2021 en januari 2022 telkens op drie opeenvolgende dagen driemaal bijeen in verschillende steden.

  Wij bedanken u zeer hartelijk voor uw inzet voor een duurzaam en leefbaar Europa waarbij burgers actief worden betrokken in de geest van ons Goethe-motto: Een enkeling kan geen hulp bieden. Slechts als velen zich op het juiste moment verenigen, zijn zij krachtig.

  In die zin groet ik u hartelijk uit naam van het volledige ELIANT-team
  Michaela Glöckler

  Giften ter ondersteuning van onze werkzaamheden zijn altijd welkom.

 • Europese Commissie bedreigt de keuzevrijheid van consumenten en landbouwers

  Europese Commissie bedreigt de keuzevrijheid van consumenten en landbouwers

   

  Beste vrienden en vriendinnen van ELIANT,

  Op 29 april heeft de Europese Commissie een studie gepubliceerd over Nieuwe Genomische Technieken (NGT's). Volgens de resultaten van die studie, "moet de huidige wetgeving betreffende Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO) uit 2001 aan de wetenschappelijke en technologische vooruitgang worden aangepast". Dit zou in het bijzonder betekenen dat voor NGT's en hun producten geen voorafgaande risicoanalyse en geen goedkeuring meer vereist zijn. Het gevolg daarvan is dat wij als burgers niet meer zouden weten of wij producten kopen die met een NGT-technologie werden vervaardigd, aangezien ze niet meer als dusdanig zouden moeten worden gelabeld.

  Wat zijn NGTs?

  NGT's hebben hun opwachting gemaakt en werden ontwikkeld in de afgelopen twintig jaar, sinds de opkomst van de eerste GGO's. Ze omvatten een grote verscheidenheid van uiteenlopende technologieën, onder andere CRISPR. Het doel is altijd hetzelfde: het genoom van een organisme wijzigen door hetzij genetisch materiaal hetzij materiaal dat een wijziging van het genetisch materiaal in de cel teweegbrengt te introduceren.

  In tegenstelling tot GGO's, maken NGT's niet noodzakelijk gebruik van vreemd genetisch materiaal. Ze kunnen het genoom wijzigen door in delen van hetzelfde organisme te knippen, die gericht aan te passen of uit te schakelen. Dergelijke technieken verhogen de mogelijkheden en de snelheid van wijzigingen van het genetisch materiaal van organismen.

  Tot op heden vallen alle NGT's en hun producten onder het toepassingsgebied van de huidige wetgeving betreffende GGO's op grond van een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) uit 2018 waarbij het voorzorgsbeginsel aan de basis ligt. De agro- en biotechnologiesector ziet echter een groot potentieel in het gebruik van NGT's in de agrovoedingssector (landbouw- en levensmiddelensector) en oefent sterke druk uit om de regelgeving af te zwakken.

  Welke zijn de risico's en gevaren?

  Ondanks de steeds grotere nauwkeurigheid van NGT's, zijn risico's en gevaren niet uitgesloten. In het proces kunnen nog altijd willekeurige gebeurtenissen voorkomen waarvan de eindresultaten niet kunnen worden voorspeld aangezien het mechanisme voor het herstel van de cel tot onvoorzienbare gevolgen kan leiden.

  Het is dan ook van cruciaal belang om onze stem te laten horen en ons tot het Europees Parlement en tot de ministeries van landbouw en leefmilieu te wenden om ons tegen eender welke deregulering te verzetten. De keuzevrijheid van zowel de consumenten als de landbouwers verzekeren, moet onze allerhoogste prioriteit blijven voor de toekomstige generaties. Het is de hoogste tijd dat de Europese Commissie een structurele verandering van het agrovoedingssysteem voorstelt – voor onze gezondheid en die van onze kinderen en voor het leefmilieu.

  Welke zijn de volgende stappen?

  Gezien de komende discussies over een potentieel nieuw beleid voor NGT's, heeft de Biodynamic Federation Demeter International er bij de Europese Commissie en de EU-lidstaten al op aangedrongen "om een duidelijk standpunt in te nemen tegen een deregulering van alle NGT's, waarbij het voorzorgsbeginsel van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) volledig wordt gehandhaafd."

  Het is nog onduidelijk welk standpunt de Europese Parlementsleden (EP's) in dit verband zullen innemen. Binnen de groep van de Europese Volkspartij (AVP) klinken de stemmen die de verdediging van het potentieel van NGT's op zich nemen echter wel steeds luider.

  U kunt helpen om onze keuzevrijheid en die van de landbouwers in stand te houden door u aan te sluiten bij de campagnes voor de verplichte aangifte van NGT's in uw land. Als burgers zijn wij medeverantwoordelijk! We kunnen onze stem laten horen en de transparantie in de aangiften en het behoud van keuzemogelijkheden verdedigen.

  Met oprechte dank voor uw inzet en hartelijke groeten
  Michaela Glöckler

  Giften ter ondersteuning van onze werkzaamheden zijn altijd welkom.

 • Europees Parlement eist dat in de context van het Actieplan voor Digitaal Onderwijs 2021-2027 van de EU een op de leeftijd afgestemd mediaonderwijs wordt verzekerd

  Europees Parlement eist dat in de context van het Actieplan voor Digitaal Onderwijs 2021-2027 van de EU een op de leeftijd afgestemd mediaonderwijs wordt verzekerd

   

  Beste vrienden en vriendinnen van ELIANT,

  Op 25 maart 2021 heeft het Europees Parlement met een overweldigende meerderheid het verslag "over de vormgeving van het beleid inzake digitaal onderwijs" aangenomen. Het verslag is het antwoord van het Europees Parlement op het Actieplan voor digitaal onderwijs van de Europese Commissie, dat haar visie op "degelijk, inclusief en toegankelijk digitaal onderwijs in Europa" voor de periode 2021-2027 schetst.

  Het is verheugend vast te stellen dat in dit verslag ook het gezamenlijke lobbywerk van de ELIANT-alliantie en van onze ledenorganisaties European Council for Steiner Waldorf Education (ECSWE) en de Internationale Steiner/Waldorf organisatie voor het jonge kind (IASWECE) zijn weerslag vindt. Vele van onze voorstellen werden overgenomen, waarvoor wij zeer dankbaar zijn. In het bijzonder konden wij de aanpak die uitgaat van een op de leeftijd afgestemd digitaal onderwijs verdedigen, dat immens belangrijk is voor een gezonde sensomotorische ontwikkeling. Het succes van onze petitie voor kleuter- en basisscholen zonder beeldschermen, die door niet minder dan 100.425 personen werd ondertekend heeft onze eisen de nodige kracht bijgezet. We zouden dan ook iedereen die ons daarbij heeft gesteund van harte willen bedanken! Het persbericht over de succesvolle afsluiting van de petitie vindt u hier.

  Samen met haar leden ECSWE en IASWECE zal ELIANT het verdere verloop van het proces voor de concrete omzetting van het Actieplan in Brussel en de evaluatie halverwege het project in 2024 op de voet blijven volgen en zich uit alle macht voor een ontwikkelingsgerichte mediapedagogiek en voor het behoud van de keuzemogelijkheden voor kleuter- en basisscholen zonder beeldschermen blijven inzetten. Dat is een omvangrijke en arbeidsintensieve taak. Wij zullen u over alle belangrijke verdere stappen en over de resultaten blijven informeren.
  Wij zijn bijzonder dankbaar voor de verwezenlijking van deze eerste tussentijds doelstelling.

  Met hartelijke groeten in naam van het volledige team van ELIANT.
  Michaela Glöckler

  Wij verheugen ons ten zeerste over elke gift ter ondersteuning van onze werkzaamheden.

 • De toekomst van de aarde

  De toekomst van de aarde

   

  Beste vrienden en vriendinnen van ELIANT,

  In het afgelopen coronajaar hebben we gevoeld en ervaren hoe belangrijk de natuur voor ons is. Al wie de gelegenheid had om lange wandelingen te maken in de buitenlucht, in de tuin te werken, of – indien er meer tijd was – met volle teugen van de schoonheid van een berglandschap en van het onvermoeibare ruisen van de zee te genieten, heeft gemerkt hoeveel kracht en zelfs troost een mens daaruit kan putten. Al wie de kans daartoe niet kreeg, heeft het als een pijnlijk gemis ervaren.

  Hoewel de aarde onze thuis is en essentieel voor ons voortbestaan, is ze nooit eerder meer bedreigd geweest dan nu. Naast de ecologische crisis met haar ontelbare economische oorzaken en de onophoudelijke massale sterfte van planten en dieren, komt daar nog de klimaatcrisis, een uitvloeisel van onze beschaving, bij. Die zorgt ervoor dat de mensen en de natuur almaar vaker worden geconfronteerd met steeds zwaardere regenval die tot overstromingen, min of meer ernstige modderlawines en mislukte oogsten leidt door nooit eerdere geziene droogteperiodes en bodemerosie.

  Wat kunnen we daaraan doen? De aarde heeft nu de hulp van ons allen nodig! Gewoon verder doen zoals we bezig zijn, omdat we op dit ogenblik nog altijd van alles voorzien zijn en de landen waar tekorten zich voordoen ver weg zijn, gaat eigenlijk niet. Steeds meer mensen ervaren dat. En het is bijzonder verheugend te weten dat we kunnen helpen als we dat willen. Elk van ons kan in zijn eigen omgeving de aanzet geven tot aanzienlijke veranderingen en aan het behoud van de aarde bijdragen. De in "Nature Communications" gepubliceerde omvangrijke studie van het FiBL toont in detail en overduidelijk aan:

  • dat wij de vruchtbaarheid van de bodem kunnen ondersteunen door de aankoop van biologische producten. Meer info hierover vindt u in een studie van de Boston Group
  • dat er slechts voldoende levensmiddelen voor de totale wereldbevolking kunnen worden geproduceerd wanneer het volledige landbouwareaal uitsluitend voor de productie van voor mensen bestemd voedsel wordt gebruikt, m.a.w. het varkens- en kippenbestand moet drastisch worden beperkt en runderen, geiten en schapen moeten uitsluitend ruwvoer krijgen. Met als gevolg dat wij onze vleesconsumptie met minstens een derde moeten verminderen. Aangezien dit bovendien ook nog gezond is, zouden wij daar met volle moed moeten mee beginnen! Een dagelijks vleesverbruik is ten dele verantwoordelijk voor talrijke beschavingsziekten, terwijl het eten van vlees beperken tot een- of tweemaal per week bevorderlijk is voor de gezondheid op voorwaarde dat de voeding afwisselend is en evenwichtig wordt samengesteld.
  • dat wij er moeten voor zorgen om afval van levensmiddelen te vermijden, in het bijzonder in het huishouden.

  Er is dringend nood aan ingrijpende veranderingen van onze levenswijze. Op onze website vindt u onder Nieuws en Activiteiten meer informatie hierover.

  Hoe uniek en kostbaar de aarde, die ons leven ons mogelijk maakt, wel is, hebben de astronauten van de Apollo als volgt beschreven: "Wanneer we vanuit de ruimte naar de aarde kijken, zien we een geweldige, onbeschrijflijk mooie planeet, die er als een levend en ademend organisme uitziet. Tegelijk ziet ze er echter zeer broos en kwetsbaar uit." Tegenwoordig zoeken wij naar sporen van leven op Mars, maar tegelijk vernietigen we onze eigen bestaansbasis op aarde. Wij hopen ten zeerste dat deze Nieuwsbrief ertoe kan bijdragen om daar verandering in te brengen!

  Met de beste wensen en hartelijke groeten van het volledige ELIANT-team
  Michaela Glöckler

  Wij bedanken u van harte voor uw gift!

 • Succesvolle afsluiting van de petitie en tips om gezond te blijven

  Succesvolle afsluiting van de petitie en tips om gezond te blijven

   

  Beste vrienden en vriendinnen van ELIANT,

  Onze petitie kon op 21 januari 2021 met een positief en bemoedigend resultaat van 96.294 ondertekenaars definitief worden afgesloten! Iedereen van u die aan dit succes heeft bijgedragen, zouden wij hier van harte willen bedanken. Hier kunt u het persbericht lezen dat wij samen met het "Bündnis für humane Bildung" (Verbond voor humaan onderwijs) hebben uitgegeven.

  Wat wensen wij elkaar in het tweede jaar van de coronapandemie toe? Enerzijds richtinggevende gezichtspunten met betrekking tot de vaccinaties, maar anderzijds ook een antwoord op de centrale vraag hoe de lichaamseigen gezondheid en het immuunsysteem kunnen worden versterkt. Onze alliantiepartner, de Internationale Vereniging van Antroposofische Artsenverenigingen (IVAA), heeft samen met de medische afdeling van het Goetheanum een nuttig oriënterend document opgemaakt dat u hier vindt. Hoe leren we echter om opnieuw vertrouwen te hebben in onze eigen beschikbare middelen voor gezondheidszorg, hoe activeren we, zeker in deze bijzonder uitdagende tijden van pandemie, het vertrouwen in het leven en de levensvreugde?

  Het is alom bekend dat angst, vereenzaming, scheiding van de personen die u nauw aan het hart liggen, negatieve gevoelens zijn die het immuunsysteem en onze weerbaarheid verzwakken. Ze moeten worden gecompenseerd door positieve gevoelens en door een realistische inschatting van het effectief aanwezige risico om de ziekte op te lopen. Dat is vooral belangrijk voor personen die in de bejaardenzorg werken en erop toezien dat de nodige beschermingsmiddelen aanwezig zijn om de nabijheid en de bijstand van familieleden mogelijk te maken en tegelijk ook zelf gezond te blijven.

  Voor een dergelijke realistische inschatting van het mogelijk risico is het nuttig om de openbaar toegankelijke gegevens te raadplegen en deze op zichzelf en zijn eigen situatie te betrekken. In Duitsland gaat het om de cijfers van het Robert-Koch-Instituut. Uit die cijfers (situatie op 21 januari) blijkt dat tot op die datum in totaal 2.088.400 mensen een positieve coronatest hebben afgelegd. Op 83 miljoen inwoners betekent dit dat 2,5% van de totale bevolking in Duitsland positief heeft getest. 20% van de positieve gevallen vertonen geen symptomen en zijn gezond. Dit wordt ook bevestigd door een studie van de Universität Innsbruck (tt.com). Bij 80% van de positief geteste personen kent de ziekte een overwegend mild verloop. Van die 80% zijn er 49.783, m.a.w. 2,3% aan en met corona gestorven. De kans om gezond te blijven of in geval van een infectie opnieuw gezond te worden, bedraagt volgens die cijfers 97,5 tot 97,7%. Ook lezen en horen we heel vaak dat zeer oude mensen en personen met onderliggende ziekten volledig van corona genezen zijn.

  Als we deze onbetwiste feiten bekijken – zelfs al variëren deze uiteraard een weinig van land tot land – dan kunnen we twee dingen vaststellen. Enerzijds, hoe goed het is dat we alle maatregelen kennen om de mensen die bescherming nodig hebben zorgvuldig te beschermen door stevige mond- en neusmaskers te gebruiken en alle door ons goed gekende regels strikt te volgen. En anderzijds kunnen we -ondanks de ongetwijfeld gerechtvaardigde bezorgdheid – ook dankbaar vaststellen hoeveel groter de kans voor elk van ons is om gezond te blijven dan om ziek te worden! Moeten wij ook niet altijd in zekere mate vertrouwen op het lot om onze levensmoed en ons vertrouwen in een goede afloop niet te verliezen?

  Vertrouwen en goede hoop zijn positieve gevoelens die het immuunsysteem heel erg versterken. Andere positieve gevoelens zijn genieten van de natuur, van kunst, van ontmoetingen met anderen en van gesprekken. De dirigent Riccardo zei het volgende in zijn toespraak op het nieuwjaarsconcert in Wenen: "Gezondheid is het belangrijkste, en een gezonde geest is daarvan een bestanddeel. Muziek draagt daartoe bij. En kunst is een van de voornaamste elementen die ervoor zorgt dat we in de toekomst een betere samenleving zullen hebben."

  Wij wensen u het allerbeste voor het pas begonnen nieuwe jaar en verheugen ons erop om u ook in 2021 op de hoogte te mogen houden van onze bijdragen aan de Europese ontwikkeling.

  Met hartelijke groeten in naam van de alliantiepartners
  Michaela Glöckler

  Wij bedanken u van ganser harte voor uw nieuwjaarsgiften! Daardoor kunnen wij ons werk voortzetten. Wij hopen dat u ons ook dit jaar de nodige steun zult kunnen bieden om ervoor te zorgen dat wij ons kunnen blijven inzetten voor het behoud van de belangrijke keuzemogelijkheden die op dit moment dreigen te verdwijnen. Heel erg bedankt voor uw gift.

 • Beleefd verzoek om uw steun

  Beleefd verzoek om uw steun

   

  Beste ELIANT-vrienden,

  Een bewogen jaar loopt ten einde. Het afgelopen jaar stond volledig in het teken van de Covid 19-pandemie en van de existentiële angst die daarmee gepaard gaat. De crisis heeft echter ook duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om een andere kijk te ontwikkelen op ecologische, economische, medische en opvoedingskwesties. In onze nieuwsbrieven hebben wij u daarover regelmatig geïnformeerd.

  Dankzij uw bereidheid om giften te schenken, waarvoor wij u bijzonder dankbaar zijn, hebt u de verspreiding van de petitie voor kleuter- en basisscholen zonder beeldschermen en de vertaling van de gids Gezond opgroeien in de digitale mediawereld ISBN 978-9-49246-251-0 in elf talen mogelijk gemaakt. Met uw hulp zijn wij erin geslaagd om voor de petitie de steun te krijgen van meer dan 70.000 ondertekenaars. We hopen dat we tegen het einde van dit jaar 100.000 handtekeningen zullen hebben ingezameld en nodigen u van harte uit om ons nog te helpen bij deze final countdown! Dat geeft ons namelijk de noodzakelijke steun om ons werk verder te zetten in 2021, wanneer wij ons engagement voor kleuter- en basisscholen zonder beeldschermen nadrukkelijk willen inbrengen in het EU-Actieplan voor digitaal onderwijs 2021-2027 waaraan op dit ogenblik vaste vorm wordt gegeven.

  Ons stichtend lid, de Europese Raad van Vrije School (Steiner/Waldorf) Pedagogie (ECSWE), zal zich op de hoorzittingen en tijdens de beraadslagingen ten volle inzetten voor de zeer noodzakelijke, aan de leeftijd aangepaste mediapedagogiek. Daarbij zal het een grote hulp zijn dat wij ons op het positieve resultaat van onze petitie kunnen baseren, met daarnaast de organisatie van openbare evenementen en podcasts.

  Andere centrale thema's van onze werkzaamheden zullen ook volgend jaar opnieuw worden gevormd door de klimaatvriendelijke landbouw en het behoud van de biodiversiteit. Ook de noodzakelijke steun voor de inspanningen om in Europa voor integratieve geneeskunde en de bijbehorende geneesmiddelen te kunnen opteren, blijft voor ons een centraal aandachtspunt. De coronapandemie heeft aangetoond hoe nuttig deze alomvattende kijk op ziekte en gezondheid is en tot welke verheugende behandelingsresultaten dit heeft geleid. Daarover zullen wij verslag uitbrengen zodra de evaluatie van de ervaringen werd uitgevoerd.

  Via Facebook hebben we regelmatig posts verstuurd over de thema's die wij hebben behandeld en die bijzonder positief werden onthaald. Hier vindt u een voorbeeld. Volgend jaar willen wij ons sterker toeleggen op de sociale media om ook meer bekendheid te geven aan de positieve culturele initiatieven van ELIANT bij de jongere generatie en de jongeren bewust te maken van het belang om de noodzakelijke keuzemogelijkheden in stand te houden.

  Om dat hele programma te kunnen realiseren, zijn wij dringend op uw steun aangewezen. Zonder die steun kunnen wij alles wat wij tot nu toe hebben bereikt niet in stand houden en verder ontwikkelen. Elke gift, hoe klein ook, is voor ons een aanmoediging en een aansporing om ons werk te blijven doen. Daarvoor bedanken wij u van harte!

  Ik wens u, ook in naam van onze alliantiepartners, een gezegend kerstfeest in deze allesbehalve gemakkelijke tijden.

  Michaela Glöckler

  Wij bedanken u heel in het bijzonder voor uw gift in deze allesbehalve gemakkelijke tijden.

 • Het is de hoogste tijd voor een omvattende aanpak!

  Het is de hoogste tijd voor een omvattende aanpak!

   

  Beste vrienden en vriendinnen van ELIANT,

  De industriële landbouw moet alsmaar goedkoper produceren, omdat vele verbruikers goedkope levensmiddelen willen. Het gevolg daarvan is dat de landbouwers vaak tegen hun gevoel en kennis moeten ingaan en dieren en planten als "machines" moeten behandelen. Ze kunnen geen rekening meer houden met hun noden en behoeften. Beide, zowel planten als dieren, zijn echter levende wezen en het wordt steeds duidelijker hoe alles in het leven met elkaar samenhangt.

