ELIANT är för människor som vill leva med kulturell mångfald och valfrihet i Europa:

i utbildningsfrågor , ekonomiska och sociala reformer, ekologisk odling, Kompletterande och integrativ medicin.

Den hjälp här är inte perfekt! Ju mer tacksamma vi är för någon hjälpa våra läsare att översätta texter i bra språk.

Memorandum

Erläuterung: dieses Memorandum gibt es nur in englischer Sprache

 

Sammanfattning

ELIANT lämnar denna promemoria med hänvisning till artikel 11 i fördraget om Europeiska unionen om deltagandedemokrati. ELIANT har stöd av 1 miljon invånare.

Del I

ELIANT efterlyser att EU: s rättsliga ram för att ge förutsättningar för att skydda och främja verksamheter som bygger på antroposofin. Verksamheten inom tillämpad antroposofin är fokuserade på den enskilde medborgaren i Europa, stärka sin personliga förmåga att agera som om person som ansvarar för sin kulturella, sociala och naturliga miljön, som en medveten konsument och som person som tar hand om hans välbefinnande: Biodynamisk livsmedel och jordbruk, Antroposofisk medicinsk behandling och Waldorf-Steiner utbildning bidrar till aktivt och frisk person och hälsa europeiska Ytterst samhället som sökning.
ELIANT medlemmar anser att deras initiativ som ett värdefullt bidrag till den kulturella och ekonomiska mångfalden i Europa. De gjorde överväga den europeiska integrationen bör inte leda till en utjämning ner utan snarare främja skillnader i enlighet med det mottot "Förenade i mångfalden" till fördel för alla i Europa.

ELIANT önskemål passar väl med några av de flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin: såsom de relaterade till "Innovationsunionen", "Industripolitiken" och "Unga på väg". ELIANT medlemmar är Oroad över factthat några av deras verksamhet inom jordbruk, näring och hälsovård lider factthat vanliga EU-lagstiftningen inte tar hänsyn till de särskilda Tillräckligt kraven i deras strategi. ELIANT beklagar bland annat att några av resultaten av Applied antroposofin, till exempel inom medicin och hälsovård, finns endast i vissa medlemsstater medan de inte är upptagna i andra. EU-medborgarna bör ha fördelen att njuta av deras valfrihet allt på den inre marknaden.

Andra aktiviteter ELIANT medlemmar, särskilt inom utbildning, föreslå stärka vissa pågående åtgärder i unionen.

ELIANT största oro och önskemål när det gäller EU: s lagstiftning och politik är:

Jordbruk och näringslära

 • Inga artificiella vitamin berikning för biodynamisk och annan ekologisk barnmat
 • Säkerställa fortsatt laglig användning av biodynamiska preparat och tillverkning
 • Rättsligt skydd för biodynamiskt jordbruk och ekologiskt jordbruk mot GMO-kontamination
 • hygienlagstiftningen i livsmedelskedjan får inte leda till avskaffandet av små och medelstora på landsbygden; Införandet av begreppet hygienåtgärder i salutogenes
 • Säkra frivillig (inte obligatoriskt) elektronisk identifiering (EID) i djurhållning och produktion

Medicin och hälsa

 • Utveckla lämpliga lagstiftnings- och regelverk för att säkerställa tillgång till alla antroposofiska läkemedel för humant bruk (AMP) Lika för medborgarna i alla EU: s medlemsstater
 • Till fullo genomföra etableringsrätten och den fria rörligheten för tjänster för antroposofisk medicin (AM) proffs,
 • integrera Lämpliga patienträttigheter i åtgärder till konsumenternas intressen, speciellt med tanke på patienter som använder AM,
 • Lämpligt integrera AM i åtgärder som rör förbättring av folkhälso

Utbildning och livslångt lärande

 • förbättra utbildningsresultaten genom Omvärdera hur Vissa barndomskompetenser: såsom utveckling av fantasi i fri lek är en förutsättning för utveckling av kompetens senare i livet,
 • Låt motivation, kompetens och kreativt tänkande unga människor genom handling, till exempel ökad användning av portföljarbete och större frihet för läroplaner,
 • aktivt involvera flera oberoende utbildnings aktörer i klustret ägnas åt utbildnings teman

Funktionshinder

 • Ägna särskild uppmärksamhet åt situationen för personer med särskilda behov, inlärningssvårigheter och komplex: till exempel stödbehov inom EU: s handikappstrategi 2010-2020

Forskning

Framtida FoU-programmet i EU, i synnerhet FP 8 Bör Betydligt mer ta hänsyn till behovet av holistisk forskning Approaches to levande processer
Upprätta en teknikplattform "Kompletterande och holistisk forskning inom Life Sciences"

Del II

Del II av memorandumet Beskriver "Action ELIANT" samla 1 miljon underskrifter som stöder syftet med dess stadga.

I synnerhet visar rapporten att åtgärder ELIANT kommer nära kraven i artikel 11.4 i EU-fördraget och den nya förordningen om medborgarinitiativet. Detta gäller särskilt det minsta antalet medlemsstater och det minsta antalet underskrifter per stat. ELIANT har därför ägnat särskild uppmärksamhet åt kontroll av underskrifter.

En miljon underskrifter ELIANT av EU: s medborgare är på tecken på att, om frågor som nämns i del I, är rättsakter i unionen som krävs för att tillämpa fördragen utför ett tillfredsställande sätt. Alla ämnen som omfattas av de befogenheter som kommissionen enligt fördragen antingen genom att inge lagförslag eller uppmuntra samarbete mellan medlemsstaterna.

Mot denna bakgrund ELIANT anser att dess initiativ om inte formellt omfattas av artikel 11§4, åtminstone som ett steg av stort politiskt värde i samband med artikel 11§2 EU-fördraget. ELIANT förväntar sig därför att kommissionen för att utföra ett adekvat svar på den oro som uttryckts i detta memorandum.