Elianto je skratka pre Európu kultúrnej rozmanitosti a slobodnú voľbu: v otázkach vzdelávania,

ekonomických a sociálnych reforiem, ekologického poľnohospodárstva a dopĺňajú a sú integratívna medicíny.

Bündnis für humane Bildung

Občianske hnutie za „Humánne vzdelávanie“

Možnosť voľby v ohrození!

Petícia pre zodpovedných za vzdelávanie v EÚ a ich členských štátoch
 

Podnikanie a politika poháňajú digitálnu transformáciu spoločnosti vysokou rýchlosťou. Na školách sa to uskutočňuje pod kľúčovým slovom „digitálne vzdelávanie“. Technológiou pre tento účel sú dnes smartfóny, tablety a siete WLAN. Triedy, školy a vzdelávanie sa čoraz viac definujú prostredníctvom (mediálnych) technológií. Signatári tejto petície obhajujú „humánne vzdelávanie“, ktoré je založené na úrovniach a zásadách fyzického, duševného a duchovného rozvoja. Signatári prirodzene považujú odovzdanie rozsiahlych digitálnych kompetencií za jednu zo základných úloh školy. Okrem tohto základného chápania fungovania digitálnych technológií má tiež za ciel vyvinúť schopnosť na ich tvorivé, zodpovedné a kritické použitie. Ale: všetko v správny čas! 

Požadujeme, aby: Učitelia, vychovávatelia a rodičia musia mať možnosť rozhodnúť sa, do akého veku dieťaťa sú vzdelávacie inštitúcie bez obrazovkových zariadení. Vychovávatelia a učitelia musia mať možnosť zvoliť si, s akými digitálnymi médiami pracujú a učia, či a kedy použijú tieto médiá ako nástroj. K tomu potrebujeme právo na bezobrazovkové strediská pre deti, materské školy a základné školy. Vzdelávacia politika musí upustiť od svojej fixácie na celoplošnú digitalizáciu a umožniť používanie tvorivých alternatív tým, ktorých primárnym cieľom je poskytnúť deťom výchovno-vzdelávacie skúsenosti reálneho sveta.

 

Zamerané na vzdelávanie človeka: Vhodná interakcia medzi hlavou, srdcom a rukou

Deti majú právo na obdobie rozvoja, v ktorom sa učia zvládnuť svoje okolie všetkými svojimi zmyslami, pohybom a zapojením do tvorivej hry (senzo-motorická integrácia). Len prostredníctvom tejto senzorickej a motorickej interakcie s prostredím môžeme nájsť zdravú orientáciu do priestoru a času a rozvíjať sa fyzicky a duchovne spôsobom, ktorý zodpovedá ich veku.

Digitálne médiá, ktoré sa používajú príliš skoro, by mohli brániť vývoju a redukovať skutočné zážitky na poznávanie z obrazovky. Vďaka minimálnemu pohybu tela, znehybneniu očí a skúsenostiam, ktoré sú príliš zamerané a pasívne, sú nervy stimulované nezdravým spôsobom. To zase má negatívny vplyv na vývoj mozgu. Rozvoj detí je ohrozený celým radom negatívnych vedľajších účinkov vrátane: senzorického preťaženia, náchylnosti k závislosti, odcudzenia sa od prírody, ako aj zhoršenej sebakontroly a schopnosti myslenia. Vývojová psychológia a neurobiológia priniesli presvedčivé výsledky výskumu na podporu tejto skutočnosti. (1)

Účelom školy a vyučovania je pomôcť žiakom stať sa nezávislými a sebaurčujúcimi ľuďmi. Digitálna revolúcia si vyžaduje ľudí, ktorí sú schopní myslieť a konať pre seba. Deti sa to učia v sociálnom kontexte učebne prostredníctvom dialógu a priamej interakcie. Učenie je výsledkom harmonickej súhry hlavy, srdca a ruky. Mozog je orgánom vzťahu a pre jeho vývoj vyžaduje fyzickú aktivitu a priamu skúsenosť s okolím. (2)
Priekopníci v oblasti informačných technológií, ako sú Steve Jobs, Bill Gates a Jeff Bezos, si to uvedomujú a konajú podľa toho - nedávajú svojím deťom smartfóny a obmedzujú prístup k IT! (3)

Sign below or download the forms in English or German to collect signatures offline.


1 Vgl. Teuchert-Noodt, Gertraud (2015): „Zu Risiken und Chancen fragen Sie das Gehirn“, in: Lembke, Gerald / Leipner, Ingo: „Die Lüge der digitalen Bildung“, 3. Auflage, Redline, München
2 Vgl. Thomas Fuchs (2017): „Präsentation“, Tagung 'A healthy digital ecosystem’“, in: https://eliant.eu/fileadmin/user_upload/Conference2017/Development_in_the_age_of_digital_media_01.pdf, Brüssel
3 Vgl. Bilton, Nick (2014): „Steve Jobs Was a Low-Tech Parent“, in: https://www.nytimes.com/2014/09/11/fashion/steve-jobs-apple-was-a-low-tech-parent.html vom 6.2.2018