  Het landbouwbeleid van de EU is op dit ogenblik niet duurzaam

  Met zijn besluiten van afgelopen maand negeert de Europese Raad van Landbouwministers de dringend noodzakelijke vermindering van het gebruik van pesticiden en dus ook het massale uitsterven van dier- en plantensoorten dat door de schrijnende achteruitgang van de biodiversiteit wordt veroorzaakt. De Raad houdt vast aan het oude, al lang achterhaalde beleid en ondersteunt daarmee voornamelijk de industriële landbouw. Het wordt steeds duidelijker dat er een doorslaggevende rol is weggelegd voor het maatschappelijk middenveld, dat er door zijn consumptiegedrag toe bijdraagt om de voortgezette omvangrijke schade die door dergelijke besluiten wordt aangericht zoveel mogelijk te compenseren.

  Gevolgen van de industriële landbouw

  Door industriële landbouw en monoculturen wordt de bodem steeds armer aan humus en kan hij alsmaar minder water opnemen wanneer het regent. Bovendien is er een massale achteruitgang van de biodiversiteit, die noodzakelijk is voor de gezondheid van mensen, planten en dieren. Dierfabrieken hebben geen enkel respect voor het welzijn van de dieren en kunnen alleen maar werken door antibiotica te gebruiken. Enerzijds leidt dit tot een slechte kwaliteit van het vlees en anderzijds tot een antibioticaresistentie.

  Wat zeggen geëngageerde wetenschappers?

  Wetenschappers van de Duitse nationale Academie Leopoldina (de oudste ter wereld) benadrukken in hun nationaal advies over 'biodiversiteit en management van agrarische landschappen' dat het verlies van biodiversiteit enkel kan worden gestopt door een hervorming van de landbouwsubsidies van de EU, met andere woorden door een bevordering van de ecologische landbouw en van de maatregelen om de biodiversiteit te verbeteren.

  Wat kunnen wij doen?

  Het is duidelijk dat de aarde alleen maar duurzaam kan zijn wanneer we niet op de politieke besluitvormers wachten, maar zelf actief worden en onze gewoonten veranderen, bijvoorbeeld door de voorkeur te geven aan ecologische en streekproducten, het verbruik van vlees te beperken en zich voor duurzame projecten in te zetten. Dan zullen wij deel uitmaken van een wereldomvattende beweging van mensen die door hun dagelijks consumptiegedrag bewijzen hoezeer ze de gezondheid van onze aarde en haar bewoners ter harte nemen.

  Met hartelijke groeten in naam van het hele ELIANT-team
  Michaela Glöckler

  Wij bedanken u heel in het bijzonder voor uw gift in deze allesbehalve gemakkelijke tijden.

 • De bijdrage van ELIANT aan de EU-strategie voor de rechten van het kind (2021-24)

  De bijdrage van ELIANT aan de EU-strategie voor de rechten van het kind (2021-24)

   

  Beste Vrienden en Vriendinnen van ELIANT,

  Het belangrijkste criterium voor de vooruitgang van een samenleving is het perspectief van een gezonde en succesvolle toekomst die ze aan haar kinderen biedt. Kinderen hebben het recht om op te groeien in een omgeving die elk individu de kans biedt om zijn unieke menselijke vaardigheden op een gezonde manier te ontwikkelen. Europa heeft het potentieel om een stabiele, integratieve en vrije ruimte te bieden voor de ontwikkeling van elk kind, op voorwaarde dat de rechten van het kind een van de topprioriteiten worden op de agenda van de EU.

  De aanhoudende coronapandemie vestigt de aandacht op wat in elke samenleving het allerbelangrijkste is, namelijk de gezondheid van haar burgers. Terwijl de veiligheid en het welzijn van bejaarde en kwetsbare burgers in het middelpunt van de aandacht staan, worden de uitwerkingen van de maatregelen op kinderen slechts zelden aan de orde gesteld. Nochtans zijn kinderen daardoor heel in het bijzonder getroffen. Ze krijgen niet alleen de zorgen, angst en paniek van de volwassenen mee, maar missen daarnaast ook het spelen in de buitenlucht, de natuurbelevenis, het contact met andere kinderen en vaak ook de vrolijkheid die voor kinderen levensnoodzakelijk is. De crisis van de kinderen in de context van de COVID-19-crisis is in grote mate onopgemerkt gebleven, vooral omdat het aan een politieke belangengroepering ontbreekt die de rechten en de belangen van alle kinderen in heel Europa beschermt en verdedigt.

  ELIANT heeft zich ertoe verbonden om er mee te helpen voor zorgen dat alle kinderen in Europa een invloedrijke stem krijgen en heeft de hier kort samengevatte gezichtspunten bij de Europese Commissie in het kader van de EU-strategie voor de rechten van het kind in de periode 2021-2024 ingediend. Het is de bedoeling dat met deze EU-strategie voor de rechten van het kind de EU-maatregelen voor de bekendmaking en de bescherming van de rechten van kinderen sterker worden bevorderd.

  ELIANT maakt zich zorgen over de gevolgen van het beleid van tegenwoordig voor kinderen. Onderzoeken hebben aangetoond dat kinderen het minst vaak door COVID-19 worden getroffen en het is bewezen dat ze de ziekte maar amper helpen verspreiden. Ondanks dit onweerlegbaar feitenmateriaal zijn de regeringen er tot nu toe niet in geslaagd om voor een stabiele omgeving te zorgen die een ontwikkeling en bevordering van hun vaardigheden garandeert die met hun leeftijd overeenstemmen.

  Daarbij komt nog dat de beperkingen van de bewegingsvrijheid in vele landen worden gebruikt om grootst opgezette digitaliseringsprojecten in de praktijk om te zetten die het voor scholen mogelijk maken om afstandsonderwijs aan te bieden. Ook al blijft er daarbij een contact, een "reddingsboei" of "levenslijn" tussen de leerlingen en de leerkrachten bestaan, toch is het evident dat het beeldschermcontact overduidelijk slechts de op een na beste oplossing is vergeleken met de persoonlijke ontmoeting en ervaring. Het digitaal onderwijs kan echte menselijke interactie nooit vervangen. Zoals eerder al vermeld, zijn restrictieve maatregelen, zoals het verbod op contact tussen kinderen, veeleer schadelijk dan nuttig. Het menselijk lichaam is geen computer en heeft voor zijn gezonde ontwikkeling het persoonlijk contact met mensen en actieve wisselwerkingen met de omgeving nodigt. Daarom zouden we iedereen nogmaals dringend willen verzoeken om er mee te helpen voor zorgen dat onze petitie voor het behoud van de keuzemogelijkheid van kleuter- en basisscholen zonder beeldschermen tegen het einde van het jaar het doel van 100.000 ondertekenaars haalt. Hier kunt u online ondertekenen of de lijst met handtekeningen downloaden.

  Met heel veel dank voor uw steun en hartelijke groeten van het volledige team van ELIANT

  Michaela Glöckler

  Uw gift helpt ons om het werk ter plaatse in Brussel voort te zetten, aan vergaderingen deel te nemen, bij enquêtes standpunten naar voren te brengen, in het bijzonder op het gebied van integratieve geneeskunde, patiëntenautonomie, pedagogische methodes, ecologische landbouw en duurzaam ondernemen en een bewuste omgang met de hulpbronnen.

 • Voor het eerst bewezen: negatieve invloed van schermmedia op de verbeeldingskracht van kinderen

  Voor het eerst bewezen: negatieve invloed van schermmedia op de verbeeldingskracht van kinderen

   

  Beste Vrienden en Vriendinnen van ELIANT,

  Sebastian P. Suggate en Philipp Martzog van de leerstoel voor Onderwijskunde (Lehrstuhl für Schulpädagogik) van de Universiteit Regensburg hebben voor het eerst onderzocht en kunnen aantonen dat schermmedia de voorstellingskracht van kinderen negatief beïnvloeden. De resultaten van het onderzoek werden in april 2020 in Developmental Science, het leidinggevende tijdschrift op het gebied van ontwikkelingspsychologie/pedagogische psychologie, gepubliceerd.

  Uit het onderzoek bleek hoezeer de ontwikkeling van een gezonde verbeeldingskracht bij kinderen van de sensomotorische activiteit bij leerprocessen afhankelijk is. Daarbij werden 266 kinderen in de leeftijd tussen drie en negen jaar met een tussentijd van tien maanden onderzocht. De "mental imagery", m.a.w. de mentale beeldvorming, was afhankelijk van de beeldschermtijd significant meer of minder beperkt. De onderzoekers stelden vast dat de verbeeldingskracht als centrum van het denkvermogen op twee pijlers berust: enerzijds op de actieve beeldvorming en anderzijds op de veelheid aan sensomotorische ervaringen. Aangezien schermmedia de actieve beeldvorming niet meer aan de verbeelding van de kinderen overlaten maar geprefabriceerde beelden leveren, wordt het vermogen om zelf voorstellingen te maken onderdrukt. Daarnaast komen sensomotorische activiteiten bij kinderen die voor het beeldscherm zitten maar amper aan bod. Bijgevolg kon met grote significantie worden vastgesteld dat de geestelijke verbeeldingskracht bij kinderen sterker afnam naarmate de beeldschermtijd langer was.

  Aangezien de coronapandemie de beeldschermtijd niet alleen in de thuisomgeving, maar ook voor de schoolse activiteiten drastisch heeft verhoogd, is er dringend nood aan bezinning over wat wij kinderen moeten aanbieden, vooral in de eerste negen levensjaren, waarin de sensomotorische ontwikkeling en de daarmee verbonden rijping van het brein absoluut op de voorgrond staan.

  Tot slot nog een zeer belangrijk verzoek:

  Wij zouden u willen vragen ons voor onze petitie te helpen om tegen het einde van het jaar 100.000 mensen te vinden die ons hierbij willen steunen. Het gaat erom zich voor het behoud van de keuzemogelijkheid in Europa in te zetten. De verantwoordelijken van kleuter- en basisscholen moeten bewust voor een geëngageerd analoog onderwijs kunnen opteren om de gezonde ontwikkeling van de hersenen bij kinderen niet in gevaar te brengen, aangezien die kinderen meestal van thuis uit al aan te veel beeldschermtijd worden blootgesteld.

  Met hartelijke dank en vriendelijke groeten
  Voor het ELIANT-Team
  Michaela Glöckler

  Wij zijn u bijzonder dankbaar voor elke gift, zeker nu wij op dit moment ook studenten tewerkstellen die ons bij de handtekeningencampagne helpen.

  Gelieve a.u.b. de petitie te ondertekenen, mocht u dit nog niet reeds gedaan hebben. Bedankt.

 • Corona-knelpunten

  Corona-knelpunten

  ¿En qué punto estamos? ¿Qué es lo que podemos hacer?

   

  Waar staan we? Wat kunnen we doen?

  Er is nog nooit een crisis geweest die zo goed als alle mensen op een of andere manier heeft geraakt en getroffen. Hierdoor werden drie knelpunten pijnlijk duidelijk:

  • De vele zware covid-gevallen in regio's met een hoge luchtvervuiling hebben ons duidelijk gemaakt dat we onze houding tegenover de klimaatverandering moeten bijsturen.
  • De virusinfectie die van dier op mens is overgedragen, heeft ons ook anders laten kijken naar hoe we omgaan met dieren.
  • De lockdown liet ons stilstaan bij de basisrechten van alle burgers, legde zwakke punten in het gezondheidszorgsysteem bloot en in de verte doemde het spookbeeld op van een 'gezondheidsdictatuur' met een staat die over de schouders meekijkt.

  Welke rol kan ELIANT spelen in de maatschappelijke veranderingen die noodzakelijk zijn? Voor wat betreft de drie bovenstaande knelpunten hopen we – met uw steun, omdat u deze nieuwsbrief verder verspreidt in uw vrienden- en kennissenkring – dat we de aandacht kunnen vestigen op de biodynamische landbouw. Het is inspirerend om elke dag weer te zien welke positieve effecten op klimaat en dierenwelzijn hierdoor teweeggebracht kunnen worden en hoe we mensen kunnen aansporen om hun gedrag te veranderen:

  Klimaat

  De klimaatverandering en de opwarming van de aarde die daarmee gepaard gaat, is veroorzaakt door de mens. Ze is niet alleen een bedreiging voor de vegetatie, de dieren en de mensheid, maar ook voor de toekomst van de aarde. Vooral in de biodynamische en de ecologische landbouw zien wij een instrument om hier iets aan te doe, zie "De externe kosten van de landbouwproductie".

  Dierenwelzijn

  Onze voorouders hebben dieren getemd, ze een plekje gegeven in de landbouw, gedomesticeerd en verzorgd. Ze hoorden bij het gezin en beide kanten profiteerden van elkaar. Maar sinds we dieren als voorwerpen, als waren zijn gaan zien, leeft het grootste deel van hen op grootschalige boerderijen. Ze worden op elkaar gepropt in kleine ruimten, kunnen niet naar buiten en krijgen vaak niet de juiste voeding, want het moet allemaal zo goedkoop mogelijk. Ze leiden een dieronwaardig bestaan. Om de dieren in deze omstandigheden niet aan allerlei ziekten te laten sterven, moeten massaal antibiotica toegediend worden, zie "Antibioticaresistentie". Alleen op deze manier kunnen de consumenten elke dag goedkoop vlees kopen, maar ze beseffen niet dat het helemaal niet gezond is en dat het massaal houden van dieren het klimaat zwaar belast.

  Burgerrechten en -plichten

  Maar er is ook een positieve kant aan de corona-epidemie. De zwakke punten in onze samenleving werden pijnlijk duidelijk en de politiek en de samenleving getuigden van veel goede wil om na de pandemie niet 'naar de orde van de dag' terug te keren. Het is zonder twijfel duidelijk geworden dat het absoluut anders moet. Ieder van ons kan hier zijn steentje bijdragen. We moeten ons informeren, ons inlezen, onze houding veranderen, onze verantwoordelijkheid nemen.

  Er zijn een aantal dingen die we alvast kunnen doen: we kunnen de voorkeur geven aan ecologische en streekproducten, zoals diervriendelijk gekweekt vlees – en daarvoor iets meer betalen en bijgevolg iets minder consumeren. Zo dragen we zorg voor de aarde, stimuleren we dierenwelzijn en nemen we als burgers mee de verantwoordelijkheid op voor de aarde en al haar bewoners.

  Hartelijk dank voor het meedenken en meehelpen Ik groet u vanwege het ELIANT-team
  Michaela Glöckler

  Hartelijk dank ook als u ons met een gift zou willen steunen.

  Gelieve a.u.b. de petitie te ondertekenen, mocht u dit nog niet reeds gedaan hebben. Bedankt.

 • Kinderen zoeken en hebben nood aan nabijheid

  Kinderen zoeken en hebben nood aan nabijheid

   

  Beste Vrienden en Vriendinnen van ELIANT,

  Het Covid-tijdperk stelt ons allen voor grote uitdagingen, maar, in het bijzonder, de werkende ouders met kleine kinderen. Om ouders toe te laten van thuis uit te werken, kan het onvermijdelijk lijken om, telkens voor korte periodes, kinderen aan een scherm te moeten kluisteren. Het wordt, dus, des te belangrijker om dit alles, nu of van zodra de situatie het toelaat, voldoende te compenseren met vrije spelen, contact met de natuur en activiteiten in de open lucht. Onafhankelijke studies tonen, inderdaad, aan dat het gebruik van het scherm een gezonde ontwikkeling van de hersenen niet stimuleert.

  Waar kinderen momenteel een grote nood aan hebben, zijn periodes van exclusieve aandacht en toewijding vanwege de ouders. Dit versterkt de band tussen ouders en kinderen en is een van de voornaamste factoren van weerbaarheid die kinderen kracht geeft. U vindt vele andere waardevolle aanwijzingen in de Factsheet Ouders en in de Video.

  De Waldorf 100 Conferentie

  Zoals reeds aangehaald, heeft de Conferentie in november 2019 te Brussel plaatsgevonden. Zij bood een inspirerend en veelzijdig perspectief, alsook de gelegenheid om constructieve gesprekken aan te knopen met talrijke specialisten en verantwoordelijken van het onderwijs met betrekking tot de toekomst en de betekenis van het humanistisch onderricht en aanverwante kwesties en uitdagingen. De groeiende digitalisering in de ontwikkeling van de prille kinderjaren werd er voorgesteld als een van de voornaamste uitdagingen voor een gezonde ontplooiing van de kinderen, aangezien zij de ontwikkeling van de cognitieve en creatieve vaardigheden bedreigt. En als de volgende generaties er niet in slagen om deze vaardigheden voldoende te structureren, zullen succesvolle idealen ontbreken om positieve ontwikkelingen uit te lokken die noodzakelijk zijn in vele domeinen.

  Met de beste groeten voor u en uw kinderen, groet ik u hartelijk vanwege het Brusselse team
  Michaela Glöckler

  Hartelijk bedankt voor uw ondersteuning, waarvan wij ook, in deze tijden, afhangen.

  Gelieve a.u.b. de petitie te ondertekenen, mocht u dit nog niet reeds gedaan hebben. Bedankt.

 • Het behoud van belangrijke keuzemogelijkheden is actueler dan ooit

  Het behoud van belangrijke keuzemogelijkheden is actueler dan ooit

   

  Beste Vrienden en Vriendinnen van ELIANT,

  De coronacrisis houdt ons hier in Brussel ook bezig. Aan het begin van het jaar hadden we de parlementsleden aangeschreven die in aanmerking kwamen voor het negende mandaat bij het Europees Parlement en hadden we enkele bemoedigende antwoorden ontvangen; er werden reeds de eerste interviews toegezegd – toen plots het sociaal leven in Brussel, zoals nagenoeg overal in Europa, werd lamgelegd.

  Bovenop grote sociale problemen en de klimaatverandering komt nu ook de hoogsteigen bedreiging voor elk van ons, die zich geconfronteerd ziet met een virus dat recent werd overgedragen van dier op mens, wat begrijpelijk angst en onzekerheid met zich meebrengt. Ook al draagt iedereen bij tot de vertraging van het besmettingsproces en de daarmee verband houdende groepsimmuniteit van de bevolking, om tijd te winnen, een vaccin te ontwikkelen en het gezondheidssysteem niet te overbelasten, blijft er, toch, een bezorgdheid over hoe het leven zal verdergaan na deze crisis. Er is een duidelijke en nauwelijks voorstelbare behoefte aan actie en niet alleen in termen van economisch en sociaal leven.

  Een toekomstgerichte aanpak

  Velen zijn zich ook bewust van het feit dat alle Staten – niet enkel China – over elektronische instrumenten voor totale bewaking beschikken, en daarvan gebruik maken, wanneer dit nodig blijkt. De mede-ontwikkelaar van deze technologie in de VS, professor Joseph Weizenbaum van het MIT, heeft in een interview dat werd gegeven in het jaar van Orwell, 1984, als volgt geantwoord op de vraag of wij afstevenen op een totale bewakingsstaat: Natuurlijk, aangezien wij systematisch in die richting aan het werken zijn. Maar of die Staat er nu uiteindelijk zal komen, zal veeleer een gevolg zijn van het feit dat de mens zijn eigen vrijheid niet meer verdedigt, dan de schuld van de computer. Weizenbaum gaf dan de regimes van Stalin en Hitler als voorbeelden van hoe totale bewaking ook mogelijk is zonder computer en wees erop dat een gezonde toekomst voor de mensheid in grote mate afhangt van de ontwikkeling van moraliteit en empathie voor elkaar. Het is, daarom, bemoedigend te zien hoeveel positieve activiteiten en zorginitiatieven de coronacrisis teweegbrengt, en dit ondanks, alle angst en bezorgdheid die opduikt en blijft opduiken.

  Onze ELIANT campagne voor een gezonde groei in de digitale mediawereld, die onverdroten verdergaat, is, inderdaad, enkel gericht op deze doelstelling van beslissend belang: wij willen ertoe bijdragen dat een maximum aantal personen volwassen wordt dat ertoe in staat moet zijn om autonoom, empathisch en beredeneerd te denken!

  Suggesties om het immuunsysteem te versterken

  Uit de benadering van de integratieve geneeskunde – zoals, bijvoorbeeld, deze van de antroposofische geneeskunde – komen, naast de bekende adviezen ter voorkoming van de besmetting, verdere inzichten naar voren die de gezondheid en immunisatie stimuleren, dankzij dewelke wij de ziekte kunnen voorkomen en het verloop ervan gunstig kunnen begeleiden. Bijzonder relevant, in dit opzicht, is het om nauwgezet het verloop van de lichaamstemperatuur op te volgen. Koorts is, inderdaad, een krachtig natuurlijk wapen waarover het lichaam beschikt om zich te kunnen verweren tegen virussen en bacteriën. Daarom wensen wij te verwijzen naar de webpagina warmuptofever.org van de kinderarts, Prof. Dr. David Martin, waaruit u substantiële informatie kunt halen. In het domein van de integratieve geneeskunde bestaan, daartoe, geneesmiddelen met procesgerichte effecten, die, bijvoorbeeld, afkomstig zijn van de homeopathische en antroposofische productie, en, op een fysiologische wijze, ondersteuning kunnen bieden voor een gezonde werking van de longen en luchtwegen. ELIANT wenst zich, ook in de toekomst, onvermoeibaar te blijven inzetten voor het behoud van dergelijke keuzemogelijkheden in het gezondheidssysteem.

