Europäische Allianz von Initiativen
angewandter Anthroposophie

Ons engagement voor vrijheid, waardigheid en solidariteit

Beste vrienden en vriendinnen van ELIANT,

We zouden u niet alleen onze beste wensen voor het komende jaar willen aanbieden, maar u ook heel hartelijk willen bedanken voor uw kerstgiften! Daardoor kunnen we ons werk verder zetten en er is nog heel veel te doen! De vaccinatieplicht tegen Covid-19 waarover nu wordt gedebatteerd, stelt immers net de waarden ter discussie waarvoor ELIANT zich sinds zijn oprichting in 2006 actief engageert: vrijheid en waardigheid, solidariteit en het behoud van keuzemogelijkheden. Dat betekent zowel de vrijheid om zich om goede redenen te laten vaccineren als de vrijheid om wegens eventuele gezondheidsrisico's een vaccinatie te weigeren.

Wetenschappelijke redenen voor een vrije beslissing om zich tegen Covid-19 te laten vaccineren
Bij een pandemie gaat het erom zich tegen besmetting (1) en (2), ziekte (3) en eventueel overlijden te beschermen. De vaccins die tot op heden werden ontwikkeld, bieden weliswaar een tijdelijke bescherming tegen een zwaar ziekteverloop, maar kunnen het optreden van de ziekte evenmin duurzaam verhinderen als een mogelijke besmetting van anderen (4). Daarnaast kunnen de tot op vandaag gekende nevenwerkingen ernstig zijn, ook al is dit slechts zelden het geval. Daarom zijn wij van mening dat een individuele afweging van de voordelen en risico's onontbeerlijk is.

Kunnen wij de pandemie een halt toeroepen door te vaccineren?
In tegenstelling tot wat werd gehoopt, lijken nieuwe varianten als omikron de bescherming door vaccinatie te omzeilen en zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden in dezelfde mate te besmetten. Er wordt aangenomen dat een derde of vierde boostervaccinatie opnieuw een grotere bescherming zal bieden. Gerenommeerde virologen als professor Hendrik Streeck, de directeur van het Institut für Virologie und HIV-Forschung (Instituut voor Virologie en HIV-Onderzoek) aan de Medische Faculteit van de Universiteit Bonn, zeggen echter eerlijk: "We kennen de beschermende werking en de duur van de bescherming niet precies. Onder deze omstandigheden vind ik dat een algemene vaccinatieplicht moeilijk ligt." Daarnaast zijn er ook gegronde redenen om aan te nemen dat het snel toenemende aantal mensen die van Covid-19 zijn genezen de groepsimmuniteit eveneens zal bevorderen.

Eigen verantwoordelijkheid stimuleert weerstand en teamwerk
Uit de salutogenese, het weerstands- en psychoneuroimmunologisch onderzoek, weten wij dat mensen met een innerlijk waardesysteem, een optimistische levensinstelling en een religieuze of spirituele oriëntering over sterkere weerstandsbronnen beschikken. Angst en dwang daarentegen zijn verbonden met emoties die de weerstand ondermijnen (5).

Zonder angst met elkaar samenwerken, de zogenaamde psychologische veiligheid, is een basisvoorwaarde voor goed teamwerk en voor gemeenschapsvorming (6). Daarom zouden alle mensen, maar heel in het bijzonder al degenen die in de gezondheidszorg werken en dus aan grotere risico's zijn blootgesteld – en die weten hoe ze zichzelf en anderen moeten beschermen - vrij en autonoom moeten kunnen beslissen om zich al dan niet tegen Covid-19 te laten vaccineren.

Menselijke waardigheid
De Raad van Europa heeft al op 27 januari 2021 als eis gesteld: "dat niemand wordt gediscrimineerd omdat hij niet is gevaccineerd, omdat er mogelijks een risico bestaat voor zijn gezondheid of hij zich niet wil laten vaccineren" (7). Wij allen kunnen eraan bijdragen dat deze eis werkelijkheid wordt en dat er een nieuwe solidariteit kan ontstaan waarin het individu niet ten onder gaat.

Met deze hoop groet ik u hartelijk en bied ik u mijn beste wensen aan voor uw gezondheid.
Michaela Glöckler

Wij zijn u bijzonder dankbaar voor uw gift in een tijd waarin steeds meer nood is aan initiatieven.

  1. Meer informatie
  2. Meer informatie
  3. Meer informatie
  4. Meer informatie
  5. Christian Schubert, Magdalena Singer: das Unsichtbare hinter dem Sichtbaren. Gesundheit und Krankheit neu denken, Perspektiven der Psychoneuroimmunologie, Norderstedt 2020
  6. The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth. Amy C. Edmondson, Harvard Business School, Wiley, New Jersey, 2018.
  7. Meer informatie zie punten 7.3.1 and 7.3.2

Nieuws