  Op het vlak van de levensstijl zijn voldoende uren slaap, een gezonde voeding en regelmatige fysieke activiteit in de open lucht van belang.

  Op geestelijk vlak stimuleren goede gedachten en motivaties die gericht zijn op het essentiële en die ons doen gewaarworden dat wij niet alleen lichaam zijn, maar ook een onverwoestbare spirituele identiteit hebben die ontvankelijk is voor de gedachte, de immuniteit. Op emotioneel vlak kunnen positieve gewaarwordingen helpen. Deze kunnen worden opgewekt en versterkt door gebed en meditatie – bijv. via de woorden die toentertijd werden geformuleerd door Rudolf Steiner voor de meditatieve ondersteuning van een gezond ademhalingsproces:

  In die zin bedanken wij uw hartelijk en wensen wij u een goede gezondheid toe

  Gods beschermende zegenende straal Vervul mijn groeiende ziel Dat ze kan opnemen Alom versterkende krachten. Ze wil zichzelf de gelofte geven De macht van de liefde in zichzelf Vol leven op te wekken En zo Gods kracht te zien Op haar levenspad En te werken in de geest van God Met alles wat ze heeft

  Voor het ELIANT-team
  Michaela Glöckler

  Wij bedanken u ten zeerste om ons tijdens deze moeilijke periode te steunen met uw ondersteuning.

 • De focus van onze burgerbeweging en de laatste nieuwtjes inzake 5G

  De focus van onze burgerbeweging en de laatste nieuwtjes inzake 5G

   

  Dierbare Vrienden en Vriendinnen van ELIANT,

  Sinds enige tijd zijn we niet meer de enigen die een bezorgdheid delen om jullie te waarschuwen voor de gevolgen van een te vroege digitalisering. Niettegenstaande dit, blijft het bij waarschuwingen en praatjes.

  In 2020 is ELIANT nogmaals van zins om al haar krachten en de hulp van jullie allen aan te wenden, opdat de verantwoordelijken zouden begrijpen: het zijn niet alleen de specialisten die een waarschuwende vinger opsteken – er bestaat ook een ruime burgerbeweging die zich inzet voor een gezonde groei in de wereld van de digitale media. In dit opzicht, gaat het niet over vastgelegde schermtijden voor kinderen; het gaat erom

  • te begrijpen dat een te vroege, systematische aanpassing van de kinderen aan de digitale wereld hen de vrijheid ontneemt om werkelijk op een mature wijze een voorsprong te nemen in het gebruik van de media – m.a.w. om het gebruik of niet-gebruik van digitale apparaten te laten afhangen van de effectieve noden, en niet van gewoontes.
  • in staat te zijn – als men daartoe bereid is – om te weerstaan aan de drang naar consumptie, die gestaag toeneemt en steeds nieuwe behoeften creëert.
  • te erkennen dat wij tijdelijke getuigen zijn van een nooit geziene massamanipulatie; ook al vinden velen dit cool en modern, en durven zij de nieuwe verslavingen die daarmee gepaard gaan niet onder ogen zien.

  Daarbij komt dan nog het 5 G-netwerk! De Amerikaanse biofysicus, Prof. James Lin, schreef in het IEEE-tijdschrift (Institute of Electrical and Electronic Engineers), waarin hij de Amerikaanse gezondheidsautoriteit citeert: "... het verband tussen straling van gsm-toestellen en tumoren bij mannetjes ratten is wel degelijk bewezen, en de externe deskundigen zijn het daarmee eens". Hier vindt u het artikel in het Engels.

  Er is toch nog goed nieuws: De kleine Gemeente van Bad Wiessee heeft besloten tot een 5G-moratorium. Wij kunnen enkel hopen dat anderen dit voorbeeld zullen volgen, totdat een minder schadelijke technologie klaar zal zijn om haar intrede in de markt te doen. MAAR: In Oostenrijk zijn, ondanks de protesten van iedereen, sinds januari 2020 de eerste 129 Gemeenten, met inbegrip van Wenen en Salzburg, aangesloten op het 5G-netwerk. Het massa-experiment is ingezet!

  Wij danken u van harte voor elke hulp bij de verspreiding van onze petitie en voor de ondersteuning van ons werk!

  Voor het ELIANT-team
  Michaela Glöckler

 • Kinderen en jonge mensen hebben bescherming nodig!

  Kinderen en jonge mensen hebben bescherming nodig!

  Ontwikkeling eerst - digitalisering later pas!

  Beste ELIANT-vrienden,

  Waarom niet je eigen intelligentie leren gebruiken vooraleer je deze activiteit overlaat aan machines? Waarom in het onderwijs niet eerst computertechniek leren verstaan en pas dan die techniek leren inzetten daar waar ze werkelijk vanuit de aard van de zaak vereist en nuttig is?

  Onze in toenemende mate gedigitaliseerde wereld heeft in de toekomst gezonde, onafhankelijk denkende, zelfbewuste mensen nodig — geen aan het systeem aangepaste consumenten. Juist als de controle thuis om welke reden dan ook thuis niet lukt naar wens, groeit de noodzaak minstens op school het geluk te hebben te kunnen leren vanuit reëel menselijk contact.

  Help ons a.u.b. ermee deze keuzemogelijkheid te behouden en ze daar terug op te eisen waar ze reeds is verdwenen! Onderteken onze petitie en deel ze met anderen — wij hopen tegen Kerstmis de eerste 100 000 handtekeningen te halen en zullen nog het hele volgende jaar verder handtekeningen verzamelen! Ouders en pedagogen die een duidelijke alternatieve lijn wensen in verband met digitale apparatuur in de kleuterschool en het onderwijs, moeten geruggesteund worden — want het vroege inzetten en gebruiken van digitale apparaten wordt door middel van massieve financiële en personele middelen gepropageerd.

  Wij zullen alleen maar ernstig genomen worden en kunnen u alleen dan ondersteunen als we tot een echte "burgerbeweging voor humaan onderwijs" uitgroeien, dus als vele mensen de petitie ondertekenen.

  Zeer verheugend is de opname van raadgever voor mediagebruik "Gesund aufwachsen in der digitalen Medienwelt" ("Gezond opgroeien in de digitale mediawereld") ISBN 978-3-9820585-0-4. Het boek wordt ondertussen in 20 talen vertaald. In het Engels en het Hongaars is het reeds verkrijgbaar.

  Hartelijk dank. Een warme groet van uw Michaela Glöckler

  Voor financiële ondersteuning zijn wij u zeer dankbaar.

 • De beste rode wijn ter wereld komt uit de biologisch-dynamische landbouw

  De beste rode wijn ter wereld komt uit de biologisch-dynamische landbouw

   

  Significant minder schadelijke gassen voor het klimaat door biologische en biologisch-dynamische landbouw

  Beste ELIANT-vrienden,

  Vandaag actueel nieuws van onze alliantie-leden, de Internationale Vereniging voor biologisch-dynamische Landbouw en Demeter Internationaal. Zij verenigen boeren uit meer dan 60 landen en uit alle continenten:

  Beste rode wijn uit biologisch-dynamische landbouw afkomstig

  De internationale Wine Challenge 2019 is de meest prestigieuze wijnwedstrijd ter wereld. In 2019 kreeg de biologisch-dynamisch en Demeter gecertificeerde wijnboer Gérard Bertrand voor zijn rode wijn Château l'Hospitalet 2017 de prijs voor de beste rode wijn ter wereld. Biologisch dynamische landbouw brengt niet alleen producten van de beste kwaliteit en van goede smaak, maar ze sparen ook het klimaat.

  Ecologische landbouw stoot duidelijk minder schadelijke klimaatgassen uit

  Een van de oorzaken van de klimaatverandering is de uitstoot van schadelijke klimaatgassen door landbouwgronden. Uit de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek DOK lange-termijn-test, dat sedert 40 jaren uitgevoerd wordt, werd in de lente van 2019 een studie gepubliceerd over de klimaatgassen koolstofdioxide (CO2), methaan (CH14) en stikstofmonoxide (N20), bekend onder de naam lachgas. De resultaten van de verschillende landbouwmethoden zijn significant en richtinggevend voor de toekomst:

  Wordt de uitstoot van deze gassen bij de conventionele landbouwmethode als 100 % beschouwd, dan is de uitstoot bij de biologische landbouw 64%; bij de biologisch-dynamische landbouw 41%. Met de ecologische landbouw kan men uitstoot van de schadelijke klimaatgassen duidelijk reduceren. Conclusie: Biologisch-dynamische en biologische landbouw zijn beter voor het klimaat.

  Met hartelijke groeten ook in naam van onze alliantiepartners, Michaela Glöckner

  Wij zijn blij als U ons financieel ondersteunt.

 • De Vrije Scholen/Steinerscholen/Waldorfscholen nodigen uit naar Brussel

  De Vrije Scholen/Steinerscholen/Waldorfscholen nodigen uit naar Brussel

   

  Beste ELIANT-vrienden,

  2019 is een bijzonder jaar voor resp. de Vrije Scholen (NL), de Steinerscholen (BE), de Walforfscholen (DE). In september 1919 werd de eerste school in Stuttgart (DE) geopend. Vandaag, honderd jaar later, zijn er wereldwijd meer dan 1182 scholen in meer dan 66 landen.

  Een spannende internationale conferentie in Brussel over onderwijs

  De European Council of Waldorf Education (ECSWE), ELIANT-lid van bij de oprichting, organiseert op 7 november 2019 een internationale conferentie waarop U van harte uitgenodigd bent. De conferentie weerspiegelt het groeiende belang van de Europese dimensie van onderwijs-politieke maatregelen op het vlak van digitale competentie, media-competentie als ook op het vlak van de kwaliteitsbewaking ervan. Het debat over leren en lesgeven op basis van competenties heeft een groeiende invloed op de vorming van leerplannen op nationaal niveau.

  Met dit evenement wil de ECSWE politieke verantwoordelijken, academici, leraren, ouders en alle mensen die belangstelling hebben voor onderwijs een dialoog aangaan over de volgende vragen:

  • Hoe kan onderwijs kinderen bekwaam maken om een zinvolle relatie tot de wereld op te bouwen?
  • Welke bijdrage kan de pedagogie van resp. de Vrije Scholen, Waldorf-scholen of Steiner-scholen aan de onderwijspolitiek leveren bij het vormgeven van leerplannen, bij de wijze van evaluatie van prestaties en bij het realiseren van de EU-sleutelcompetenties?
  • Waarop moet het onderwijs zich concentreren in een maatschappij die op elk moment toegang tot reusachtige hoeveelheden informatie heeft?

  ELIANT's bijdrage

  De individuele ontwikkeling van elk kind ondersteunen en de ontplooiing van diens bekwaamheden bevorderen, is een van de kerntaken van ELIANT. Daarom heeft ELIANT de petitie "Voor het recht op dagverblijven, kleuter- en basisscholen zonder beeldschermen" in het leven geroepen om ouders en leerkrachten te bereiken. Verwijzingen en links naar onafhankelijk onderzoek vindt U in de position paper.

  Help ons a.u.b. een significant aantal ondersteuners te bereiken voor het behoud van deze keuzevrijheid in het onderwijs op school!

  Met onze hartelijke groeten, voor de Alliantie-partners,
  Michaela Glöckler

 • De bijdrage van ELIANT over de situatie na de Europa-verkiezing

  De bijdrage van ELIANT over de situatie na de Europa-verkiezing

   

  Beste ELIANT-vrienden,

  De Europese verkiezingen hebben aangetoond dat de bereidheid van de Europese bevolking om actief mee vorm te geven aan het samenleven stijgt. Twee constructieve perspectieven zijn onloochenbaar:

  • de toenemende zorg voor het welzijn van de planeet aarde
  • het bewustzijn dat bij het aanpakken van de grote globale problemen de bijdrage van de civiele samenleving beslissend is.

  In de 'Agenda 2030' van de Verenigde Naties werden 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in het vizier genomen (Sustainable Development Goals — SDGs), die de waardigheid van de mens, de bescherming van de planeet, vrede en welvaart voor iedereen moeten veilig stellen en die partnerschappen op dit vlak moeten stimuleren.

  De wetenschappelijk adviesraad van de Bondsregering van Duitsland heeft bovendien een zeer lezenswaardige commentaar daarop geschreven. Hij stelt niet alleen vast dat de digitalisering in de Agenda 2030 nauwelijks voorkomt, ofschoon ze de implementering ervan sterk beïnvloed. Hij dringt ook met spoed aan verder dan 2030 te denken met oog op de verreikende invloed op lange termijn van de nieuwe technologieën voor ons allemaal. Deze laat zich gevoelen in onze privé-sfeer alsook in de economische en politieke gevolgen die ermee verbonden zijn.

  ELIANT deelt dit oordeel. Een langdurige cultuurverandering is noodzakelijk die ook veranderingen in gewoonten en levensstijl omvat. Deze is op een gewone politieke manier omwille van de korte regeringsperiodes nauwelijks te realiseren. Zo'n verandering kan alleen tot stand komen door de civiele samenleving waarvoor ELIANT staat. Wie zich hierover meer wil informeren, nodigen we hartelijk uit op de internationale conferentie in Brussel die van 23 tot 25 augustus in het Residence Palace plaats vindt met als thema: Soul of Europe - Facing Europe's challenges: Balancing diversity, solidarity and unity.

  En nog meer goed nieuws: onze petitie krijgt vaart. Altijd meer mensen verstaan waarom er een burgerbeweging voor humaan onderwijs nodig is. De techniek moet de mens dienen — en niet omgekeerd. Hoe belangrijk de digitalisering ook is — ze mag niet op kosten van een gezonde ontwikkeling tijdens de kindertijd en de jeugd worden doorgevoerd.

  Wij danken van harte voor iedere handtekening die ons steunt en voor het printen en verspreiden van de handtekeningenlijsten van onze petitie.

  Met onze hartelijke zomergroeten, voor de Alliantie-partners,
  Michaela Glöckler

 • Beeldscherm-vrije kindertijd - Richtlijnen van de WHO en het standpunt van ELIANT

  Beeldscherm-vrije kindertijd - Richtlijnen van de WHO en het standpunt van ELIANT

   

  Beste vrienden van ELIANT,


  De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) heeft deze week richtlijnen gepubliceerd die uitgaan van het feit dat kinderen in het eerste levensjaar compleet zouden moeten opgroeien zonder beeldscherm.

  Niet door de staat georganiseerde scholen kiezen wereldwijd voor een onderwijs zonder beeldschermen en volgen de trend niet om steeds vroeger het onderwijs te digitaliseren. Daarmee geven ze aan de kinderen de mogelijkheid om onafhankelijk te leren denken, sociale competenties en creativiteit te ontwikkelen. De meeste publieke scholen worden daarentegen technisch zo uitgerust dat de kinderen reeds in het kinderdagverblijf of crèche moeten leren omgaan met digitale apparaten. Wat ons het meest verontrust is het feit dat deze ontwikkeling zo snel wordt doorgevoerd zonder enige reflectie of bewustzijn (om niet te spreken over democratische procedures.

  Daarom heeft ELIANT een standpunt-paper gemaakt dat de gevolgen van de te vroege digitalisering aantoont (korte versie). In dit document vindt u

  • vele links naar onafhankelijke wetenschappelijke studies en hun conclusies vanuit neurologisch, psychologisch en gedragswetenschappelijke standpunt. Deze studies versterken de noodzaak van een beeldscherm-vrij onderwijs in heel Europa dat sterker op de mens zelf georiënteerd is.
  • de sleutelrol van ouders in een beeldscherm-vrije opvoeding en daaraan gekoppeld voor ouders, leraren en opvoeders de noodzaak van het recht op vrije keuze voor het opvoedingssysteem van hun kinderen.

  Het doel van deze standpunt-paper is constructieve discussie tussen belangengroepen (met inbegrip van de verantwoordelijken van staatswege) te stimuleren met het oog op het garanderen van de optimale gezondheid en ontwikkeling van alle kinderen. Het factsheet met het standpunt van ELIANT kunt u downloaden en printen. Hartelijk dank om het te delen met vrienden, bekenden en belanghebbenden. Daardoor wordt ook de noodzaak duidelijker van onze petitie-campagne voor het recht op een beeldscherm-vrije opvoeding - bekijk hiervoor ook onze actuele video.

  Voor ideële en financieel ondersteuning van deze belangrijke opdracht danken wij u zeer.

  Met hartelijke groeten in naam van de alliantie,
  Michaela Glöckler

 • De externe kosten van de landbouwproductie

  De externe kosten van de landbouwproductie

   

  Beste vrienden van ELIANT,


  Als de milieukosten die het gevolg zijn van de landbouw meegerekend zouden worden in de prijzen van de producten, dan zouden de prijzen vooral van de conventionele landbouw massief stijgen. Dat is het resultaat van een recent (in het Duits) gepubliceerde studie van de universiteit van Augsburg.

  De ware prijs van voedselproducten
  Als met de ware productiekosten bij de prijsvorming zou rekening gehouden worden, dan zouden de conventioneel geproduceerde producten uit de veeteelt drie keer zo duur zijn (196 % opslag) - bioproducten daarentegen slechts net tweekeer zo duur (opslag van 82%). Voor conventioneel geproduceerde melkproducten zou men dubbel zoveel moeten betalen, voor bioproducten slechts 35% meer. Conventionele plantaardige producten zouden 28% meer kosten, biologische slechts 6% meer.

  De tot op heden niet in de prijzen begrepen externe kosten
  Veel kosten die bij de productie van de voedingstoffen ontstaan voor het milieu, die indirect door de burgers met belasting moeten betaald worden, zijn in de prijzen voor voedingsmiddelen niet begrepen. In de Augsburgse studie werden met drie externe kostfactoren rekening gehouden: stikstof, emissies van broeikasgassen en energieverbruik. Water-verbruik werd er niet bij betrokken. Het blijkt dat bioproducten het er steeds beter vanaf brengen dan de vergelijkbare, conventioneel geproduceerde producten.

  De vernietiging van ons natuurlijk eco-systeem
  Ons modern, conventioneel, industrieel landbouwsysteem vernietigt systematisch het milieu en onze natuurlijke eco-systemen. Pesticiden en insecticiden leiden tot collatorale damage en doden sommige van onze waardevolste bestuivers, zoals bij voorbeeld de bijen. De richtlijnen voor de teelt, meer bepaald van de ecologische landbouwverenigingen zoals bij voorbeeld Demeter, hebben het potentieel om de grond juist te herstellen. Bij reconversie van conventionele naar ecologische landbouw komen regenwormen en belangrijke microben terug, evenals insecten.

  ELIANT zet zich met haar alliantie-partners in voor de biologische en biodynamische landbouw en voor hun smaakvolle en gezonde producten.

  Wij danken u hartelijk voor uw ondersteuning die mogelijk maakt dat wij ons werk verder zetten.

  Met hartelijke groet in naam van alle alliantie-partners,
  Michaela Glöckler

 • Wat heeft ELIANT in 2018 bereikt? Hoe gaat het in 2019 verder?

  Wat heeft ELIANT in 2018 bereikt? Hoe gaat het in 2019 verder?

   

  Beste vrienden van ELIANT,

  Een digitalisering van het onderwijs aangepast aan de leeftijd is beslissend voor de mate waarin de nieuwe generatie autonoom zal denken en dus de toekomst zal aankunnen of niet. Daarom heeft ELIANT tijdens het jaar 2018 haar hoofdaccent gelegd op het invoeren van digitale media als het kind qua leeftijd ervoor rijp is.

  Wat hebben we tot nog toe bereikt en hoe gaat het verder?

  Petitie en burgerbeweging voor een humaan onderwijs
  De petitie "Neen tegen verplichte digitalisering van het onderwijs" heeft nog niet de gewenste weerklank gevonden, ondanks haar solide wetenschappelijke basis. Ter ondersteuning lanceerden we videos met korte, sprekende statements over de gevolgen van een te vroege digitalisering. Verdere acties zijn gepland.

  CULT-rapport
  De EU-commissie voor onderwijs en cultuur publiceerde aanbevelingen voor de digitale vorming aan de deelstaten. Samen met de bij ons aangesloten organisatie ECSWE werken we amendementen uit met sterke accentuering op digitalisering die verantwoord is qua leeftijd. Er werd grotendeels rekening mee gehouden.

  Leeftijdgebonden Media-wegwijzer
  ELIANT werd gevraagd om het voorwoord te schrijven voor een media-wegwijzer die geschreven werd door een team uitstekende vakmensen. Hij is nu in het Duits verschenen. ELIANT zet zich nu in voor de vertaling en drukken ervan in acht andere EU-talen.

  Workshop en position-paper
  Door middel van een workshop over neuro-wetenschappen lieten wij ons over de nieuwste onderzoeksresultaten informeren door een team uitstekende specialisten. Op basis daarvan is een paper met ons standpunt in voorbereiding. Deze zal begin 2019 EU-wijd verstuurd worden naar de verantwoordelijke plaatsen.

  Verderzetting van de onderwijscampagne in 2019
  Wij willen onze EU-wijde campagne voor humane vorming en onderwijs en de petitie nog tijdens het gehele jaar 2019 verderzetten. Ze heeft nog heel wat meer inzet nodig om haar gelijk te halen, vooral in het licht van de onafgebroken agressieve, economisch en politiek georiënteerde reclame voor een zo vroeg mogelijke digitalisering in Duitsland en de andere EU-staten, die geen enkele opening laat. Al dit was en is slechts mogelijk in 2018 door uw ondersteuning en daarvoor willen we u allerhartelijkst bedanken!

  Opdat wij ook in 2019 geëngageerd verder kunnen werken en nieuwe impulse kunnen geven, hopen wij ook verder op gulle giften van onze ELIANT-vrienden.

  Met de beste wensen voor een gezegend Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar, groet ik iedereen van nabij en ver, uw

  Michaela Glöckler
  Voor de alliantie ELIANT

 • Met succes gaan we voor vrij onderwijs in Europa

  Met succes gaan we voor vrij onderwijs in Europa

  Alliance ELIANT

   

   

   

   

   

  Beste vrienden,

   


  Het Europese parlement discuteerde tijdens de afgelopen septembermaand geëngageerd en over vanuit verschillende standpunten over de toekomst van de Europese integratie en de plaats van de rechtstaat in Europa. Welk Europa willen we aan onze kinderen en jonge mensen nalaten? Zal het een Europa open voor de wereld of een Europa van hekken, muren, afgrenzingen en nationale Kleinstaaterei zijn?

  Van fundamentele betekenis daarbij is de opvoeding! ELIANT engageert zich met succes in deze discussie.

  Het Europese Parlement heeft op 13 juli 2018 een verslag over de modernisering van het onderwijs in de EU goedgekeurd dat naast de herhaaldelijk geformuleerde eis voor een media-opvoeding die aangepast is aan de leeftijd en de ontwikkeling, enkele fundamentele eisen voor een vrij onderwijs in Europa bevat (zie ELIANT Newsletter "Digitale Technologie ja - maar in het onderwijs alleen als het kind ervoor rijp is"

  Vooraf heeft het stichtingslid van ELIANT, de European Council for Steiner Waldorf Education, bij leden van de commissie onderwijs gepleit voor een betere financiering van vrije, onafhankelijke scholen en samen met andere organisaties van het vrije, onafhankelijke onderwijs (vooral OIDEL en ECNAIS) tijdens het voorjaar overeenkomstige amendementen voorgesteld.

  Het EU-rapport erkent het belang van keuze-vrijheid.

  Als gevolg hiervan beklemtoont het rapport het belang van de keuzevrijheid tussen verschillende opvoed- en onderwijsvormen en beveelt in deze context expliciet de passende financiële ondersteuning aan van vrije, openbare schoolinstellingen van alle soorten en op alle niveaus. Meer informatie daarover hier.

  Dit voorbeeld verduidelijkt de noodzaak van de aanwezigheid en de actieve belangenvertegenwoordiging van organisaties van toegepaste Antroposofie in Brussel.

  Wij danken U voor uw ondersteuning. Die helpt ons om dit belangrijk werk in Brussel verder te zetten en bekend te maken.

  Met hartelijke groeten,
  voor het ELIANT-team,
  Michaela Glöckler

 • De waardigheid van de mens - het centrale cultuurgoed

  De waardigheid van de mens - het centrale cultuurgoed

  Beste ELIANT-vrienden,

  Deze eerste nieuwsbrief na een lange pauze is gewijd aan de kernobjectieven van ELIANT. Daarmee zijn we tijdens de laatste maanden intensief bezig geweest. Bewustzijn wekken en partners zoeken voor activiteiten die de waardigheid van de mens versterken daar waar ze in toenemende mate bedreigd wordt. Twee voorbeelden:

  Uitdagingen aan het onderwijs in het digitale tijdperk Ontwikkelingsneurologen zoals prof. Hüther en experten economie zoals McAfee, directeur voor digital business van het MIT in Cambridge, zijn het erover eens dat 60 tot 70 % van de huidige beroepen kunnen vervangen worden door kunstmatige intelligentie en robots.

  Om in deze nieuwe wereld zinvol te kunnen leven, heb je vooral creativiteit en sociale competenties nodig, als ook het vermogen tot ondernemend denken en handelen. Deze hebben echter om zich te ontwikkelen hun basis in de analoge wereld, niet in de digitale!

  Onze nieuwe Europa-wijde onderwijscampagne - samen met het "Bündnis für humane Bildung" - heeft ondertussen bijna 20 000 handtekeningen kunnen verzamelen, zowel van prominenten als van de eerste rector en oprichter van de universiteit van Witten-Herdecke, Dr. Konrad Schily. Vele mensen echter aarzelen nog om mee te doen. Daarbij gaat het om de menswaardigheid van kinderen en jonge mensen! Om het recht op gezonde ontwikkeling van hun hersens in de analoge ruimte/tijd-wereld. Van deze paradox moeten we ons bewust worden - menselijkheid ontwikkelt zich alleen in onmiddellijke omgang met mensen, niet in de omgang met machines. We hebben een onderwijssysteem nodig dat zich oriënteert aan de mens, niet aan economische maatstaven! Hier kunt U de petitie ondertekenen.

  De homeopathie moet op dezelfde manier herkend worden als de reguliere geneeskunde

  In het centrum van de tegenwoordige globale lastercampagnes tegen de homeopathie staat de manier van denken die aan haar ten grondslag ligt. Deze wijkt van de huidige, heersende wetenschapsopvatting af doordat ze uitgaat van proceskwaliteiten die zowel denkbaar als ervaarbaar zijn. Afwijkende denkwijzen over geest en materie toelaten, is het fundament van tolerantie en menswaardigheid - en onmisbaar voor een integratieve geneeskunde die de scheppende geest van mens precies zo au sérieux neemt als zijn vergankelijk lichaam. Ons ELIANT-Alliantie-lid "Gesundheit aktiv" bereidt op dit gebied een campagne voor waarover we spoedig meer zullen meedelen.

  ELIANT ziet zichzelf als een civiel-maatschappelijke kracht die een stem wil geven aan de bedreigde waardigheid van de mens. Ondersteun ons daarbij a.u.b. door het verspreiden van deze nieuwsbrief en door uw gift.

  Hartelijk dank en vriendelijke groet,
  Voor het ELIANT-team,

  Dr. Michaela Glöckler

 • Levensnoodzakelijk: het behoud van de bodemvruchtbaarheid

  Levensnoodzakelijk: het behoud van de bodemvruchtbaarheid

   

  Levensnoodzakelijk: het behoud van de bodemvruchtbaarheid

  Beste ELIANT vrienden,

  In de afgelopen 40 jaar is bijna 33 procent van het wereldwijde grondoppervlak uitgedroogd en onvruchtbaar geworden. Die evolutie lijkt ook niet te stoppen. Het productieve areaal blijft jaar na jaar verder afnemen. Dit houdt in dat de komende generaties op hun beurt steeds minder grond zullen hebben om de noodzakelijke voedingsmiddelen te telen. Het is van levensbelang dat we de gronden die nu nog vruchtbaar zijn, kunnen behouden.

  Redenen voor bodemerosie
  De intensieve landbouw moet steeds rationeler werken om met haar lage prijzen op de markt de concurrentie te kunnen aangaan. De planten worden behandeld met chemische meststoffen, er wordt meermaals gebruik gemaakt van pesticides. Daardoor verdwijnen ook bodemschimmels en micro-organismen die onontbeerlijk zijn voor de wortels van de planten en de vruchtbaarheid van de bodem. Die bodem verliest zijn structuur, hij kan steeds minder water opnemen en wordt aan erosie blootgesteld. Als er op korte tijd veel neerslag valt, is de bodem door die erosie dan niet meer in staat om al dat water op te vangen. Het gevolg: overstromingen, modderstromen. Zo'n bodem kan ook weinig water opslaan, waardoor planten bij hitte en bij droogte te weinig water krijgen. Als er dan geen irrigatie mogelijk is, dan drogen de planten uit, de oogst mislukt.

  Wat kunnen we doen? Hoe beter we deze verbanden begrijpen, des te duidelijker wordt dat wij als consumenten de sleutel met de oplossing in handen hebben. Met elk product dat we kopen, kunnen we de allesomvattende duurzaamheid in de ecologische landbouw ondersteunen:
  De ecologische landbouw en de biodynamische landbouw bevorderen gericht de vruchtbaarheid van de bodem, ze zijn ook in staat geërodeerde gronden opnieuw te beplanten. Ze gooien eerst alle chemische meststoffen en pesticides buiten en zorgen ervoor dat er op deze gezonde grond kwalitatief hoogwaardig voedsel kan groeien. Daarbij is echter ook de sociale duurzaamheid van belang. Dit houdt in dat de prijzen van de producten niet alleen de pure productiekosten moeten dekken, maar ook de ontwikkeling van de boerderij en de mensen die deze boerderij uitbaten.

  De alliantie ELIANT zet zich sinds haar oprichting in voor het promoten en verder uitbouwen van de ecologische en biodynamische landbouw.

  Uw donatie helpt ons om dit werk voort te zetten. Hartelijk dank voor uw steun!

  Met hartelijke groeten – in naam van het ELIANT-team Jullie Michaela Glöckler

  PS Onze opleidingscampagne loopt goed, maar de weg naar één miljoen mensen die ons binnen het jaar steunen, is nog lang. Hartelijk dank voor elke handtekening en alle hulp bij het verder verspreiden van onze link. KIES OP ONZE WEBSITE A.U.B. DE TAAL VAN UW LAND. DE VLAGGEN VAN DE LANDEN MARKEREN DE LINK HIERVOOR (HIER A.U.B. LINK CREËREN NAAR ONZE WEBSITE)

  Photo: © winyu - fotolia.com

 • De mens moet opnieuw het middelpunt van de samenleving worden

  De mens moet opnieuw het middelpunt van de samenleving worden

   

   

   

   

  Leren is ervaren. Al het andere is informatie en geen leren.

  Beste ELIANT vrienden,

  In haar openingstoespraak op de ELIANT conferentie, gehouden op 28 november 2017, wees Martine Reicherts, directeur-generaal van de Europese Commissie voor Onderwijs en Cultuur, op het belang van het digitale debat georganiseerd door ELIANT. Zij zei: "We moeten de mens weer terugplaatsen in het hart van de samenleving. De maatschappij heeft mensen zoals jullie nodig. Het is een kwestie van hart, vriendschap en gezamenlijke waarden, en we moeten ons richten op alles wat ons verbindt, zelfs als we veel dingen anders zien."

  Vervolgens besprak prof. Fuchs, een internationale expert op het gebied van de cognitieve wetenschap, hoe essentieel fysieke activiteit, sociale interactie en emotionele betrokkenheid zijn voor kinderen. Deze drie vormen samen een integrale eenheid, en het brein heeft alle drie nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen in de eerste 16 jaar van het leven. En prof. Gertrud Teuchert-Noodt benadrukte: "Leren is ervaren, al het andere is informatie en geen leren."

  De ELIANT conferentie van 28 november was met meer dan 160 deelnemers een groot succes. De conferentie heeft duidelijk aangetoond hoe belangrijk het is dat het gebruik van digitale media afgestemd moet worden op de leeftijd van het kind om de ontwikkeling en de vaardigheden van het kind niet in gevaar te brengen. Hier vindt u video's, geschreven samenvattingen, foto's en de Twitter-geschiedenis van deze conferentie.

  Met vriendelijke groet en de beste wensen voor het nieuwe jaar,
  Michaela Glöckler

 • Leeftijdsgepast media-onderwijs voor Europa - Oproep voor donaties

  Leeftijdsgepast media-onderwijs voor Europa - Oproep voor donaties

   

   

   

   

  Stel u met ons op voor een gezond digitaal ecosysteem in Europa

  Beste ELIANT vrienden,

  Ons congres op 28 november 2017, Op weg naar een gezond digitaal ecosysteem: waarden, competenties en verantwoordelijkheden, was zeer succesvol.

  In de komende twee jaar zal de Europese Commissie beslissen vanaf welke leeftijd en in welke vorm digitalisering in de kleuterklas en in scholen in heel Europa nagestreefd moet worden. Daarom riep de directeur-generaal van de Commissie voor Onderwijs en Cultuur, Martine Reicherts, ons in het openingspanel van de conferentie dringend op om hierin een rol te spelen. Zij riep ons letterlijk toe: "Go on, we need you."

  Dat kunnen we echter alleen doen als we in het komende jaar de nodige financiële steun krijgen. We danken u voor elke bijdrage, hoe klein ook, die ons helpt om het werk voort te zetten. We willen met de verantwoordelijke personen in de Europese Commissie het noodzakelijke debat aangaan voor media-onderwijs, afgestemd op de juiste leeftijd - voor onze kinderen, voor de wereld van morgen.

  ELIANT als een maatschappelijke organisatie is strikt onafhankelijk van economische en partijpolitieke belangen. Daarom zijn we afhankelijk van de steun van de burgermaatschappij waarvoor we werken.

  Met vriendelijke groet en dank voor uw steun,

  Michaela Glöckler

 • Hoe gezond is het geplande digitale ecosysteem?

  Hoe gezond is het geplande digitale ecosysteem?

   

  ELIANT's bijdrage aan de uitdagingen van de digitale wereld

  Beste vrienden,

  De Europese Unie staat voor vele, grote uitdagingen. Hierdoor krijgt digitalisering en de manier waarop deze digitalisering kinderen beïnvloedt maar weinig publiciteit. Daarom organiseert de Alliantie ELIANT op 28 november 2017 haar tweede internationale conferentie in Brussel met als thema "Wegen naar een gezond digitaal ecosysteem: waarden, vaardigheden en verantwoordelijkheden."

  Ouders en onderwijsprofessionals worden geconfronteerd met politieke beslissingen die de integratie van IT-technologie in kinderopvang, kleuteronderwijs en lager onderwijs eisen. Weten wij hoe IT-technologie de oriëntatie van een kind in ruimte, tijd en de analoge wereld beïnvloedt, hoe dit invloed heeft op de ontwikkeling van empathie en belangrijke sociale kerncompetenties? Waarom hebben Bill Gates, Steve Jobs, Jeff Bezos en ook Prins William en Kate van de Britse koninklijke familie besloten hun eigen kinderen weg te houden van deze apparatuur?

  Al deze vragen hebben ons aangemoedigd om meer over het onderwerp te weten te komen. Wij hebben daarom zeer deskundige sprekers uitgenodigd voor onze conferentie om grondig op dit thema in te gaan. We hopen dat onze conferentie kansen zal bieden om partnerschappen aan te gaan, te netwerken en na te denken over campagnes in de toekomst die komende generaties in Europa en de rest van de wereld ten goede zullen komen.

  We kijken ernaar uit u te ontmoeten in Brussel, om meer te horen over uw ideeën en om onze gemeenschappelijke vragen en zorgen te bespreken.

  Met vriendelijke groeten,

  Michaela Glöckler

   

  Photo: © JenkoAtaman - fotolia.com

 • Voor een leeftijds-aangepaste mediapedagogiek

  Voor een leeftijds-aangepaste mediapedagogiek

   

   

   

   

  De ELIANT conferentie van 28 november
  met het thema Agenda voor
  digitale competenties voor Europa

  Beste vrienden van Eliant,

  Op 14 september van dit jaar heeft het Europese Parlement de gemeenschappelijke verklaring inzake de "Nieuwe Agenda voor Competenties voor Europa" aangenomen. Tot onze grote vreugde zijn de veranderingen daarin opgenomen die waren ingebracht door ons Alliantielid, het European Council for Steiner Waldorf Education ECSWE, inzake een mediapedagogiek die rekening houdt met leeftijd en ontwikkeling. Daarom kan onze ELIANT- conferentie in Brussel bouwen op deze al door het EU Parlement aangenomen grondslag - maar nu komt het op de praktijk aan! Daarover zal het gaan op 28 november in Brussel.

  Betrokken en sociaalvaardige mensen vormen de basis van een constructieve democratische ontwikkeling. Vaardigheden zoals motivatie, creativiteit, empathie en tolerantie en ook met plezier deelnemen aan het sociale en politieke gebeuren, ontwikkelen zich niet "zomaar vanzelf." Er zijn geloofwaardige volwassenen nodig die daarvoor model staan. Maar een te vroege confrontatie met digitale media kan de hersenontwikkeling en ook de gevoelsontwikkeling negatief beïnvloeden.

  Als sprekers over het thema mediapedagogiek konden wij gerenommeerde experts zoals prof. Thomas Fuchs en prof. Gertraud Teucherts-Noodt aantrekken. Algemeen EU-directeur Martine Reicherts zal de onderwerpen en doelen van de EU Commission for Education and Culture presenteren. Zeven workshops zullen de thema's uitdiepen en dienen er ook voor - en dat niet in de laatste plaats - om het netwerk door heel Europa verder op te bouwen en om te overleggen wat de verdere actie-mogelijkheden kunnen zijn.

  Om de stijgende kosten van de voorbereidingen en van de conferentie zelf te dekken, zijn wij afhankelijk van financiële ondersteuning. ELIANT is een civiele "non-profit" organisatie die onafhankelijk is van sociale en politieke belangen.

  Ieder bedrag, al is het nog zo klein, helpt ons daarbij.

  Met hartelijke dank groet ik u namens het ELIANT team,
  Dr. Michaela Glöckler

 • Resultaat in Brussel voor leeftijdsaangepaste media pedagogiek

  Resultaat in Brussel voor leeftijdsaangepaste media pedagogiek

   

   

   

   

  Kans voor de kinderen in de EU

  Beste vrienden van Eliant,

  Digitale Technologie – maar wel op het juiste moment in het schoolonderwijsEind mei hebben wij u laten weten dat het Europese Parlement een rapport in behandeling neemt over de nieuwe Europese agenda voor competenties. In het ontwerp voor dit thema verwelkomde het Europese parlement de oproep van de Europese commissie om op het lidstatenniveau "algemene nationale strategieën voor digitale vaardigheden" te ontwikkelen/uit te werken. Maar wat nog ontbrak was het gevoel voor een leeftijdsaangepaste mediapedagogiek. Ons ELIANT-Alliantie lid, de European Council for Steiner Waldorf Education (ECAWE), is daarom actie gaan voeren voor dat soort veranderingen in dit ontwerp. Want een steeds vroeger en meeromvattend gebruik van digitale media leek ons niet de juiste weg te zijn.

  Op 21 juni hebben nu het Comité voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken en het Comité voor Cultuur en Onderwijs gezamenlijk aan het Europese parlement hun gemeenschappelijk verslag over "een nieuwe agenda van competenties voor Europa" aangenomen. Tot onze grote vreugde zijn de veranderingen die voorgesteld waren door onze professionals voor pedagogie daarin in zijn geheel in overweging genomen. (Kijk hier voor een gedetailleerd verslag.)

  Dit is niet alleen een belangrijke stap voor de Europese Vrijeschool beweging, maar ook voor alle kinderen in de EU. Wanneer op 14 september de plenaire vergadering ook met het verslag akkoord gaat, zullen ELIANT en haar leden ECSWE en IASWECE de debatten inleiden over de manier waarop digitale leeftijds- en ontikkelingsaangepaste competenties op de juiste manier aangeleerd kunnen worden.

  Wij zullen u verder op de hoogte houden en zijn dankbaar voor uw ondersteuning voor onze inspanningen.

  Met hartelijke groet,
  Michaela Glöckler

  Photo: © Robert Kneschke - fotolia.com

 • Digitale Technologie – maar wel op het juiste moment in het schoolonderwijs

  Digitale Technologie – maar wel op het juiste moment in het schoolonderwijs

   

   

   

   

  Digitale Technologie – maar wel op het juiste moment in het schoolonderwijs

  Beste vrienden van Eliant,

  Digitale Technologie – maar wel op het juiste moment in het schoolonderwijsIn het Europese Parlement zijn onderhandelingen gaande over het rapportontwerp voor een nieuwe Europese agenda voor competenties. In het hoofdstuk over digitale competenties worden vragen van de Europese Commissie verwelkomd om op het niveau van de lidstaten "volledige nationale strategieën voor digitale competentie uit te werken".

  Maar in dit ontwerp ontbreekt enig gevoel voor een kindvriendelijke mediapedagogie. Daarom ondersteunt ELIANT, onder leiding van een van onze alliantieleden, het European Council for Steiner Waldorf Education ECSWE, actief de toevoeging en bespreking van dit onderwerp! Er moet beslist rekening gehouden worden met de ontnuchterende bevindingen van de OECD studie van 2015 over het gebruik van digital technologie in het schoolonderwijs. Wij zijn van mening dat het steeds vroegere en uitgebreidere gebruik van digitale media de verkeerde weg is. De voordelen wegen niet op tegen de talrijke risico's en het aanzienlijke potentieel voor verslaving.
      
  Volgens de Vrijeschool pedagogie ligt het fundament van de mediapedagogie in het leeftijdsaangepaste bevorderen van creativiteit, ontwikkelen van de wil, en het actief zich eigen maken van de centrale cultuurtechnieken: lezen, schrijven, rekenen, en zelfstandig denken. Dit zijn de voorwaarden als kinderen en jongeren stap voor stap vertrouwd kunnen raken met de digitale wereld zonder schade te ondervinden. ECSWE heeft zich daarom actief ingezet voor desbetreffende veranderingen in het rapportontwerp en is met vertegenwoordigers van de verantwoordelijke leidinggevenden in contact getreden.
      
  Daarom doen wij nogmaals een hartstochtelijke oproep aan u om voor 20 mei nog meer ondertekenaars te werven voor onze petitie "Digitale kinderdagverblijven en peuteronderwijs: Nee! Constructieve investeringen in onderwijs: Ja!". Hier kunt u de actuele stand zien: www.openpetition.de.
  Kleine kinderen hebben uw bijzondere bescherming nodig. Ons alliantielid Internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten IASWECE heeft zich dit tot taak gesteld.

  Wij houden u op de hoogte van de volgende stappen en zijn u van harte dankbaar, ook voor de financiële ondersteuning.

  Hartelijke groet namens het ELIANT Team,
  Michaela Glöckler

   
  Photo: © Robert Kneschke - fotolia.com

 • Alstublieft - ondersteun onze petitie voor digitaalvrije kinderdagverblijven en peuteronderwijs!

  Alstublieft - ondersteun onze petitie voor digitaalvrije kinderdagverblijven en peuteronderwijs!

   

   

   

   

  Alstublieft - ondersteun onze petitie voor digitaalvrije kinderdagverblijven en peuteronderwijs!

  Beste vrienden van Eliant,

  Inmiddels hebben meer dan 37.000 mensen onze petitie voor digitaalvrije kinderdagverblijven en peuteronderwijs ondertekend. Willen we het doel van 100.000 handtekeningen bij medio mei halen, dan hebben we nu uw steun nodig. Help ons alstublieft om deze uiterst belangrijke kwestie brede bekendheid te geven..

  U kunt de petitie online ondertekenen. U kunt ook de petitie afdrukken op een A4tje en uw vrienden en collega's vragen om de petitie te ondertekenen. Stuur de ondertekende petities alstublieft vóór 15 mei naar:

  Internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten e. V.
  
Le Quartier Hornbach 15
  
D-67433 Neustadt an der Weinstraße
  Menselijke waardigheid en menselijkheid zijn onze meest waardevol cultureel bezit - zij hebben actieve bescherming en een stem nodig.

  Heel hartelijk dank!
  
Namens het ELIANT Team,
  
Michaela Glöckler

   

 • Bijen verder in gevaar! Onze verantwoordelijkheid voor mens en natuur

  Bijen verder in gevaar! Onze verantwoordelijkheid voor mens en natuur

   

   

   

   

  Bijen verder in gevaar! Onze verantwoordelijkheid voor mens en natuur

  Beste ELIANT vrienden,

  Waarom is glyfosaat bijzonder gevaarlijk voor onze bijen? Het is niet alleen het meest verkochte pesticide wereldwijd – zie onze nieuwsbrief "Klimaat, bodem, en de werking van herbiciden." Het is voor de bijenvolken een groeiend gevaar omdat het ook smaak- en geurneutraal is. Daarom kunnen de bijen het niet van water onderscheiden. Het broedsel van de bijen komt al via hun voedsel in contact met de in water opgeloste werkbare stof. Hierdoor wordt de weerstand van de bijen tegen ziekten verminderd en wordt hun richtingsgevoel beschadigd. Dit heeft een negatieve invloed op de gezondheid van het gehele bijenvolk.

  Sinds duizenden jaren begeleiden de bijen de mens, zoals ook de voorstelling in de grotten van Araña op indrukwekkende wijze laat zien. Wanneer zij honing verzamelen, bestuiven zij de bloemen van ontelbare sierplanten en voedingsgewassen.

  Bijen zijn trouw aan één soort bloem. Elke individuele bij richt zich op één specifieke bloemensoort. Zo bezoekt een bepaalde bij steeds alleen koolzaad of alleen appelbloesems. Dit is nu juist wat hen op zo'n unieke wijze doeltreffend maakt in hun bestuivingswerk – en dit is ook precies wat hen noodlottig wordt als bloeiende planten behandeld zijn met glyfosaat. De bijen zitten bijvoorbeeld op de korenbloemen in een veld tarwe en krijgen een giftige douche over hun hele lichaam. Op hete dagen moeten de bijen water opnemen, en drinken dan de glyfosaat en dragen het vergif hun korf binnen.

  Het gebruik van dit totaalherbicide dat ook in "Round-up" van Monsanto aanwezig is, leidt tot het verlies van de omringende flora, wat ook nog eens een gebrek aan voedingsstoffen voor de bijen veroorzaakt – en vergeet ook vooral het potentiële gevaar niet voor de mens. Volgens wetenschappers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend ("probably carcinogenic to humans").

  ELIANT voert actie voor landbouw zonder giftige bijwerkingen voor bijen, mensen en de natuur. Wij ondersteunen daarom de imkers, in het bijzonder de Aurelia Stichting, in hun streven om bij het Europees Gerechtshof de verlenging van de goedkeuring van glyfosaat terug te draaien. Deze gerechtelijke stap vergt veel tijd en goede advocaten.

  De Europese Commissie heeft een enquête gelanceerd met betrekking tot de vereenvoudiging en modernisering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dit is de link voor de enquête (GLB). Door aan de enquête deel te nemen vóór 2 mei 2017 kunt u de vergroening van de Europese landbouw bevorderen.

  Wij danken u hartelijk voor uw ondersteuning!

  Met hartelijke groet,
  Michaela Glöckler

   

  Photo: © awarts - fotolia.com

 • De waardigheid van het kind heeft onze lobby hard nodig

  De waardigheid van het kind heeft onze lobby hard nodig

   

   

   

   

  Menselijkheid heeft haar wortels in een gezonde opvoeding van het jonge kind

  Beste Eliant vrienden,

  Veel mensen kunnen niet geloven, dat politici die zich bezig houden met opvoeding en vorming,-en dus niet alleen de belangenbehartigers van de IT- hun best doen, dat ieder jong kind in een peuterspeelzaal en kinderdagverblijf een tablet krijgt. Het is echter waar, jonge kinderen moeten zich al aan de digitale wereld aanpassen. Er wordt geen rekening gehouden met het feit, dat dat niet alleen tot de verkeerde neurologische prikkels leidt, maar vooral ook schade toebrengt aan de creatieve nabootsingprocessen; zonder deze processen is een gezonde lichamelijke en ziele- ontwikkeling niet mogelijk.

   

  De waardigheid van en het respect vóór het kleine kind hebben onze lobby hard nodig.

  In de eerste levensjaren moeten kinderen ongestoord de drie belangrijkste culturele vaardigheden kunnen leren, namelijk rechtop gaan lopen, de moedertaal leren spreken en zelf gaan denken. Deze vaardigheden vormen de voorwaarde om op een bepaalde dag te kunnen denken en zeggen: "ik ben ik."

  Ondertekent u daarom svp onze petitie: "Nee tegen het digitale kinderdagverblijf en de digitale kleuterschool! JA tegen constructieve opvoedkundige investeringen in het onderwijs!". Deze petitie loopt tot 15 mei 2017. Wij zouden graag tegen die tijd minstens 100.000 ondertekenaars willen hebben om met behulp van deze steun uit de burgermaatschappij in vele landen initiatieven op het gebied van onderwijs, persconferenties, deskundigheidsfora, congressen en lezingen plaats te laten vinden.

  Op 28 november 2017 zal Eliant een bijeenkomst met dit onderwerp als centraal thema in Brussel organiseren. Alleen met uw hulp kan dit soort activiteiten de noodzakelijke kracht en uitstraling krijgen. Zonder uw financiële hulp zijn onze handen "gebonden", kunnen wij niets doen; wij danken u er hartelijk voor. 

  Menselijke waardigheid en menselijkheid vormen ons kostbaarste culturele goed - wij moeten hen beschermen en onze stem laten horen!

  Hartelijke groeten namens het Eliant-Team,
  Michaela Glöckler

   

  Foto: © Tatjana Posavec

 • Koorts als kans om gezond te worden

  Koorts als kans om gezond te worden

   

   

   

   

  Koorts als kans om gezond te worden

  Beste vrienden van ELIANT,

  In heel Europa worden elke dag medicijnen tegen koorts gebruikt, zogenaamde koortsremmers, maar vooral ook – "voor de zekerheid" – bovendien nog antibiotica. Maar het is allang bekend dat deze, op het eerste gezicht efficiënte hulpmiddelen op de lange termijn het tegendeel kunnen bewerkstelligen van wat eigenlijk de bedoeling is.

  De bekende antroposofische kinderarts Dr. David Martin heeft de inzichten van de antroposofische geneeskunde en van het huidige koortsonderzoek bij elkaar gebracht. Dat laat zien dat bij koorts het lichaam zelf aan de slag gaat en het immuunsysteem bevordert. Koorts reguleert – ondersteund door vanouds beproefde huismiddeltjes – in de meeste gevallen zichzelf het beste. Daarom moet men slechts bij uitzondering – als de zelfregulatie mislukt – met medicijnen ingrijpen.

  De vele, en intussen bijna verpletterend sterke, wetenschappelijke documentaties (zie hieronder) die laten zien dat koorts vooral bij kinderen van essentieel belang is voor de ontwikkeling, zouden een aansporing moeten zijn om onze eigen gezondheid en die van onze kinderen overeenkomstig te bevorderen. Maar hiervoor hebben we een duurzame vorm van gezondheidseducatie en gezondheidssystemen nodig in Europa die zich niet alleen richten op de bestrijding van symptomen en die de keuzevrijheid van de patiënten respecteren. Een van onze centrale doelstellingen op geneeskundig gebied is om deze zienswijze met actieve inzet te bevorderen en mede vorm te geven.

  Maar zonder uw hulp – ook financieel – kunnen wij niets bereiken. Hoe meer mensen onze doelstellingen ondersteunen, des te overtuigender kunnen wij optreden op medisch-politiek gebied.

  Met hartelijke dank en groet, namens het EILANT Team,
  Michaela Glöckler

  PS Hier kunt u de video's van de lezingen en workshops van de ELIANT conferentie van 7 november 2016.

   

  Literatuur over de behandeling van koorts:

  Martin DD. Fever: Views in Anthroposophic Medicine and their Scientific Validity. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2016 Online ahead of Print. ID 3642659, dx.doi.org/10.1155/2016/3642659

  Hamre HJ, Glockmann A, Schwarz R, Riley DS, Baars EW, Kiene H, et al. Antibiotic use in children with acute respiratory or ear infections: prospective observational comparison of anthroposophic and conventional treatment under routine primary care conditions. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2014;2014(Article ID 243801).

  Enkele publicaties met vele verdere verwijzingen:

  Georg Soldner, H. Michael Stellmann: Individuelle Pädiatrie. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart

  Michaela Glöckler, Wolfgang Goebel, Karin Michael: Kindersprechstunde - Ein medizinisch-pädagogischer Ratgeber. Verlag Urachhaus, Stuttgart 2015

 • NEE tegen het digitale kinderdagverblijf

  NEE tegen het digitale kinderdagverblijf

   

   

   

   

  JA voor constructieve investeringen in het onderwijs NEE tegen het digitale kinderdagverblijf! Help ons alstublieft het gestelde doel van 50.000 handtekeningen vóór 15 mei 2017 te overtreffen!  Beste vriendenkring van ELIANT,
  Met de zo succesvol verlopen jubileumconferentie van 7 november 2016 is een nieuwe tijd aangebroken voor onze Alliantie ELIANT. Wij hebben een reeks activiteiten gepland waarover wij u graag in de loop van de komende weken op de hoogte willen brengen.

  Maar vandaag verzoeken wij u van harte om deze petitie ten bate van de bescherming van onze kinderen te ondertekenen en deze petitie, die ELIANT mede tot stand heeft gebracht, ook te verspreiden in uw kennissenkring.

  ELIANT heeft de taak op zich genomen om deze petitie in heel Europa te lanceren en evenementen te organiseren gefocust op dit thema: de gezondheid en opvoeding van de volgende generatie en de hoekstenen van onze vrije en democratische maatschappij mogen niet worden overgelaten aan de economische belangen van de rijkste bedrijven van de wereld. Onze scholen, en in het bijzonder de crèches en kinderdagverblijven, moeten vrij blijven van de aantoonbaar negatieve invloeden van digitale producten op onze kinderen.

  Voor het voortzetten van de campagne vragen wij ook – indien mogelijk – uw financiële ondersteuning. Maar van cruciaal belang is dat u meehelpt om deze petitie door zoveel mogelijk mensen te laten ondertekenen.

  Met hartelijke dank en groet,
  Namens het ELIANT team,
  Michaela Glöckler

 • Geslaagde ELIANT jubileumconferentie in Brussel

  Geslaagde ELIANT jubileumconferentie in Brussel

   

   

   

   

  Geslaagde ELIANT jubileumconferentie in Brussel

  Beste vrienden van ELIANT,
  Voor het eerst hield ELIANT op 7 november in Brussel een representatieve conferentie.

  Wij zijn er in geslaagd duidelijk te maken dat de toegepaste antroposofie een essentiële bijdrage levert aan de bewustwording in de dagelijkse praktijk van de mensenrechten, zoals waardigheid, vrijheid, gelijkheid en solidariteit, zoals die in feite verankerd zijn in de Europese grondwet. De EU heeft deze grondrechten metterdaad gedefinieerd in haar handvest. Maar de burgers zijn zich over het algemeen in het alledaagse leven niet bewust van deze grondrechten, eisen ze niet op, en accepteren ook telkens weer situaties die in strijd zijn met deze grondrechten. Het is daarom belangrijk dat de maatschappij wakker wordt, de situatie nauwkeurig bekijkt en haar grondrechten opeist.

  Sophie Beernaerts, hoofd van de afdeling scholen en pedagogen van de Directorate General for Education and Culture (DG EAC), benadrukte dat keuzemogelijkheid en keuzevrijheid alleen gewaarborgd kunnen worden als de burgers goed opgeleid zijn. Gerald Häfner, voormalig EU parlementslid toonde aan hoe de ontwikkeling van de democratie in hoge mate afhankelijk is van de democratische instelling en houding van het individu afhangt en ondenkbaar is zonder betrokken burgers.

  De deelnemers aan de zeven workshops hebben met duidelijke vragen geworsteld, vragen waar het in de komende tijd op aan komt. Wij zullen deze vragen ook meenemen in onze toekomstige openbare werkzaamheden in Brussel.

  Hierbij vindt u de eerste foto's van onze conferentie. Eind november zullen video's en het verslag van de conferentie op de website beschikbaar zijn. Aan de conferentie namen meer dan 140 personen deel; de conferentie was dus volgeboekt.

  Bij de voorbereidingen en de uitvoering van de conferentie is de European Citizen Action Committee (ECAS) van cruciaal belang geweest. Maar daar zijn kosten aan verbonden die wij niet in staat waren te dekken. Wij zijn u daarom zeer dankbaar voor uw ondersteuning van de conferentie en de verdere verwezenlijking van ons werk.

  Met hartelijke groet namens het ELIANT team,

  Michaela Glöckler

   

  Hoe je kan helpen. Erg bedankt.

  ondersteuntdonateur worden

 • Keuzevrijheid in gevaar: Wat kunnen de Europese burgers doen?

  Keuzevrijheid in gevaar: Wat kunnen de Europese burgers doen?

   

   

   

   

  Keuzevrijheid in gevaar: Wat kunnen de Europese burgers doen?

  Beste vrienden van ELIANT,

  Op 7 november viert de Alliantie ELIANT haar tienjarig bestaan met een openbaar congres in Brussel.

  Nadat wij op 13 mei 2011 meer dan een miljoen handtekeningen overhandigden aan de Europese Commissie ter ondersteuning van het werk van de Alliantie, hebben wij veel ondernomen om de doelstellingen van de Alliantie verdere bekendheid te geven. Desondanks zijn de 15 eisen nog bij lange na niet tot stand gekomen (u kunt die nalezen in ons memorandum dat samen met de handtekeningen werd overhandigd). Integendeel: het behoud van culturele diversiteit in Europa is meer dan ooit in gevaar, in het bijzonder als het aankomt op de bescherming van keuzevrijheid en keuzemogelijkheden op het gebied van de landbouw, van de geneeskunde, en van het onderwijs.

  Dit is het kernthema van het congres, waarvoor u ook hartelijk uitgenodigd bent. U kunt zich hier aanmelden. De voertaal van het congres is Engels. Wij zijn ook heel dankbaar voor een donatie ter ondersteuning van het congres. De actuele problemen en kansen voor een verdere culturele ontwikkeling van Europa zullen in zeven workshops met bekende vertegenwoordigers besproken worden. Wij zouden dankbaar zijn als u zich op onze website op de hoogte zou stellen van deze zeven thema's en dan na het congres de resultaten (die daar ook zullen worden gepubliceerd) wijd en zijd bredere bekendheid te geven. Hoe meer mensen hiervan op de hoogte zijn en zich inspannen voor een bloeiende toekomst van Europa, des te groter zullen de kansen op succes zijn in onze gesprekken met de verantwoordelijke autoriteiten in Brussel.

  Met hartelijke dank voor uw belangstelling groet ik u, namens de Alliantie-partners,

  Michaela Glöckler

 • Problemen en kansen in het huidige onderwijs – een centrale uitdaging voor ELIANT

  Problemen en kansen in het huidige onderwijs – een centrale uitdaging voor ELIANT

   

   

   

   

  Problemen en kansen in het huidige onderwijs – een centrale uitdaging voor ELIANT

  Beste vrienden,
  sinds de invoering van de PISA studies in 2000 worden standaardisering, het krijgen van gelijke kansen, en vergelijkbaarheid steeds belangrijker in het onderwijs. De betrokken landen concurreren om de beste positie op de ranglijst. Hiermee zetten ze leerlingen en leraren onder enorme druk.
   

  Fundamentele kritiek en nieuwe voorstellen

  Enkele wetenschappers uiten fundamentele kritiek op het huidige onderwijsstelsel dat gekarakteriseerd wordt door een nog nooit eerder vertoonde ongelijkheid, door een onkritisch en steeds meeromvattend gebruik van informatietechnologie, en door een aanpassen van het onderwijs aan de wensen van de arbeidsmarkt. Op school maken leren, creativiteit en gemeenschap meer en meer plaats voor een klimaat van drillen, angst en isolatie, en het onderwijs degenereert tot een voorgedefinieerde routine.


  Op de conferentie met het thema "Verscheidenheid in de prestatiebeoordeling", georganiseerd door de European Council for Steiner Waldorf Education in Luxemburg, stelde Prof. Heinz-Dieter Meyer van de State University van New York dat wij ons helemaal opnieuw moeten gaan bezighouden met "harmonie tussen hoofd, hart, en hand", in de geest van Pestalozzi. Het gaat erom het concentratievermogen van de leerlingen te bevorderen, hun isolatie te overwinnen, en hen leren om te gaan met paradoxen. Bij examens moet het erom gaan het geleerde op betrouwbare wijze toe te passen. Dit is precies waarnaar in de Waldorf- en Steinerscholen (Vrijescholen) met volle overgave naar gestreefd wordt. Wij zijn daarom erg blij dat

  de Steiner/Waldorf pedagogiek nu vertegenwoordigd is in de Werkgroep Scholen die in februari 2016 ingesteld werd door de Europese Commissie!

  De European Council for Steiner Waldorf Education (ECSWE) heeft zich als een van onze grondleggende organisaties in januari met succes het lidmaatschap aangevraagd in de Werkgroep Scholen en zal nu binnen deze context bezig zijn in een consultatieve rol tot 2018.

  ELIANT ondersteunt deze inspanningen ten volle en zou willen laten zien dat de steun in de samenleving groot is voor kindvriendelijk onderwijs. Help ons daarbij alstublieft door uw contributie.

  Met hartelijke dank en groet,
  
Michaela Glöckler

 • Ecologisch zaaigoed moet algemeen verkrijgbaar blijven

  Ecologisch zaaigoed moet algemeen verkrijgbaar blijven

   

   

   

   

  Ecologisch zaaigoed moet algemeen verkrijgbaar blijven

  Sinds het begin van de landbouw, zo'n 10.000 jaar geleden, tot voor ongeveer 100 jaar was zaaigoed algemeen verkrijgbaar. In de conventionele productie van zaaigoed is het heden niet meer zo - dit sociale fundament wordt vernietigd.

  Het is daarom des te belangrijker dat het ecologische zaaigoed algemeen verkrijgbaar blijft.
   

  De conventionele productie van zaden is een industrietak die wordt beheerst door enkele grote leveranciers die bijna uitsluitend hybride en genetisch gemodificeerde zaden op de markt brengen. Een eigenschap van deze zaden is dat ze niet vermenigvuldigd kunnen worden door de landbouwer en dus elk jaar weer opnieuw gekocht moeten woerden. Bovendien vereist de teelt op de akker en in de tuin het gebruik van minerale kunstmest en pesticiden tegen onkruid en schadelijke organismen als men de gewenste, grote opbrengst wil kunnen oogsten.

  Dit heeft echter rampzalige gevolgen voor de vruchtbaarheid van de grond. Maar de bedrijven die de zaden bezitten en in toenemende mate monopoliseren, beloven grote opbrengsten en garanderen Share Holder Value.
   
  Het ecologische zaaigoed mag niet hetzelfde lot beschoren zijn. Dit kan alleen voorkomen worden als behalve de betrokken landbouwers ook wij als consumenten onze stem laten horen!

  ELIANT and haar leden zetten zich in om deze belangrijke vraag in Brussel aan de orde te stellen. Daarom organiseerde Demeter International opnieuw een workshop in Brussel met zaaigoed als onderwerp, waarin zowel vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het Europese Parlement als ook vertegenwoordigers van ecologische zaaigoed initiatieven spraken en discuteerden. Wij verzoeken u van harte om ons te helpen om dit werk verder te kunnen voortzetten!
   
  Wij consumenten kunnen door ons aankoopgedrag en onze betrokkenheid als burger een beslissende bijdrage leveren aan het gezond houden van onze aardbodem en onze voedingsmiddelen.

  Wij danken u zeer voor uw ondersteuning.
  Met hartelijke groet,
  Michaela Glöckler

 • De integratieve geneeskunde biedt patiënten noodzakelijke keuzemogelijkheden

  De integratieve geneeskunde biedt patiënten noodzakelijke keuzemogelijkheden

   

   

   

   

  De integratieve geneeskunde biedt patiënten noodzakelijke keuzemogelijkheden

  De geneeskunde wordt wereldwijd geconfronteerd met grote problemen, in het bijzonder wat betreft chronische ziekten zoals diabetes, hoge bloeddruk, toenemende gevoeligheid voor allergieën. Duurzame en goede oplossingen kunnen alleen door inter-professionele samenwerking en integratieve geneeskunde bereikt worden. Ook de antroposofische geneeskunde met haar perspectief op de hele mens en haar veelzijdige aanbod van therapieën kan hierbij veel bijdragen en behoort vandaag tot de veelbesproken integratieve geneeskundige systemen.

  Maar hoe geliefd het perspectief en de behandelwijzen van de integratieve geneeskunde ook mogen zijn, ze worden door hen die op het nationale niveau verantwoordelijk zijn voor de gezondheid nog altijd stiefmoederlijk behandeld. Daarom hebben de Academy of Integrative Health (AIHM) in America and het koepelorgaan  van de antroposfische geneeskunde in Duitsland (Dachverband Anthroposophische Medizin in Deutschland) het initiatief genomen om samen met andere partners in juni 2016 het Internationale Congres voor integratieve gezondheid en geneeskunde in Stuttgart te organiseren. Meer dan 600 deelnemers  uit 46 landen maken van deze gelegenheid gebruik om ideeën uit te wisselen en van elkaar te leren. ELIANT kon een belangrijke bijdrage leveren aan het hoge internationale gehalte en daarmee ook aan het succes van het congres.

  Daarom willen wij onze vrienden en donateurs van harte vragen om met ons de slotverklaring van het congres te ONDERTEKENEN, waarin de WHO en de regeringen van alle landen opgeroepen worden om de integratieve geneeskunde wereldwijd tot doorbraak te laten komen.

  Wij vragen u ook van ganser harte om ELIANT ook verder te ondersteunen. Vooral nu, in een tijd waarin Europa diep geschokt is door Brexit, willen wij onze activiteit intensiveren en op de bres gaan staan voor meer verscheidenheid en wederzijdse acceptatie. Dit is mogelijk met uw hulp.

  Met hartelijke dank en groet,
  Michaela Glöckler

 • Greater transparency in EU Lobbying!

  Greater transparency in EU Lobbying!

   

   

   

   

  Voor transparantie in het EU lobbyen!


  Beste vrienden,

  Tot de basale democratische waarden en burgerrechten waarvoor ELIANT zich actief inzet behoort ook transparantie in het lobbywerk in Brussel. 
Lobbyen achter gesloten deuren ondermijnt de democratie en vernietigt het vertrouwen van de burgers in regeringen en EU-instituties. Zonder transparantie weten wij niet of politici hun besluiten nemen in het belang van het algemeen welzijn. De reden voor deze wantoestand ligt in de vrijwillige en bovendien nog niet veel betekenende  regels voor het lobbyen. Momenteel weten we zelfs niet hoeveel lobbyisten er werkelijk in Brussel zijn, hoeveel geld zij uitgeven, waar dat geld vandaan komt en welke wetgevingsprocessen ermee beïnvloed worden.
   
  ELIANT volgt met groot interesse de onderzoekingen van Transparency International om lobbying transparanter te maken en wij willen die ondersteunen. Daarom vragen wij u vandaag om naar change.org/eu-lobbying
 te gaan en de “Petitie tegen lobbyen achter gesloten deuren” te ondertekenen en daarmee dit niet gemakkelijke werk van Transparency International te helpen.

  Jean-Claude Juncker, president van de Europese Commissie, heeft beloofd zijn commissie transparanter te maken dan die van zijn voorgangers en tenminste een verplicht lobbyregister voor alle EU-instituties op te zetten. Dit mag niet bij lege woorden blijven.

  Transparency International vraagt daarom de commissie te bewerkstelligen,

  • dat alle lobbyorganisaties zich in het EU register inschrijven
  • dat alle EU instituties daaraan deelnemen
  • dat er strengere controles en sancties komen voor lobbyisten die zich niet aan de regels houden

  Wij zijn dankbaar als u deze eisen van Transparency International door uw handtekening onder de petitie steunt en deze informatie ook aan vrienden en bekenden door wilt geven.

  Ook danken wij u van harte voor elke donatie aan ELIANT die, hoe klein ook, ons helpt partnerorganisaties te ondersteunen in hun streven naar een menselijker Europa.

  Met hartelijke groet,
  Michaela Glöckler

 • Antibioticaresistentie

  Antibioticaresistentie

   

   

   

   


  Antibioticaresistentie

  Wat de maatschappij en de holistische geneeskunde ertegen kunnen doen

  Antibiotica worden gebruikt tegen bacteriële infecties en ontstekingsziekten. Zij waren tot nu toe het belangrijkste wapen tegen deze ziekten, ook tegen levensbedreigende ziekenhuisinfecties. In de laatste decennia is aangetoond dat te veelvuldig gebruik van deze medicijnen ertoe geleid heeft dat de bacteriestammen, waartegen zij gebruikt worden sneller resistent worden tegen deze antibiotica dan nieuwe antibiotica op de markt gebracht kunnen worden die nog wel werken. Daarom sterven nu in Europa elk jaar naar schatting 25.000 mensen tengevolge van onbeheersbare infecties.

  Het gebruik van antibiotica in de veeteelt

  Wetgevers en burgers kunnen actie ondernemen daar waar antibiotica ingezet worden ten koste van mens en dier. Bijzonder problematisch is het preventief gebruik bij gezonde dieren, omdat antibiotica structureel bij de intensieve veehouderij horen en ten dele ook de groei bevorderen. Als dezelfde antibiotica gebruikt worden voor mens en dier, dan kan de mens via een omweg door de consumptie van vlees ook resistent worden, zodat deze antibiotica niet langer gebruikt kunnen worden ingeval van ziekte bij de mens.

   
  Effectieve hulp door homeopathie en antroposofische geneeskunde

  Om het onnodig gebruik van antibiotica in de menselijke geneeskunde zoveel mogelijk te verminderen, is het van cruciaal belang dat artsen en patiënten anders gaan denken. De hieronder vermelde onderzoeksresultaten tonen aan dat – zoals integratieve en complementaire artsen ook dagelijks ervaren in hun praktijk – de meerderheid van acute infecties zonder het gebruik van antibiotica zelfs beter en meer duurzaam, d.w.z. met minder risico op terugslag, behandeld kunnen worden. De publicaties waarnaar hieronder verwezen wordt lichten de praktische werking toe. Met behulp van uitwendige behandelingen en geneesmiddelen afkomstig uit de homeopathie en de antroposofische geneeskunde worden de zelfgenezende krachten van het organisme ondersteund en het immuunsysteem leert om de ontstekingsverschijnselen op eigen kracht te overwinnen. Als deze benadering de aanbevolen praxis zou worden, dan zou dit een belangrijke bijdrage betekenen omdat de antibiotica die nu nog steeds werkzaam zijn dan in de eerste plaats ter beschikking zouden komen te staan voor gebruik bij de meest ernstig zieke mensen.


  ELIANT maakt zich er sterk voor, samen met haar alliantie-partners in geneeskunde en landbouw en veeteelt, om ervoor te zorgen dat deze noodzakelijke heroverweging kan plaatsvinden bij burgers en bij degenen die verantwoordelijk zijn voor deze sectoren, zowel professionals als politici.

  Wij danken u hartelijk voor uw steun en hopen in 2016 speciaal op dit gebied vooruitgang te boeken.

  Met de beste wensen voor het nieuwe jaar groeten wij u hartelijk.
  Uw Michaela Glöckler  Ilene Claudius, Larry J. Baraff: Pediatric emergencies associated with fever. Emergency Medicine Clinics of North America 28:67-84, 2010
  Harald J. Hamre, Anja Glockmann, Reinhard Schwarz, David S. Riley, Eric W. Baars, Helmut Kiene, Gunver S. Kienle: Antibiotic Use in Children with Acute Respiratory or Ear Infections: Prospective Observational Comparison of Anthroposophic and Conventional Treatment under Routine Primary Care Conditions. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2014
  Michaela Glöckler, Wolfgang Goebel, Karin Michael: A Guide to Child Health. A Holistic Approach to Raising Healthy Children, Floris Books.
  Georg Soldner, H. Michael Stellmann: Individuelle Pädiatrie. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart, 2011

 • Integratieve Geneeskunde – de creatieve geneeskunde van de toekomst

  Integratieve Geneeskunde – de creatieve geneeskunde van de toekomst

   

   

   


  Integratieve Geneeskunde – de creatieve geneeskunde van de toekomst

  Beste vrienden van ELIANT

  Tussen de zestig en zeventig procent van alle patiënten in Europa gebruiken – met of zonder medeweten van hun arts – natuurgeneeskundige/natuurlijke geneesmiddelen en methodes uit de complementaire behandelmethode naast de conventionele behandelmethode. Een Brits onderzoek rapporteert dat natuurlijke behandelmethoden vaak veel meer overeenkomen/overeenstemmen met wat de patiënten zich voorstellen bij een effectieve behandeling. Wat ze willen is een combinatie die tussen de conventionele and complementaire behandelwijze valt. Ze zijn enthousiast als ze zich actief betrokken voelen bij het therapeutische proces. Ze willen ook de combinatie van methodes met de conventionele geneeskunde – vooral als het om chronische ziekten gaat – met de arts bespreken. (Little CV, The School of Health & Social Care, 2009). Dit soort procedure is wat met “integratief” bedoeld wordt.

  De grenzen van de moderne geneeskunde en het nieuwe proces begrip

  De westerse gezondheidssystemen en de geneeskunde die daarbij hoort zijn ontegenzeggelijk nodig en goed voor zover het om efficiënte diagnostiek en symptomatische therapie gaat – daar waar er direct acuut op de plaats van het gebeuren behandeld kan worden. Maar het biogeneeskundige model dat daaraan ten grondslag ligt maakt een echt begrijpen van het proces niet mogelijk door alles wat er moet samenkomen op het lichamelijke, zielsmatige, en geestelijke vlak moet gebeuren totdat de mens echt ziek wordt onmogelijk en. Ook slaagt daardoor een betekenisvolle oriëntatie niet die zo noodzakelijk is voor de genezingprocessen. Bovendien ontbreekt de competentie om te handelen en te begrijpen in samenhang met het ziektebeeld/ziektesituatie. In de vormgeving van het therapeutische proces wordt er veel te vaak geen rekening gehouden met de eigen persoonlijke ervaring in het omgaan met gezondheid en ziekte en de daaraan gerelateerde waarden. Het zou echter tot het wezenlijke doel der geneeskunde en de bevordering van de gezondheid moeten horen dat patiënten geïnformeerd worden over hun mogelijkheden en actief betrokken worden bij het genezingsproces.

  De toekomst ligt bij de co-creatieve geneeskunde

  Een groot aantal patiënten wil een integraal-integratieve behandeling die op hen persoonlijk is afgestemd. Zij ervaren dat als een versterking van hun competentie in het omgaan met hun situatie. Het gaat om “genezing”, niet allen maar om “behandeling.” Bovendien laat de huidige wereldsituatie met een toenemende radicalisering zien hoe problematisch het gebrek aan integratievermogen ook in het sociale gebied doorwerkt. Een buitensluitende, niet integratieve manier van denken moet vroeger of later tot tekorten leiden – vooral op het sociale gebied waar het er vooral om gaat dat de wederzijdse waarneming en hun onderlinge samenhang succesvol zijn. Het komt erop aan dat individuen positieve levenservaringen hebben – ook in de omgang met hun ziekte.

  De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in 2013 wereldwijd een strategie voor de integratie van traditionele methoden in de geneeskunde afgekondigd. (WHO traditional medicine strategy: 2014-2023). In de zin van een toekomstige mensgerichte geneeskunde wordt veel belang gehecht aan de integratie van traditionele, niet-conventionele en complementaire methodes waar die ook maar mogelijk is.

  Hiervoor is echter een onbevooroordeelde en pragmatische verhouding tussen reguliere en complementaire geneeskunde nodig. Al te vaak wordt dit nog bemoeilijkt door ideologisch gedreven vooroordelen aan beide kanten. Artsen en therapeuten hebben echter geen verplichting jegens hun ideologie maar wel jegens hun patiënten.

  ELIANT werkt eraan te zorgen dat daar waar patiënten – hoe subjectief dit ook moge zijn – ervan kunnen profiteren, artsen niet de andere kant op mogen kijken! Het zijn deze patiënten die voor zo’n co-creatieve geneeskunde van de toekomst de integratie van verschillende methodes moeten eisen. Zonder een sterk forum uit de burgermaatschappij zullen deze nieuwe denkwijze en dit nieuwe perspectief niet zegevieren.

  De antroposofische geneeskunde werkt sinds haar begin in 1921 consistent in deze richting. Haar vertegenwoordigers zijn alle regulier opgeleid en tegelijkertijd de integrale benadering en behandelmethode in de zin van de integratieve geneeskunde toegewijd.

  Help ons alstublieft de belangen van de patiënten krachtig te kunnen vertegenwoordigen. Door het doorgeven van onze nieuwsbrieven aan uw vrienden en collega’s vergroot u ons politiek belang. Wij danken u ook hartelijk voor het ondersteunen van ons werk door een contributie – ook een paar euro’s helpen mee om de administratieve kosten op te kunnen brengen.

  Wij wensen u een adventstijd vol licht en wij groeten u hartelijk.
  Michaela Glöckler

  PS Heeft u onze nieuwe homepage www.eliant.eu al gezien? Wij verheugen ons op uw reacties en suggesties. Hartelijk dank.

 • Land for agriculture – an immensely valuable yet ever reducing commodity

  Land for agriculture – an immensely valuable yet ever reducing commodity

   

   

   


  Land for agriculture – an immensely valuable yet ever reducing commodity

  Dear Friends of ELIANT,

  The amount of agriculturally farmed land is declining not only across the world but also within
  Europe. Road building and the use of land for housing and industrial development is a major
  reason but even more significant is the increasing loss of soil through erosion. This is caused by inappropriate cultivation methods, the long term use of powerful weed killers and of course
  today's changing climate. Over against this is the growing demand for food from the world's
  expanding population.

  Practical experience and research demonstrates that biodynamic and organic agriculture can
  prevent soil erosion and furthermore that by using the biodynamic approach it is possible to
  reclaim the desert and create verdant oases such as those in Sekem. This is why it is important
  that these areas continue to be sustainably managed and that their soil's fertility is maintained.

  The availability of land declines, while demand for it increases

  When land goes on the market it is usually bought by the highest bidder. Farmers who manage
  their land in a sustainable way are not seeking the highest return but are aiming for healthy
  plants and animals and a fertile soil. This is why such farmers do not generally have the capital
  to buy the land. It is instead taken on by property developers or international investors.

  Land to produce healthy food

  In 2012 our ELIANT partners Demeter International and the International Biodynamic
  Association co-financed a research study: 'Releasing the True Value of Land'. It investigated the
  European land market as well as new forms of agricultural land ownership including the
  successful Terre de Liens initiative in France and the Regionalwert AG in Germany. In these civil
  society initiatives members of the public make the land available to farmers on favourable
  terms. Farmers are then able to focus their attention on producing healthy food and creating
  fertile soil.

  This study led to the foundation of Kulturland eG . It works in close consultation with farmers
  and farm communities to take on ownership of the land and lease it to them on a long term
  basis. Another initiative the Bio-Bodenfonds Cooperative of GLS Bank has also recently been
  launched. The Biodynamic Land Trust in England is active in a similar way as is the Association
  for Biodynamic Agriculture in Switzerland.

  What can you as members of the public do?

  Sustainably managed soils are part of our cultural heritage and are the basis for producing
  healthy food. You too can help to support these initiatives for the future by making an annual
  contribution, an interest free loan or a gift.

  We are also very grateful for any contribution you can make towards ELIANT as that will enable
  us to engage with and inform Brussels and the wider public about new social projects that aim
  to conserve the soil for sustainable production. For this we thank you most warmly!

  Michaela Glöckler

 • TTIP – Increased Trade for Better Living?

  TTIP – Increased Trade for Better Living?

   

   

   


  TTIP – Increased Trade for Better Living?

  Dear Friends of ELIANT,

  “TTIP – Increased Trade for Better Living?” This was the title of the conference
  organised by ELIANT and its Alliance partner Demeter International in Brussels on
  the 15th and 16th June together with European Public Health Alliance (EPHA). Our aim
  was to initiate a constructive dialogue between civil society organisations, the TTIP
  negotiators and political decision makers. The conference outcomes were a series of
  recommendations for decision makers. The first of these recommendations (see below)
  were presented to the European Commission and political decision makers in Brussels and
  then published on 23rd June at the 'European Trade Policy Day'.

  The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

  The European Commission and the United States are currently negotiating this free trade
  agreement. The aim of TTIP is to make trade and investment easier between the EU and USA
  and wherever possible to harmonise their respective laws and regulations. The negotiations
  cover all the important economic sectors such as industry, health provision (including
  medicines and medical products), food and agriculture. Supporters hope this will encourage
  economic growth on both sides of the Atlantic, produce more jobs and by creating the largest
  internal market in the world with over 800 million consumers, secure a competitive advantage
  in the global economy.

  The concerns of ELIANT

  Michaela Glöckler president of ELIANT, addressed the panel on 'TTIP negotiations and civil
  society concerns' and laid out ELIANT's concerns. She argued that it was in the public interest to
  include more civil society stakeholders in the TTIP negotiations. If a transparent international
  tribunal for Investor-State Dispute Settlements (ISDS) were to be established, civil society had
  an important role to play. ELIANT and its partners are advocating a fair and democratic trade
  agreement in Brussels that takes account of the true needs of citizens in Europe and the USA.
  The European values of cultural diversity, freedom of choice and the continued availability of
  choice must be upheld. They are put at risk if the TTIP negotiations take place without
  reference to them.
  Many civil society organisations are deeply worried that TTIP could undermine our democratic
  laws and rights. Most notorious in this respect are the plans for Investor-State Dispute
  Settlements (ISDS). These would give foreign corporations the right to sue the host Government
  within an unofficial international court setting and operating without transparency and behind
  closed doors.

  The other big worry concerns TTIP’s objectives in relation to regulations and standards. No one
  objects to the mutual recognition and harmonisation of standards in the car or engineering
  industries since these bring clear benefits to both producer and consumer. Where they affect
  food, nutrition and medicines however, the harmonisation of US and EU standards becomes
  problematic. Food regulations in the EU are based on the precautionary principle in complete
  contrast to those in the US. The EU is not yet willing to give up this approach. With regard to
  rules and regulations there are many other examples which judged solely from the perspective
  of easing trade, would be inadequate and even fatal.

  The recommendations of ELIANT

  The aim of the conference was to provide decision makers with a list of concrete
  recommendations for developing better and more just international trading relationships that
  can benefit both society and the environment. Here are the most important points on our list:

  • In a democratic society there is no justification for keeping such far reaching trade
   negotiations secret. Citizens and their elected representatives must be kept abreast
   of the negotiations as they proceed and be informed of their consequences.
  • Instead of giving up sovereignty over our product standards, we should aim to
   improve and protect them using good examples and advising our trading partners
   regarding best practice. A good example of this is the concept of 'from producer to
   consumer' (farm to fork).
  • Agriculture should be excluded from TTIP. Trade agreements should affirm the
   sovereign right of trading partners to decide whether the import of particular
   products should be allowed, in accordance with the precautionary principle that is
   valid in Europe. An independent scientific assessment should ascertain any risk or
   uncertainty. Further relevant socio-economic and ecological consequences
   for agriculture must also be considered when making such a decision.
  • Health services are not like other services: The fundamental principle of universal
   health provision is non-negotiable. It is therefore vital that both public and privately
   financed health provision is excluded from TTIP.
  • ISDS undermines the principle of democracy and its progress and hence
   the sovereignty of society; it also discriminates against local business. It should
   therefore not be part of TTIP.

  Dear Friends of ELIANT, we intend to continue our campaign regarding TTIP. ELIANT aims to
  keep a close eye on the negotiations and defend and protect the interests of civil society by
  engaging in a constructive dialogue with the institutions of the EU. To carry out this vital work
  we need your financial support. We will continue to keep you informed of our ongoing work
  and thank you most warmly for your interest. We are very grateful for your help and support.


  With warm greetings

  on behalf of the ELIANT Carrying group

  Dr. med. Michaela Glöckler

 • Climate, Soil and Effects of Herbicides

  Climate, Soil and Effects of Herbicides

   

   

   


  Climate, Soil and Effects of Herbicides

  Dear Friends of ELIANT,

  The climate is changing. Throughout the world the number of heavy rains storms is increasing. Water
  that cannot be absorbed by the soil runs off as surface water. Small brooks become raging torrents. Agricultural land and villages are flooded and the damage and costs of reparation are huge. Most
  serious of all is the large-scale clearing of (original) forest to make way for intensive agriculture, the ecological consequences of which are rarely taken into consideration.

  How come the soil is no longer able to take up water?

  Both ancient and newly formed soils are made up of mineral substances and organic matter. The
  organic matter in the form of humus and microbial biomass can absorb and hold water. The water
  holding capacity of mineral particles and sand by contrast is small. This means that soils containing
  a lot of organic matter are able to absorb and retain water and then release it again slowly. In so
  doing they prevent erosion.
  The long-term trial DOK comparing biodynamic (D), organic (O) and conventional (K) growing systems prove scientifically that organic and biodynamic agriculture produce soils with a significantly higher level of organic matter and humus than those of conventional agriculture.
  The following pictures were taken on the DOK trial plots after heavy rain:  The photo on the left shows a conventionally managed field - and on the right by way of comparison the biodynamic field. (Photos Thomas Alföldi, FiBL)

  Soil is the Foundation

  Healthy soils have a high organic matter content and and an unbelievably diverse range of soil micro- organisms. The greater this diversity, the more able are plant roots to access soil nutrients and provide plants with a diverse source of nourishment. The more diverse this nourishment is the healthier and
  more flavoursome do the agricultural products become. In conventional agriculture this microbial
  diversity is largely destroyed through the use of harmful herbicides and pesticides.

  Glyphosate the all round herbicide (contained in Roundup)

  The cancer agency IARC of the World Health Organisation categorises Glyphosate which is used in conventional agriculture throughout Europe, as being 'likely to cause cancer'. Its harmful effect on the environment has long been recognised.

  ELIANT and its member organisations are actively engaged in discussions about Glyphosate. They are demonstrating the importance of holistic alternatives such as for example biodynamic and organic agriculture. We thank you for the support which makes this effort possible.


  With warm greetings

  on behalf of the ELIANT Carrying group

  Dr. med. Michaela Glöckler

 • The future of Europe's culture depends on our children!

  The future of Europe's culture depends on our children!

   

   

   


  The future of Europe's culture depends on our children!

  Dear Friends of the ELIANT Alliance,

  Our children will be forming tomorrow's society. If European cultural
  values are to continue evolving and not lose their inner content and purpose,
  we need to set an example and create value based opportunities for our children.

  How ELIANT is dedicating itself to children and a society based on values.

  On a European level ELIANT engages in conversation with the relevant Directorates-General of the European Commission to ensure that the well being of the child is taken into full account when political decisions are being taken. A network of larger organisations focussing on the needs of the child such as Eurochild, European Civil Society Platform on Life-long Learning, Alliance for Childhood and our own
  ELIANT affiliate the European Council for Steiner Waldorf Education (ECSWE), has developed strongly
  over the last year. A significant step in this process was taken during the conference on “Growing
  Together“ where teachers and other professionals worked together with children of various ages to find
  out what children really need.
  Our prime concern is to create a link between the various Directorates-General of the European
  Commission and the Citizens Initiatives that are concerned with child well being. ELIANT seeks to build bridges between the two and so encourage the creation of a Europe inspired by ethical values.
   

  What does the UN Convention say of childrens rights?

  In Article 3.1 it states: “In all actions concerning children ... the best interests of the child shall be a primary consideration“. We want to support this and help ensure that these words translate into action! Giving children the time and space to develop and make their own experiences is key to this.
   

  You can help ELIANT achieve these goals

  Conversations with the appropriate Directorates-General of the European Commission in the way
  described above are time consuming and require a lot of preparation. And this means work, time and money.
  We are grateful for any help you can give and welcome all donations however small!


  With warm greetings


  (for the ELIANT Carrying group)


  Dr. Michaela Glöckler

 • Plant Breeding and Biodiversity

  Plant Breeding and Biodiversity

   

   

   


  Plant Breeding and Biodiversity - an Urgent Concern

  Dear Friends of the ELIANT Alliance,

  It is the small-scale and regionally focussed plant breeders who with their dedication,
  skill and modest means are maintaining the diversity of our plant varieties. With the help
  of natural plant breeding techniques they are also developing new open pollinated varieties
  suited to changing climatic conditions. The essential biodiversity of our seed stock is in this
  way being secured.

  The globally active seed corporations are focussing their efforts on the genetic modification
  and hybridisation of important food plants like maize, soya, wheat, rice etc. to produce high
  yields from very few varieties - a sure way to increase turnover and therefore profit.

  What did ELIANT achieve in 2014 for cereal and food plant diversity?

  Our January 2014 conference in Brussels achieved great results

  Along with Demeter International and a number of other organisations, ELIANT drew attention to the
  dire consequences of accepting the proposed new EU Plant Reproductive Material Law. The planned law would have drastically curtailed non-professional plant breeding and the production of seeds by
  farmers. It would have seriously threatened the diversity of plant varieties in Europe. In February, a few weeks after the conference, members of the European Parliament rejected the proposal!

  Seed festivals in towns across Europe during October 2014

  Seed festivals took place during September and October in Amsterdam, Athens, Brussels, London and in Romania. In Athens the event was accompanied by a practical workshop and seed exchange.
  Among the speakers at the two day seed festival in Brussels were Florianne Koechlin who spoke about
  the plant as a living organism - the plant is not an object - and Christof Potthof from the Gene Ethics Network who gave a moving presentation entitled "No GM plants in the Landscape and no Patenting of Plants".

  The festival in London was part of a nationwide event called "The Humble Seed". People were informed through lectures, workshops and other activities of the importance of having seeds that can be saved
  and sown again and why the continued availability of such seed is so important.

  The focus of the three day event in Romania was on the different regional crops and on local seed. The benefits and value of these plants for both the environment and the quality of food were explained.
  The seed festivals were a first step towards making plant breeders and the public aware through
  dialogue, of their right to use locally grown seed. ELIANT would like to carry on with this work in the
  coming year both in Brussels and in other cities. This important work is however only possible with your support. Many thanks for your donations.


  With warm greetings for a successful New Year.


  The ELIANT-Team


  Dr. Michaela Glöckler

 • Renewable Energy

  Renewable Energy

   

   

   


  Renewable Energy - a Question for all of us!

  Dear Friends of the ELIANT Alliance,

  Thanks to the active involvement of many thousand European citizens, the idea of renewable energy
  is no longer met with derision but is fast gaining mainstream acceptance. This would never have
  happened without the personal engagement of a great many people. In Germany for example there is
  an interlinked network of over 700 regional energy cooperatives which have developed their own wind turbine, solar panel and biogas facilities and financed them through personal investments and bank
  loans. This means they are community owned! Members run and manage the facilities and their
  primary objective is not profit but ecological sustainability, love for the earth and care for the living environment.

  This development has been supported in Germany through the Renewable Energy Act which provides
  (in a similar way to the UK Feed-in Tariff) a guaranteed uptake of and payment for renewable electricity
  over a period of twenty years. This gave security to the investments.
  Due to the 2008 financial crisis however support for new projects and community initiatives suffered a sharp reduction as Governments re-directed their resources towards bailing out the banks. It is nowtime once again to raise awareness for this issue in every country of the world in order to counter the growing climate crisis.

  ELIANT is taking up this vitally important theme and very much hopes that you will use your networks to disseminate this newsletter as widely as possible.

  The above mentioned renewable energy projects, anthroposophical initiatives and 'green eco-projects' share a common understanding for the complex life processes of our planet. The practical outcome of
  this however is still far too limited. Supporters of these initiatives need to work actively together and all
  of us need to become more politically engaged! This will also send an important signal of hope to the younger generation.

  It is particularly important to campaign for an end to the long standing subsidies - around 600 millioneach year worldwide - that go to support fossil fuel and nuclear energy! This would save a lot of moneyand make renewables instantly more competitive. Discussions with politicians need to take place aboutthis on all levels. A recent article appearing in the New York Times offered some encouragement in this direction. Even the Rockefeller Foundation announced its intention of ending its support for fossil fueland nuclear energy.
  More regional independence and greater resilience is needed so that a modern and human centred way of life is made possible not only within alternative circles but also in the mainstream.

  ELIANT's objective is to assist in finding new ways of living that can provide a balance to our globalised,
  fast moving and technology driven world and prevent the sickness of our civilization destroying planet earth. To this end we are informing ourselves about and networking with like-minded initiatives such as those listed below.


  With warm greetings


  The ELIANT-Team


  Dr. med. Michaela Glöckler


  More information on renewable energy
  Transition Towns, an initiative by Rob Hopkins, UK

  Triodos Renewables, a fund specifically for Renewables in UK

  Written statement to Parliament: Local planning and renewable energy developments

  Proportion of renewables in gross final energy consumption in EU-27 member countries in 2012 and 2020

 • Duurzaam omgaan met geld

  Duurzaam omgaan met geld

   

   

   


  Duurzaam omgaan met geld als een bijdrage aan grotere sociale gerechtigheid en ter voorkoming van financiële crises

  Beste ELIANT-vrienden,

  Wat is duurzaam omgaan met geld?

  In de eerste plaats: heel bewust omgaan met je geld en weten waar het voor gebruikt wordt. Ten tweede: je geld zo uitgeven dat het niet alleen maar voor de bevrediging van onze eigen behoeften dient maar ook nieuwe waarden schept voor andere mensen en voor het milieu. Dit is mogelijk als wij door ons consumenten gedrag financiële waarden scheppen die daardoor duurzaam zijn dat ze in directe verbinding staan met concreet werk door individuele mensen verricht.

  Enkele voorbeelden:

  • Wanneer wij op de markt direct bij de bio-boer kopen dan betalen wij wat de boer voor het produceren van zijn producten nodig heeft. Uit de opbrengst kan hij het zaad voor het komende jaar financieren, noodzakelijke investeringen doen, en zijn kinderen een goede opleiding laten volgen. Ons geld staat in directe relatie tot het werk dat gedaan is houdt direct verband met de gedane arbeid, wij moedigen andere mensen aan, en wij hebben kwalitatief de beste voedingsmiddelen.
  • Wij kunnen – alleen of samen met anderen – een lening geven aan een jonge boer tegen dezelfde rente die wij op onze spaarrekening krijgen. Dit maakt het mogelijk voor hem zijn financieringskosten veel lager te houden, het geeft hem ruimte. Daardoor heeft hij meer tijd voor zijn verdere ontwikkeling en voor zijn gezin. Wij maken het mogelijk dat hij daardoor een betere kwaliteit van leven heeft en wij ontvangen dezelfde rente die wij op de bank gekregen zouden hebben
  • Wanneer jonge mensen die wij kennen en die competent en ons vertrouwen waard zijn een onderneming willen opbouwen, kunnen wij voor de benodigde financiering zorgen in de vorm van een lening, samen met andere mensen. Wij weten dan heel precies waar ons geld voor gebruikt wordt and wij kunnen de ontwikkeling van de onderneming volgen.
  • Wij kunnen ons met andere mensen verbinden en samen een “financieel peetschap” opzetten waardoor wij geld aan mensen en initiatieven lenen die wij als vertrouwenswaardig beschouwen de moeite waard om in the investeren..
  Duurzaamheid, geld en vertrouwen

  Ondernemingen die duurzaam produceren zijn ondernemingen met hoge ethische maatstaven, zoals vele non-profit ondernemingen, sociale instellingen, scholen en kleuterscholen, zoals bijvoorbeeld de
  Vrijeschool initiatieven. Door hen te stimuleren investeren we niet alleen in duurzaam ondernemen, maar ook in het vertrouwen tussen mensen onderling.

  Heeft u wel eens nagevraagd bij u bank wat zij met uw geld doen? Voor welk doel het gebruikt wordt? Afhankelijk van de doelen van uw bank neemt u met uw geld misschien deel aan verdere ontwikkeling van de gentechnologie, of aan een goudmijn in Zuid Afrika met mensonwaardige werk- en sociale toestanden. Dat is zeker niet wat u wilt. De banken met ethische doelen hebben zich verenigd in de “Global Alliance for Banking on Values” (www.gabv.org). U ondersteunt duurzame ontwikkeling in de breedste zin van het woord, projecten voor gemeenschappen en het milieu. De Triodos Bank in Nederland en de GLS Bank in Duitsland behoren tot de medeoprichters van deze alliantie en zijn ook verbonden met ELIANT. De belangrijkste vragen die men moet stellen bij de samenwerking met grote banken zijn: vertrouw ik het gedrag van de bank and kan ik de bank mijn geld toevertrouwen?

  Zonder de hulp van velen die zelf besluiten nemen over hoe hun geld gebruikt wordt, zal de financiële crisis niet overwonnen kunnen worden.

  ELIANT is bezorgd. De financiële crisis in Europa is niet voorbij, dat laat het bericht uit Portugal zien. Weer zijn vele miljarden belastinggeld nodig om een grote bank die niet duurzaam omging met het geld van zijn beleggers te redden van een faillissement. Een kleine illustratie om een idee te krijgen van 1 miljard Euro: dit bedrag in briefjes van €100 levert een toren op van 1000 meter hoogte. Een onvoorstelbaar groot bedrag.

  De financiële crisis heeft effect op de werkgelegenheid, op ons dagelijks leven. De kredieten die verleend worden aan ondernemingen zijn nog altijd te klein, ondernemingen kunnen hun groei nog altijd moeilijk financieren. ELIANT spoort initiatieven aan om de oorzaken van de financiële crisis te begrijpen en ondersteunt alternatieve financieringsmogelijkheden. Nieuwe waarden te creëren voor andere mensen en voor het milieu is de basis voor het herstel van onze samenleving.

  Wij verzoeken u onze ideeën en voostellen in overweging te nemen en ons te ondersteunen zodat deze boodschap in heel Europa gehoord kan worden en effect kan hebben. Wij nemen contact op met consumentengroepen, banken, vertegenwoordigers van de overheid and van het bedrijfsleven om netwerken op te bouwen voor het duurzaam met geld omgaan. Wij danken u niet alleen voor uw financiële ondersteuning maar ook voor uw tips over ondernemingen die duurzaam bezig zijn en over initiatieven die ondersteuning verdienen.

  Heel hartelijk dank!

  Voor het ELIANT-team
  Michaela Glöckler en Susanna Küffer Heer

 • Waarom is mondigheid van patiënten zo belangrijk?

  Waarom is mondigheid van patiënten zo belangrijk?

   

   

   


  Waarom is mondigheid van patiënten zo belangrijk?

  Beste ELIANT-vrienden,

  Heeft u het als patiënt ook meegemaakt dat er over uw hoofd heen beslissingen over u genomen werden? Dat u zich een onmondig kind voelde? De hightech-gezondheidszorg, het gebrek aan kennis van de complementaire geneeskunde, en patiënten die niet goed geïnformeerd zijn, kunnen kosten veroorzaken die het zorgstelsel duur komen te staan en bovendien de gezondheid schaden.

  ELIANT maakt zich hard voor de mondigheid van de patiënt, d.w.z. voor het elimineren van de bevoogding in de gezondheidszorg.

  Waarom zijn wij niet goed geinformeerd?

  We hebben de zorg voor onze gezondheid toevertrouwd aan vele machtige instellingen: professionele verenigingen, verenigingen van zorgdeskundigen, conglomeraties van ziekenhuizen, zorgverzekeraars, brancheorganisaties van farmaceutische producenten. Zij reguleren en stellen vast wat er met ons gebeuren moet als wij ziek worden, wat we moeten kopen en welke medische handelingen wel of niet betaald worden. Vertegenwoordigers van de patiënt worden maar sporadisch om advies gevraagd.

  Een nieuwe medische cultuur in Europa.

  ELIANT zet zich samen met burgerorganisaties en patiëntenverenigingen in voor een nieuwe medische cultuur in Europa.

  • De kennis en behoeften van de patiënt moeten bij de therapie betrokken worden. De behandelwijzen van de complementaire geneeskunde beschikken over een schat aan ervaringen die aantonen dat deze competenties de eigenlijke bron voor genezing kunnen worden.
  • Therapeuten, verpleegkundigen en artsen moeten ook betaald worden voor de tijd die zij besteden aan het leren kennen van de gezondheidswetenschappen en van preventiemogelijkheden. Het gaat er niet alleen om de diagnose te stellen en de symptomen zo snel mogelijk te elimineren. Waar het wel om gaat is dat er genoeg tijd beschikbaar is voor gesprekken, voor huisbezoeken, en ook voor overleg over toepassingen vanuit de complementaire geneeskunde en van de echte alternatieven voor de wetenschappelijke geneeskunde. Zo kunnen onnodige, dure onderzoeken, operaties en medicamenten vermeden en de mondigheid van de patiënt versterkt worden.

  Een holistische en democratische heroriëntatie van het zorgstelsel in Europa is dringend vereist!

  • Het gaat om het samenwerken van reguliere geneeskunde en complementaire geneeskunde.
  • Er is behoefte aan een vakkundige opzet van internet platformen die solide informatie kunnen bieden aan patiënten over behandelingsmogelijkheden vanuit zowel de reguliere alsook de complementaire geneeskunde.

  Met uw ondersteuning kunnen wij dit doel bereiken. Heel hartelijk dank!


  Wij danken u voor uw steun.

  Voor het ELIANT-team
  Michaela Glöckler en Susanna Küffer Heer

 • Keuzevrijheid in de geneeskunde

  Keuzevrijheid in de geneeskunde

   

   

   


  Keuzevrijheid in de geneeskunde

  Dear Friends of the ELIANT Alliance,

  Today, every fourth citizen of the EU makes use of complementary and/or anthroposophic
  medicine as an alternative or supplement to conventional medicine. In the EU however, these
  forms of medicine are not sufficiently acknowledged in either the  EU’s health most member states
  policies or its legislation, nor indeed in the laws of most member states.

  Please help us establish a legal footing for complementary and anthroposophic healthcare!

  Get active in the European elections. Contact the EU candidates in your electoral district and share with them the EUROCAM Manifesto, which expresses our objectives. Together we can ensure that future members of the European Parliament are committed to addressing the concerns of complementary
  medicine in the EU!

  Complementary and anthroposophic medicine is effective, appropriate and represents value for money

  Anyone who has personally experienced these forms of medicine knows how indispensible they are. Their continued existence however can only be secured if their availability is enshrined by law throughout the EU. The European Parliament representing the citizens of Europe, is responsible for doing this.

  That’s why we are asking you to contact the candidates standing for election to the European Parliament in late May, to share our Manifesto with them and urge them actively to support it in Brussels.

  Complementary medicine has an extremely valuable contribution to make to the European healthcare system:

  • In the treatment of chronic illness, disease prevention, healthy ageing and in maintaining the quality of life both at home and at work
  • In lowering the cost of healthcare and making it more cost effective
  • by drastically reducing anti-microbial resistance and rendering an invaluable service to the providers of European healthcare

  ELIANT is joining other partners in Brussels to promote complementary and anthroposophic medicine.

  The IVAA (International Federation of Anthroposophic Medical Associations) is a founding member of ELIANT, representing 31 national associations, 16 of them in EU member states. IVAA is also a member of EUROCAM, the European umbrella organisation for complementary medicine, which enables doctors, therapists, alternative practitioners and patients throughout the EU to assert their political and legal interests in Brussels.

  But we cannot reach our goal without a broad network of active support!

  Many citizens and elected representatives are not aware that complementary and anthroposophic medicine still lack an appropriate legal foundation.

  That is why as a matter of urgency we are asking you to distribute this letter as widely as you can. The more emails European Parliamentary candidates receive from their affected citizens, the clearer will our concerns be to them and thus the greater our chances of success.

  To support our goal please also use Facebook

  Thank you for your support.


  With our best regards


  On behalf of the ELIANT team


  Dr. Michaela Glöckler and Susanna Küffer Heer

 • Who owns the seeds?

  Who owns the seeds?

   

   

   


  Who owns the seeds?

  Citizens, farmers and growers challenged by EU seed law.


  Dear Friends of the ELIANT Alliance,

  in the view of biodynamic growers and farmers, the EU’s proposed Plant Reproductive Material Law prevents seeds from being, and remaining, common property as required. However, current (legal) attitudes regard seeds as commercial goods. The latest draft of the bill offers very few development
  options for sustainable farming and agricultural biodiversity.

  Seeds are common property

  On 22 January 2014, the Brussels EU liaison office of Demeter International and ELIANT organised a conference on the EU’s new Plant Reproductive Material Law with the participation of allied partners
  IFOAM EU, ARCHE NOAH, ECO-PB, Kultur-Saat, Network Economy Group, Saat-Gut e.V., Réseau
  Semences Paysannes, Peliti and Bread for the World.

  Below are some key points from this conference:

  • Seeds are a public good.
  • The EU’s proposed seed law must be publicly discussed and at sufficient
   length. Internal discussions between the European Commission, the
   European Parliament and the European Council do not suffice.
  • Reproducible seeds, meaning varieties that farmers can propagate
   themselves – as opposed to today’s conventional hybrid varieties – require
   fair market access.
  • The legislation must therefore be adapted to the specific requirements for
   organic varieties, so that heirloom seed savers and amateur growers on
   organic farms are also able to continue their work in freedom.
  • Additionally, research must be oriented towards ‘systematic breeding’ in
   which farmers and citizens can also participate, not just researchers and
   growers.

  Conference summary

  It is of the utmost importance that NGOs and private citizens actively join in the decision-making process, which requires greater public relations work. Please do your part by communicating this newsletter throughout your circle of friends and acquaintances.

  Public seed festivals are planned for October in at least seven European capitals. ELIANT will publicise the planned activities as soon as the details become clear.

  Decision by the European Parliament

  A major success came when the European Parliament rejected the draft of the EU seed law on 11 March 2014. Unfortunately the Commission has not withdrawn the bill – now the European Council must decide how to proceed. If it supports the Parliament in this matter, then the bill is off the table. If it expands the bill together with the Commission then the discussion will begin all over again. We have to prepare for that and boost our public relations work.

  Prospects

  The general nature of the EU’s Common Agricultural Policy (CAP) is characterised by excessive dominance by and promotion of competitive attitudes, in regard to seeds in particular. We encourage European citizens to work with us towards achieving a new European agricultural model, a model based on seeds as a public good, promoting sustainable quality for agricultural products and their cultivation, as well as seed biodiversity.


  We’re counting on you!


  With our best regards


  On behalf of the ELIANT team


  Dr. Michaela Glöckler and Susanna Küffer Heer

 • Meer zelfbeschikking in een verenigd Europa

  Meer zelfbeschikking in een verenigd Europa

   

   

   


  Meer zelfbeschikking in een verenigd Europa

  Beste ELIANT-vrienden,

  ELIANT is een burgerinitiatief voor een cultureel geëngageerd Europa. Wat wensen wij Europa, en wat
  wensen wij onszelf als de burgers van dit Europa?

  Als burgers van deze steeds groter wordende statengemeenschap, de Europese Unie, willen wij vooral een ding: ons leven zelf kunnen bepalen. Zo willen wij bijvoorbeeld onze voedingsmiddelenkwaliteit zelf kunnen kiezen, we willen zelf bepalen welke school de beste is voor onze kinderen, we willen zelf onze arts en onze medicijnen kiezen. Hiertegenover staat dat wij burgers bereid zijn om de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de diversiteit die hierdoor ontstaat.

  Het zijn net deze behoeftes en de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheid waar het burgerinitiatief ELIANT naar streeft en waarvoor het zich in Brussel en in verschillende projecten inzet. Daarnaast engageert ELIANT zich als stichtend lid van Democracy International ook voor een democratisch Europa, waar de invloed van de burgermaatschappij op het maatschappelijke en culturele leven kan groeien.

  De dragende leden van ELIANT zijn verenigingen en netwerken van initiatieven voor toegepaste antroposofie die in Europa actief zijn: Steinerscholen, de biologisch-dynamische landbouw, de
  antroposofische geneeskunde, heilpedagogie en sociaal-creatieve initiatieven. Deze initiatieven werden
  allemaal door Rudolf Steiner en andere geëngageerde tijdgenoten in het leven geroepen voor de realisatie
  van de sociale basiseis: vrijheid voor het geestesleven en het culturele leven, gelijkheid voor het rechtsleven en het politieke leven en broederlijkheid voor het economische leven.

  Help mee zodat ELIANT deze culturele verworvenheden in heel Europa kan beschermen. ELIANT ziet zichzelf als deel van de burgerbewegingen die verantwoordelijkheid opnemen in de burgermaatschappij voor de gezondheid van de aarde en de maatschappij, ook voor hen die hun stem niet kunnen laten horen zoals dieren (dierenbescherming) en planten (bescherming tegen gentechnologie), voor de gezondheid van de aarde en de maatschappij.

  Wij zijn van harte dankbaar voor elke ondersteuning
  van ons werk en zenden u hartelijke groeten,


  Voor het ELIANT-team

  Dr. Michaela Glöckler en Susanna Küffer Heer

 • Ondersteuning van kinderen op een holistische manier

  Ondersteuning van kinderen op een holistische manier

   

   

   


  Ondersteuning van kinderen op een holistische manier

  Beste ELIANT-vrienden,

  Kinderen gaan de toekomst vorm geven door te bouwen op de waarden die ouders, samenleving en
  school hen hebben voorgeleefd. De Alliantie ELIANT draagt met haar projecten en partners ertoe bij
  bewustzijn te vormen voor deze thematiek bij beleidsmakers en burgers. De volgende projecten geven u inzichten in deze activiteiten van onze Alliantie:

  Van 23 tot 26 oktober vond de conferentie “Ontplooien van uniek potentieel” (The Unfolding Conference) in
  Brussel plaats. Het evenement was georganiseerd door Learning for Well-being, Alliance for Childhood,
  Eurochild, Alliantie ELIANT, Universal Education Foundation, International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education en de Evens Foundation. De ELIANT projectverantwoordelijke Michaela Sieh was de coördinator voor deze conferentie die grote uitstraling had. In het kader van deze vergadering werden ook kinderrechten gediscuteerd. Als lid van Eurochild ondersteunt ELIANT het manifesto voor kinderrechten
  dat op 20 november ter gelegenheid van de Wereldkinderdag werd voorgesteld.

  Het manifesto voor kinderrechten

  Dit manifesto werd door 14 kinderrechtenorganisaties getekend en vraagt het Europees Parlement zijn
  wetgevende en budgettaire macht in te zetten in het beste interesse van kinderen. Wat kunt u doen? Vraag
  aan uw lokaal lid van het Europees Parlement te beloven een kinderrechten-kampioen te worden. Informatie vindt u hier.

  Menselijke waarden en kerncapaciteiten

  De focus van de conferentie in Brussel was gericht op de vragen: wat zijn de universele menselijke waarden
  en hoe kunnen wij kinderen ondersteunen deze te beleven, in relatie tot hen zelf, in hun persoonlijk
  engagement? Respect voor de integriteit en waarde van het kind vanaf het begin, waarachtigheid in het
  elkaar ontmoeten, liefdevol interesse voor elkaar en voor de omgeving in alle details. Wat betekent het in
  praktijk: ontspanning, verdiepen van bewustzijn voor zintuiglijke waarneming, aandacht geven, empathie –
  fijngevoelig luisteren, ruimte schenken aan zelforganisatie en aan het stellen van vragen? Deze capaciteiten moeten verstaan worden, moeten geoefend worden en tot uitdrukking gebracht worden, ook in het lichaam. Zo ontwikkelt zich de fysieke, emotionele, mentale en spirituele heelheid en eenheid van een individu en kan door het kind waargenomen worden. Het kind bootst dit in een zelfgekozen wijze na. Zo kan het proces van beweging in richting heelheid in het kind wakker worden, en het kind kan zich dit proces tot eigen maken.

  Elk kind moet zijn uniek potentieel kunnen ontplooien

  130 vakmensen uit onderzoek en praktijk, beleidsmakers en een verrassende groep van geëngageerde jongeren namen deel aan de conferentie “Ontplooien van uniek potentieel” (The Unfolding Conference). De deelnemers kwamen uit 18 landen en onderzochten samen de vraag hoe een cultuur kan worden bevorderd die elk kind toelaat zijn / haar uniek individueel en sociaal potentieel te ontplooien. De belangrijkste resultaten van deze conferentie zijn nieuwe initiatieven en de hoop op toekomstgericht onderwijs en opvoeding voor de generaties die het Europa van morgen vorm gaan geven. Een thema dat nauw aansluit bij de adventstijd.

  Een Europa voor en met kinderen bouwen

  De belangrijkste focus van ons werk in het jaar 2013 waren kinderrechten en het welbevinden van kinderen. We gaan dit voortzetten tijdens het jaar 2014, met het nieuwe project “Samen groeien – Integratieve benaderingen tot gezondheid en welbevinden van kinderen”. Dit project wordt gesteund door Damus Donata; onze hoofdpartner is de Universal Education Foundation. ELIANT heeft zich tot doel gesteld “een Foundation. ELIANT heeft zich tot doel gesteld “een Europa voor en met kinderen te bouwen”, zoals de
  Raad van Europa het zo duidelijk geformuleerd heeft.

  Tijdens de conferentie “Kinderen als acteurs voor maatschappelijke verandering” (CATS) was ELIANT
  vertegenwoordigd door Michaela Sieh met een voordracht. Een groot aantal internationale experts met
  verschillende achtergronden en een gemotiveerde groep van kinderen en jongeren kwamen samen voor
  CATS. Dit evenement was ook een perfecte voorbereiding voor de conferentie in Brussel over “Ontplooien van uniek potentieel”. Door het gezamenlijke voorbereiden voor de volgende CATSconferentie
  2014 wordt dit werk op een partnerschappelijke manier voortgezet, in een cocreatie met jongeren. Iedereen die geëngageerd en geïnteresseerd is in deze thematiek is uitgenodigd voor de volgende CATS-conferentie die van 26 juli tot 2 augustus 2014 in Caux (Zwitserland) plaats heeft. Het thema is: Jonge advocaten voor verandering.

  Tijdens de conferenties in Brussel en in Zwitserland was het heel indrukwekkend te luisteren naar de
  jongeren die hun kwesties in de plenaire sessies naar voor brachten. Hun inzichten en hun capaciteiten om
  hun wensen en hun hoop uit te drukken hebben alle conferentie-deelnemers diep geraakt.

  Wij wensen u een lichtvolle adventstijd en zenden u hartelijke groeten

  Michaela Glöckler, Ueli Hurter en Susanna Küffer Heer
  (Executive Committee); Michaela Sieh (project management)

 • Waardigheid en vrijheid voor mensen met speciale behoeften

  Waardigheid en vrijheid voor mensen met speciale behoeften

   

   

   


  Waardigheid en vrijheid voor mensen met speciale behoeften

  Beste ELIANT-vrienden,

  In deze Nieuwsbrief willen wij u graag berichten over de samenwerking van ELIANT met het Europees
  Samenwerkingsverband voor antroposofische Heilpedagogie en Sociaaltherapie (ECCE)
  .

  Het ECCE heeft tot taak om de belangen en noden van mensen met bijzondere zorgbehoeften binnen Europa vanuit de inzichten van de antroposofie zo grondig mogelijk te behartigen. Het ECCE werd door de
  Internationale Raad voor Heilpedagogie en Sociaaltherapie in 1992 in Nederland opgericht.

  Het op 3 mei 2008 in werking getreden VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap
  (UNCRPD) benadrukt deze zorg. Deze verschuiving naar het recht op zelfbeschikking vindt met name uit
  ethische motieven plaats. Ze heeft ons bewustzijn, empathie en ondersteuning nodig, zodat deze verandering in onze cultuur effect kan sorteren.

  ELIANT ondersteunt de doelstellingen van het ECCE

  ELIANT zet zich in voor de vrijheid van keuze en het behoud van essentiële keuzemogelijkheden voor alle
  burgers. Het ECCE vertegenwoordigt ongeveer 30.000 Europese burgers met bijzondere zorgbehoeften. De
  meesten zijn niet in staat voor hun rechten op te komen en hebben hiervoor de hulp van anderen nodig.
  ELIANT ondersteunt deze zorg met een miljoen handtekeningen en momenteel 450.000 ontvangers van deze Nieuwsbrief. Hiermee wordt de uitspraak van Goethe waargemaakt: “Een enkeling kan het niet alleen, alleen velen die zich op het juiste moment met elkaar verenigen.”

  Zo helpt het ECCE

  De leden van het ECCE bieden een breed palet aan mogelijkheden: werkplaatsen, stages in zorgcentra,
  ambulante dienstverlening, ondersteuning van betrokken gezinnen, huishoudelijke hulp, en beroepsopleidingen en nascholing. Er is een verscheidenheid aan therapieën, die verder gaan dan
  medische basiszorg en -behandeling en die de kwaliteit van leven van de betrokkenen verhogen: massage, bewegingstherapie, euritmietherapie en verschillende vormen van kunstzinnige therapie.

  Daarom zetten de leden van het ECCE ook antroposofische geneesmiddelen en therapieën in. Het ECCE werkt in het kader van ELIANT dan ook nauw samen met de biologisch-dynamische landbouw en de
  vrijeschool pedagogiek. De gemeenschappelijke inzichten en ervaringen dat de mens niet alleen tot de
  fysieke wereld behoort, maar ook tot een geestelijke, biedt de basis voor noodzakelijke ethische maatstaven voor het dagelijks leven.
  Meer informatie over het ECCE is hier te vinden.

  Het respecteren van de waardigheid en vrijheid van de mens staat in de gesprekken tussen ouders,
  heilpedagogen en sociaaltherapeuten in de levens- en werkgemeenschappen altijd centraal. Met elkaar
  zoeken ze naar de meest geschikte en zorgvuldige vormen van begeleiding van mensen met bijzondere
  zorgbehoeften, gericht op hun innerlijke spirituele kern. Dit zijn sinds 1924 centrale thema’s van de
  antroposofische heilpedagogie en sociaaltherapie.

  Een voorbeeld van succesvolle lobby van de alliantie ELIANT en ECCE in Brussel

  Om de aandacht van de Europese Commissie in Brussel op de heilpedagogie en sociaaltherapie te
  vestigen, heeft het ECCE Eurocommissarisen en hoofden van departementen op haar congressen
  uitgenodigd; sommigen van hen zijn als hoofdspreker opgetreden. Samen met andere organisaties werkt het ECCE aan een zogenaamd ‘Schaduwrapport’. Dit rapport maakt deel uit van de procedurele mogelijkheid
  voor NGO’s om het officiële EU-antwoord op het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een
  Handicap te bespreken. Het rapport zal in het voorjaar van 2014 worden gepubliceerd. Het ECCE zal
  uitvoerig ingaan op de noodzakelijke juridische gelijkwaardigheid van mensen met een meervoudig
  complexe zorgbehoefte. Want gehandicapt-zijn is een kwestie van rechten en ethiek en niet van willekeur.

  De veelvormige en multiculturele samenleving

  Duurzame inclusie is de benadering om voor kinderen en volwassenen met leermoeilijkheden een
  succesvolle en duurzame levenssituatie mogelijk te maken. In onze veelvoudige en multiculturele
  samenleving is dit alleen mogelijk als er bij de burgers openheid is en de wil tot samenwerking en erkenning van mensen met een bijzondere zorgbehoefte. We waarderen iedereen die ons ondersteunt om aan deze doelen te werken.


  Hartelijke groeten

  Michaela Glöckler, Ueli Hurter en Susanna Küffer Heer
  (Executive Committee); Michaela Sieh (project management)

 • Zaden zijn onderdeel van onze cultuur

  Zaden zijn onderdeel van onze cultuur

   

   

   


  Zaden zijn onderdeel van onze cultuur

  Beste vrienden van de Alliantie ELIANT,

  Biologisch zaad is een sleutelfactor voor de toekomst van de organische en de biodynamische landbouw.
  Uiteindelijk is zaad immers de basis van alle leven, alle landbouwproductie en dus onze voedselvoorziening.

  De biodynamische beweging houdt zich intensief bezig met research en actie rond dit onderwerp. ELIANT
  treedt op als een platform voor de promotie van biologisch zaad als gemeenschappelijke eigendom van ons allemaal in Brussel. Steun ons werk.

  De biodynamische landbouworganisatie Demeter heeft de Alliantie ELIANT medeopgericht om de belangen
  van de biodynamische landbouw te steunen en hun vertegenwoordiging in Brussel uit te breiden. De oprichters van ELIANT vormen het draagvlak van de Alliantie ELIANT; hun zesmaandelijkse vergaderingen
  vormen een ideale gelegenheid voor een intensieve ideeënuitwisseling en de planning van de vereiste
  activiteiten.

  Toekomst zaaien

  Biodynamic agriculture (Demeter) believes in a supply of open pollinated freely tradable seeds. In the autumn, participating farmers in a number of countries invite consumers interested in joining them to sow a field as part of an initiative called ‘Sowing the Future’. The farm locations and all necessary information can be found on www.avenirsem.ch. Everyone taking part sows seeds, immersing themselves in the atmosphere of this archetypal action. Sowing seeds connects people with the earth. They can see the seeds grow over the following months. The grain, harvested in
  summer can then be baked to bread.

  Seeds are part of our culture – they belong to us all!

  De biodynamische landbouworganisatie Demeter gelooft in een onbeperkte verstrekking van vrij
  verhandeld zaad. In de herfst nodigen boeren in verschillende landen geïnteresseerde consumenten uit
  om samen met hen een veld te bezaaien in het kader van het initiatief ‘Toekomst zaaien’. De deelnemende
  boerderijen en alle nodige informatie vindt u op www.avenirsem.ch. Alle deelnemers zaaien eigenhandig. Zo komen ze helemaal in de sfeer van deze archetypische daad. Zaaien verbindt mensen met de aarde. In de loop van de maanden kunnen ze zien hoe het zaad tot planten uitgroeit. In de zomer wordt het graan geoogst en daarna gebruikt om brood te bakken.

  Zaad is een deel van onze cultuur – en het is van ons allemaal!

  De promotie van een onbeperkte verstrekking van vrij verhandeld zaad is het antwoord van Demeter aan het adres van de internationale vennootschappen die genetisch gewijzigde zaadsoorten produceren. Deze
  vennootschappen verzekeren zich van genetisch en conventioneel geproduceerd zaad, zelfs illegaal
  verkregen variëteiten, door het te patenteren, waardoor het zaad niet langer ter beschikking van het grote
  publiek, voornamelijk boeren en kwekers, staat. Bovendien privatiseren ze de winsten, verkregen uit
  patentlicenties.

  De huidige situatie

  De wereldbeschaving vandaag is onderhevig aan ingrijpende ontwikkelingen. In amper twintig jaar is een
  machtige zaadindustrie tot stand gekomen en de gevolgen hiervan zijn niet te overzien. De tien grootste
  zaadproducenten hebben meer dan 70% van de markt in handen. Ze produceren een steeds beperkter
  aanbod van variëteiten en soorten die genetisch heel dicht bij elkaar aanleunen. Ze gebruiken teeltmethodes op basis van laboratoriumtechnieken, voornamelijk voor genetische manipulatie. In vergelijking met andere sectoren en industrieën is de mechanisatie van de landbouw heel snel geëvolueerd. De gevolgen voor de toekomst zijn ronduit beangstigend.

  Hoe ging dit alles eraan toe vóór de genetische technologie? Waar kwam het zaad vandaan? Zaad en alles wat ermee te maken heeft, was vroeger een integraal deel van de landbouw. Afhankelijk van het land hebben we het over enkele jaren, enkele decennia of hooguit één of twee eeuwen geleden. De visie was dat zaad van ons allemaal was, of liever: het behoorde niemand toe. Het was geen handelsartikel, maar een deel van onze cultuur.

  Wat kunnen we samen bereiken?

  De biodynamische plantenkwekers hebben al enorm veel bereikt in de zin dat ze een heel assortiment van
  prachtige variëteiten hebben verzameld. Dit werk moet wettelijk en economisch in de samenleving worden
  vastgelegd om te verzekeren dat deze zaadsoorten deel uitmaken van onze cultuur en van ons allemaal
  zijn. Dit vereist samenwerking tussen kwekers, boeren, verwerkers en vooral, consumenten en burgers.

  Een voorbeeld van succesvolle lobbying door de Alliantie ELIANT en de biodynamische landbouw in Brussel

  De Europese regelgeving betreffende dierlijke nevenproducten, die van kracht werd in 2002 ten gevolge van de bse-crisis, verbood de boeren koehoorns te gebruiken voor biodynamische preparaten. In 2009, na zeven jaar intensief lobbyen, werden de koehoorns opgenomen in een specifieke sectie van de regelgeving, waardoor de biodynamische preparaten opnieuw de zekerheid van een wettelijk kader genoten.

  The Unfolding Conference

  De Alliantie ELIANT is co-organisator voor een inspirerende internationale conferentie: “The UnfoldingConference: Het bevorderen van een cultuur waarin elk kind zijn eigen uniek potentieel kan ontsluiten enzich kan engageren in de maatschappij”. Wij nodigen jullie van harte uit: in Brussel, 23 – 26 oktober!www.unfolding2013.orgHartelijke groetenMichaela Glöckler, Ueli Hurter en Susanna Küffer Heer(Executive Committee); Michaela Sieh (project management)